Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 13501-1

STN EN 13501-1

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN 13501-1
Validity: Valid
Number of pages: 52
Language:
SK
Paper: 21,40€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 19,26€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 21,40€
c) With ability to print and copy (printscreen) 27,82€
Slovak title Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 1: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok reakcie na oheň
English title Fire classification of construction products and building elements. Part 1: Classification using data from reaction to fire tests
Release Date: 01. 11. 2019
Date of withdrawal:
ICS: 13.220.50
Sorting character/National clasification code 92 0850
Level of incorporation: idt EN 13501-1:2018
Official Journal 10/19
Amendments
Replaced by:
Repleces: STN EN 13501-1:2019-05 (92 0850)
Note in Official Journal:
Subject of the standard: V tejto európskej norme sa určuje postup klasifikácie reakcie na oheň pri všetkých stavebných výrobkoch, ako aj výrobkoch zabudovaných v stavebných prvkoch okrem silnoprúdových, riadiacich a komunikačných káblov, ktoré pokrýva EN 13501-6. Výrobky sa posudzujú vo vzťahu k ich konečnému použitiu. Tento dokument platí pre tri kategórie výrobkov, pričom každou z nich sa zaoberá osobitne: stavebné výrobky okrem podlahových krytín a tepelnoizolačných výrobkov na lineárne potrubia; podlahové krytiny; tepelnoizolačné výrobky na lineárne potrubia.
Preview: Náhľad normy (PDF)
Content: Európsky predhovor 7
Úvod 8
1 Predmet normy 9
2 Normatívne odkazy 9
3 Termíny, definície a symboly 9
3.1 Termíny a definície 9
3.2 Symboly a skratky 14
4 Triedy reakcie na oheň 14
5 Skúšobné metódy a pravidlá na oblasť aplikácie 15
5.1 Všeobecne 15
5.2 Skúška nehorľavosti (EN ISO 1182) 15
5.3 Skúška na určenie spalného tepla (EN ISO 1716) 15
5.4 Skúška osamelo horiacim predmetom (EN 13823) 15
5.5 Skúška zapáliteľnosti (EN 11925-2) 15
5.6 Určovanie správania podlahových krytín pri horení s použitím zdroja sálavého tepla (EN ISO 9239-1) 15
6 Zásady skúšania, prípravy vzoriek a určovania oblasti aplikácie 15
6.1 Všeobecné požiadavky na prípravu vzoriek 15
6.2 Špeciálne požiadavky na skúšku nehorľavosti a skúšku na stanovenie spalného tepla 16
6.3 Špeciálne požiadavky na skúšku osamelo horiacim predmetom, na skúšku zapáliteľnosti a na skúšku na určovanie správania podlahových krytín pri horení s použitím zdroja sálavého tepla 16
6.4 Oblasť aplikácie 17
7 Počet skúšok na klasifikáciu 17
8 Skúšanie stavebných výrobkov okrem podlahových krytín a tepelnoizolačných výrobkov na lineárne potrubia (pozri tabuľku 1) 18
8.1 Triedy E, F 18
8.2 Triedy D, C, B 18
8.3 Triedy A2, A1 18
8.4 Doplnkové klasifikácie s1, s2, s3 z hľadiska tvorby dymu 18
8.5 Doplnkové klasifikácie d0, d1, d2 z hľadiska pozorovania horiacich kvapiek/častíc 18
9 Skúšanie podlahových krytín (pozri tabuľku 2) 19
9.1 Triedy Efl, Ffl 19
