Všeobecné obchodné podmienky a zásady spracúvania osobných údajov

Všeobecné obchodné podmienky a zásady spracúvania osobných údajov

Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

  1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti Úradu
   pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ďalej len „úrad“), so sídlom Štefanovičova 3,
   P. O. Box 76, 810 05 Bratislava 15, IČO: 30 810 710, DIČ: 2020850711 a zákazníka, ktoré vyplývajú zo zmluvného vzťahu uzatvoreného medzi úradom a zákazníkom prostredníctvom portálu (e-shopu) noriem, ktorého prevádzkovateľom je úrad a ktorý je umiestnený na internetovej stránke úradu – https://normy.normoff.gov.sk/.
    
  1. Fakturačné údaje úradu:

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: SK39 8180 0000 0070 0006 8787

Úrad nie je platiteľom DPH!

2. Definície

  1. E-shop noriem je internetový obchod, ktorého prevádzkovateľom je úrad a ktorý je umiestnený na internetovej stránke https://normy.normoff.gov.sk.
  1. Registrácia je vyplnenie elektronického formulára obsahujúceho polia pre vyplnenie údajov o zákazníkovi vrátane osobných údajov. Údaje označené hviezdičkou sú povinné údaje, pričom ich vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu zákazníka.
  1. Zákazník je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sa registruje prostredníctvom e-shopu noriem podľa bodu 2.2 VOP a ktorá si prostredníctvom neho objedná tovar odoslaním záväznej objednávky a jej doručením úradu.
  1. Oprávnená osoba je osoba odlišná od zákazníka uvedená v záväznej objednávke ako osoba, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný. Uvedenie mena oprávnenej osoby v objednávkovom formulári sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.
  1. Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci údaje zákazníka v rozsahu identifikačných údajov, e-mailového a telefonického kontaktu, fakturačných údajov, objednaného tovaru a informácií o spôsobe doručenia a platby za tovar.
  1. Tovar predstavujú technické normy, ktorých aktuálna ponuka je zverejnená na internetovej stránke https://normy.normoff.gov.sk.

3. Objednávanie tovaru

3.1   Tovar je možné objednať výlučne prostredníctvom internetovej stránky https://normy.normoff.gov.sk po predchádzajúcej registrácii podľa bodu 2.2 VOP. Úrad si vyhradzuje právo neakceptovať iné formy objednávok.

3.2   Objednávku tovaru zákazník dokončí potvrdením funkcie označenej ako “Dokončiť objednávku”. Bez zbytočného odkladu po dokončení a následnom spracovaní objednávky úrad doručí na uvedenú e-mailovú adresu zákazníka potvrdenie o prijatí objednávky (akceptácia objednávky). Potvrdenie o prijatí objednávky obsahuje číslo objednávky, názov a špecifikáciu tovaru, údaj o konečnej cene tovaru vrátane nákladov na doručenie tovaru (poštovné a balné), spôsob platby, údaje o predpokladanej dodacej lehote tovaru, údaje o mieste, kam má byť tovar dodaný, údaje o zákazníkovi, prípadne ďalšie relevantné informácie. Každá objednávka zákazníka bude zároveň archivovaná v sekcii „Môj profil“ (prehľad historických objednávok), do ktorej bude mať zákazník prístup po prihlásení sa do portálu.

3.3   Zrušiť objednávku pred jej dokončením môže zákazník potvrdením funkcie označenej ako „Zrušiť“ alebo „Späť“.

3.4   Zákazník má právo zrušiť objednávku do 24 hodín od jej potvrdenia úradom podľa bodu 3.2 VOP. Potvrdenie o zrušení objednávky oznámi úrad zákazníkovi písomnou formou. V prípade, ak už bola objednávka uhradená, úrad vráti zákazníkovi cenu za tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní rovnakým spôsobom, aký zákazník použil pri svojej platbe, pokiaľ sa nedohodnú na inom spôsobe vrátenia bez toho, aby boli zákazníkovi účtované ďalšie poplatky.

Kontaktné údaje úradu v prípade informácií o objednávke vrátane jej zrušenia:

02/209 07 337, shop@normoff.gov.sk - listinné verzie noriem,

02/209 07 333, shop_pdf@normoff.gov.sk - elektronické verzie noriem.

4. Cena za tovar a platobné podmienky

4.1   Výška úhrady za tovar je uvedená vo Vyhláške Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 76/2019 Z. z. o výške úhrady za poskytovanie technickej normy.

4.2   Cena za tovar podľa bodu 4.1 VOP sa uhrádza nasledovnými spôsobmi:

4.2.1 dobierka,

4.2.2 elektronické bankovníctvo (CardPay, Platby ONLINE),

4.2.3 prevodný príkaz na základe vystavenej predfaktúry/faktúry,

4.2.4 hotovosť alebo platba kartou priamo v Infocentre úradu na Karloveskej 63, 840 00 Bratislava.

5. Dodacia lehota

5.1   Dodacia lehota, v ktorej je úrad povinný dodať zákazníkovi objednaný tovar, je 30 dní od potvrdenia objednávky úradom podľa bodu 3.2 VOP.

5.2   Pri výbere iného spôsobu platby ako na dobierku začína dodacia lehota plynúť od pripísania ceny za tovar podľa bodu 4.1 VOP na účet úradu.

6. Miesto dodania

Miestom dodania je adresa, ktorú zákazník uviedol v objednávkovom formulári ako dodaciu adresu.

7. Spôsoby doručenia tovaru do miesta dodania

7.1   V prípade listinných verzií noriem sa tovar doručuje zákazníkovi na dodaciu adresu prostredníctvom služieb Slovenskej pošty.

