Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN ISO 37001

STN ISO 37001

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN ISO 37001
Validity: Valid
Number of pages: 84
Language:
SK/EN
Paper: 28,80€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 25,92€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 28,80€
c) With ability to print and copy (printscreen) 37,44€
Slovak title Systémy manažérstva proti korupcii. Požiadavky s usmernením na používanie
English title Anti-bribery management systems. Requirements with guidance for use
Release Date: 01. 02. 2019
Date of withdrawal:
ICS: 03.100.01
Sorting character/National clasification code 01 0106
Level of incorporation: idt ISO 37001:2016
Official Journal 01/19
Amendments
Replaced by:
Repleces: STN ISO 37001:2017-12 (01 0106)
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Tento dokument špecifikuje požiadavky a poskytuje usmernenie na vytvorenie, implementáciu, udržiavanie, preskúmanie a zlepšovanie systému manažérstva proti korupcii. Systém môže byť samostatný alebo môže byť integrovaný do celkového systému manažérstva. V súvislosti s činnosťami organizácie sa tento dokument zameriava na tieto oblasti: na korupciu vo verejnom, súkromnom a neziskovom sektore; na korupciu vykonávanú organizáciou; na korupciu zo strany personálu organizácie konajúceho v mene organizácie alebo v jej prospech; na korupciu zo strany partnerov vecného vzťahu organizácie konajúcich v mene organizácie alebo v jej prospech; na korumpovanie organizácie;na korumpovanie personálu organizácie vo vzťahu k činnostiam organizácie; na korumpovanie partnerov vecného vzťahu organizácie vo vzťahu k činnostiam organizácie; na priamu a nepriamu korupciu (napríklad na úplatok ponúkaný alebo prijatý prostredníctvom tretej strany alebo treťou osobou). Tento dokument sa vzťahuje iba na korupciu.
Preview: Náhľad normy (PDF)
Content: Predhovor 5
Úvod 6
1 Predmet normy 8
2 Normatívne odkazy 9
3 Termíny a definície 9
4 Súvislosti organizácie 16
4.1 Pochopenie organizácie a jej súvislostí 16
4.2 Pochopenie potrieb a očakávaní zúčastnených strán 17
4.3 Vymedzenie predmetu systému manažérstva proti korupcii 17
4.4 Systém manažérstva proti korupcii 17
4.5 Posudzovanie korupčných rizík 18
5 Vodcovstvo 18
5.1 Vodcovstvo a záväzok 18
5.2 Protikorupčná politika 20
5.3 Roly, zodpovednosť a právomoci v organizácii 21
6 Plánovanie 22
6.1 Opatrenia na zvládanie rizík a príležitostí 22
6.2 Protikorupčné ciele a plánovanie ich dosiahnutia 23
7 Podpora 24
7.1 Zdroje 24
7.2 Kompetentnosť 24
7.3 Povedomie a odborná príprava 26
7.4 Komunikácia 27
7.5 Zdokumentované informácie 27
8 Prevádzka 29
8.1 Plánovanie a riadenie prevádzky 29
8.2 Náležité posúdenie dôveryhodnosti 29
8.3 Finančné riadiace činnosti 30
8.4 Nefinančné riadiace činnosti 30
8.5 Implementácia protikorupčných riadiacich činností ovládanými organizáciami a partnermi vecného vzťahu 30
8.6 Záväzky proti korupcii 31
8.7 Dary, pohostenia, darcovstvo a podobné úžitky 32
8.8 Manažovanie nedostatočnosti protikorupčných riadiacich činností 32
8.9 Vyjadrenie obáv 33
8.10 Vyšetrovanie a riešenie korupcie 34
9 Hodnotenie výkonnosti 35
9.1 Monitorovanie, meranie, analýza a hodnotenie 35
9.2 Interný audit 35
9.3 Preskúmanie manažmentom 37
9.4 Preskúmanie osobou vo funkcii dohľadu nad dodržiavaním protikorupčných predpisov a pravidiel 38
10 Zlepšovanie 39
10.1 Nezhoda a nápravné opatrenia 39
10.2 Trvalé zlepšovanie 39
Príloha A (informatívna) – Usmernenie na používanie tohto dokumentu 40
Literatúra 80