Vysvetlivky k údajom o normách

Vysvetlivky k údajom o normách

SYSTÉM USPORIADANIA TECHNICKÝCH NORIEM

Normy sú usporiadané systematický podľa šesťmiestneho číslovania. Šesťmiestne číslo značí:1
1. Označenie normy

Označenie normy sa skladá zo značky STN (u predbežných noriem STN P),
šesťmiestneho čísla a z čísla časti (uvádzaného za pomlčkou) v prípade, že norma je
rozdelená do samostatných častí- alebo zo značky STN (u predbežných noriem STN
P) a značky medzinárodnej, alebo európskej normy, jej čísla a z čísla časti v prípade,
že medzinárodná alebo európska norma je rozdelená do samostatných častí.

2. Triediaci znak

Triediaci znak je vyjadrený šesťmiestnym číslom, ktoré sa uvádza, ak súčasťou
označenia je číslo medzinárodnej alebo európskej normy. Je uvedený v zátvorke.

3. Názov normy

Názov je v slovenskom a anglickom jazyku.

4. Označenie zhodnosti s medzinárodnou alebo európskou normou

Stupeň zhodnosti STN s medzinárodnou alebo európskou normou je uvedený v
zátvorke pod názvom normy a je vyjadrený skratkami idt, t. j. identická; neq, t. j.
neekvivalentná; mod, t. j. modifikovaná.

5. Dátum vydania

Pri normách je uvedený dátum vydania (mesiac, rok), ktorý je zároveň dátumom
začiatku platnosti normy. Termín Platfod informuje o dátume začiatku platnosti normy
(mesiac, rok) a uvádza sa v prípade, že nie je totožný s dátumom jej vydania. Jazyk, v
ktorom je publikovaný text normy je uvedený skratkami (cs - čeština. de -nemčína, en
- angličtina, fr - francúzština, sk - slovenčina).

6. Zmeny noriem

Zmeny sú označené číslom a ďalej číslom a ročníkom Vestníka ÚNMS SR, v ktorom
boli vyhlásené.

7. Medzinárodná klasifikácia noriem ICS

ICS, ako hierarchická klasifikácia, pozostáva z troch úrovní. 1. úroveň obsahuje 41
tried (od 01 po 99), ktoré zodpovedajú jednotlivým oblastiam pôsobnosti technickej
normalizácie. Každá trieda má dvojmiestnu číselnú notáciu, napr.: 07 - Prírodné vedy.
2. úroveň pozostáva z 351 skupín. Notáciu skupiny tvorí notácia triedy a trojmiestne
číslo skupiny vzájomne oddelené bodkou, napr.: 07.100 -Mikrobiológia. 3. úroveň
pozostáva zo 127 podskupín. Notáciu podskupiny tvoria notácie predchádzajúcich
dvoch úrovní a dvojmiestne číslo tretej úrovne (podskupiny) vzájomne oddelené
bodkou, napr.: 07.100.30 - Mikrobiológia potravín.