9.2 Triedy Dfl, Cfl, Bfl 19
9.3 Triedy A2fl, A1fl 19
9.4 Doplnkové klasifikácie s1, s2 z hľadiska tvorby dymu 19
10 Skúšanie tepelnoizolačných výrobkov na lineárne potrubia (pozri tabuľku 3) 19
10.1 Triedy EL, FL 19
10.2 Triedy DL, CL, BL 19
10.3 Triedy A2L, A1L 20
10.4 Doplnkové klasifikácie s1, s2, s3 z hľadiska tvorby dymu 20
10.5 Doplnkové klasifikácie d0, d1, d2 z hľadiska pozorovania horiacich kvapiek/častíc 20
11 Klasifikačné kritériá na stavebné výrobky okrem podlahových krytín (pozri tabuľku 1) 20
11.1 Všeobecne 20
11.2 Trieda F 21
11.3 Trieda E 21
11.4 Trieda D 21
11.5 Trieda C 21
11.6 Trieda B 21
11.7 Trieda A2 22
11.8 Trieda A1 23
11.9 Doplnkové klasifikácie s1, s2, s3 z hľadiska tvorby dymu 24
11.10 Doplnkové klasifikácie d0, d1, d2 z hľadiska pozorovania horiacich kvapiek a/alebo častíc 24
12 Klasifikačné kritériá na podlahové krytiny (pozri tabuľku 2) 25
12.1 Všeobecne 25
12.2 Trieda Ffl 25
12.3 Trieda Efl 25
12.4 Trieda Dfl 25
12.5 Trieda Cfl 25
12.6 Trieda Bfl 26
12.7 Trieda A2fl 26
12.8 Trieda A1fl 27
12.9 Doplnkové klasifikácie s1, s2 z hľadiska tvorby dymu 27
13 Klasifikačné kritériá na tepelnoizolačné výrobky na lineárne potrubia (pozri tabuľku 3) 28
13.1 Všeobecne 28
13.2 Trieda FL 28
13.3 Trieda EL 28
13.4 Trieda DL 28
13.5 Trieda CL 29
13.6 Trieda BL 29
13.7 Trieda A2L 29
13.8 Trieda A1L 30
13.9 Doplnkové klasifikácie s1, s2, s3 z hľadiska tvorby dymu 31
13.10 Doplnkové klasifikácie d0, d1, d2 z hľadiska pozorovania horiacich kvapiek a/alebo častíc 31
14 Uvádzanie klasifikácie 32
14.1 Stavebné výrobky okrem podlahových krytín a tepelnoizolačných výrobkov na lineárne potrubia 32
14.2 Podlahové krytiny 32
14.3 Tepelnoizolačné výrobky na lineárne potrubia 33
15 Oblasť aplikácie klasifikácie 33
16 Protokol o klasifikácii 34
16.1 Všeobecne 34
16.2 Obsah a forma 34
Príloha A (informatívna) – Základné informácie na aplikáciu delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/364 o klasifikácii reakcie stavebných výrobkov na oheň podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 38
A.1 Všeobecne 38
A.2 Predpoklady 38
A.3 Referenčné stavy požiaru 39
A.3.1 Referenčné stavy požiaru v prípade stavebných výrobkov a tepelnoizolačných výrobkov na lineárne potrubia okrem podlahových krytín 39
A.3.2 Referenčné stavy požiaru v prípade podlahových krytín 40
A.4 Vzťah medzi triedami a referenčnými stavmi požiaru 40
A.4.1 Všeobecne 40
A.4.2 Všetky stavebné výrobky okrem podlahových krytín 40
A.4.3 Podlahové krytiny 41
Príloha B (normatívna) – Protokol o klasifikácii reakcie na oheň 44
B.1 Úvod 44
B.2 Podrobné údaje o klasifikovanom výrobku 45
B.2.1 Všeobecne 45
B.2.2 Opis výrobku 45
B.3 Protokoly a výsledky na podporu tejto klasifikácie 45
B.3.1 Špecifické podmienky 45
B.3.2 Protokoly 45
B.3.3 Výsledky 46
B.4 Klasifikácia a oblasť aplikácie 46
B.4.1 Klasifikačný odkaz 46
B.4.2 Klasifikácia 46
B.4.3 Oblasť aplikácie 47
B.5 Obmedzenia 48
Literatúra 49
Národná príloha NA (informatívna) 50