7.2   V prípade elektronických verzií noriem si zákazník stiahne zakúpené normy zo servera úradu.

8. Reklamácie a spôsob vrátenia tovaru

8.1   Reklamácie tovaru a spôsob vrátenia tovaru a zaplatenej čiastky je realizované v zmysle Obchodného zákonníka.

8.2   Reklamácie sú vybavované telefonicky v pracovných dňoch v čase otváracích hodín Infocentra – https://www.normoff.gov.sk/stranka/152/sluzby-infocentra/?csrt=7964772292254353539, a to:

8.2.1 listinné verzie noriem – 02/209 07 337, shop@normoff.gov.sk,

8.2.2 elektronické verzie noriem – 02/209 07 333, shop_pdf@normoff.gov.sk.

9. Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov v súvislosti s objednávaním noriem prostredníctvom e-shopu noriem sú uvedené v dokumente Zásady spracúvania osobných údajov, pričom bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú dostupné na webovom sídle úradu – https://www.normoff.gov.sk/stranka/331/ochrana-osobnych-udajov/?csrt=7964772292254353539.

10. Záverečné ustanovenia

10.1 Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzatvorenej medzi úradom a zákazníkom a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami zmluvy (t. j. potvrdením objednávky, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), ustanoveniami týchto VOP a príslušnými právnymi predpismi.

10.2   Tieto VOP, ako aj akékoľvek ich zmeny nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke https://normy.normoff.gov.sk.

V Bratislave dňa xx. yy. 2023

Zásady spracúvania osobných údajov

Vážený užívateľ,

týmto by sme Vás chceli informovať o spracúvaní Vašich osobných údajov v súvislosti s využívaním našich služieb prostredníctvom webovej stránky normy.normoff.gov.sk. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, so sídlom Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava, IČO: 30 810 710 (ďalej len „Úrad“) má v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov postavenie prevádzkovateľa.

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov dbáme na ich maximálnu ochranu a pri zaobchádzaní s Vašimi osobnými údajmi postupujeme v súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Radi by sme Vás informovali, že ak ste prejavili záujem o poskytnutie technickej normy prostredníctvom webovej stránky normy.normoff.gov.sk, právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je zmluva uzatvorená na základe objednávky a Vaše osobné údaje spracúvame za účelom poskytovania služieb v oblasti technickej normalizácie. Aby sme Vám mohli poskytnúť naše služby, potrebujeme Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, fakturačná adresa, e-mailová adresa. Neposkytnutie týchto údajov má za následok nemožnosť poskytnutia služby. Ďalšími údajmi, ktoré spracúvame, sú adresa pre poštový styk (v prípade objednania tlačenej formy normy), bankové údaje a telefónne číslo. Vaše osobné údaje používame len za účelom poskytnutia Vami vybranej služby (najmä na vykonanie platnej objednávky, plnenie zmluvy, realizáciu dodávky, zúčtovanie platieb a na nevyhnutnú komunikáciu s Vami za účelom dodania tovaru).

Úrad spracúva Vaše osobné údaje po dobu nevyhnutnú na vybavenie objednávky vrátane jej zaplatenia a doručenia tovaru. Úrad následne archivuje Vaše osobné údaje 10 rokov v súlade s Registratúrnym poriadkom Úradu.

Vaše osobné údaje sú spracúvané Úradom a jeho zamestnancami, ako aj zhotoviteľom softvérových služieb a služieb technickej podpory. Ak si objednáte tlačenú formu technickej normy, Vaše osobné údaje budú poskytnuté doručovateľskej službe. Iným subjektom môže byť umožnený prístup k Vašim osobným údajom len v prípadoch stanovených platnou právnou úpravou (najmä v priebehu správneho či trestného konania, ochrana práv spotrebiteľa). Ako prevádzkovateľ dohliadame na to, aby všetci, ktorí prichádzajú do styku s Vašimi osobnými údajmi, dodržiavali vysoký štandard ich ochrany. Všetky osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom, sú zaviazané povinnosťou mlčanlivosti a tento záväzok trvá aj po skončení ich spolupráce s Úradom.

Vaše osobné údaje nebudú zverejnené. Prenos osobných údajov dotknutých osôb do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje. Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. Vaše osobné údaje sú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

Ako dotknutá osoba ste povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a ste povinní bez zbytočného odkladu informovať Úrad o zmene Vašich osobných údajov. Odoslaním objednávky potvrdzujete, že Vami zadané údaje sú pravdivé.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov máte tieto práva:

Právo na informácie – máte právo na informácie ohľadom osobných údajov, ktoré Úrad spracúva, o účele a povahe spracúvania osobných údajov; všeobecné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov sú obsiahnuté v tomto dokumente.

Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nesprávne alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na prenosnosť údajov - máte právo požiadať o prenos údajov, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, inému prevádzkovateľovi osobných údajov. Pri uplatňovaní tohto práva máte právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa k druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. Právo na prenosnosť údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných. Uvedené právo sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby tento spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Kontakt na zodpovednú osobu:

S akýmikoľvek pripomienkami ohľadne spracovania osobných údajov alebo v prípade uplatnenia svojich práv sa môžete obracať na zodpovednú osobu Úradu, a to e-mailom na adresu: zodpovednaosoba@normoff.gov.sk alebo poštou na Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, P. O. Box 76, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 15.

Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete na nasledovnom odkaze https://www.unms.sk/stranka/331/ochrana-osobnych-udajov/ (v elektronickej podobe) alebo na adrese prevádzkovateľa (v listinnej podobe).