Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 16991

STN EN 16991

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN 16991
Validity: Valid
Number of pages: 76
Language:
SK
Paper: 28,80€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 25,92€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 28,80€
c) With ability to print and copy (printscreen) 37,44€
Slovak title Rámec inšpekcie založenej na riziku
English title Risk-based inspection framework
Release Date: 01. 07. 2020
Date of withdrawal:
ICS: 03.100.01
Sorting character/National clasification code 95 0109
Level of incorporation: idt EN 16991:2018
Official Journal 06/20
Amendments
Replaced by:
Repleces: STN EN 16991:2018-11 (95 0109)
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Táto európska norma špecifikuje rámec inšpekcie založenej na riziku (RBIF) a poskytuje návody na inšpekciu a údržbu založenú na riziku (RBIM) v procesnom priemysle výroby uhľovodíkov a chémie, vo výrobe energie a v iných odvetviach, kde sa uplatňuje RBI. Hoci RBIF zahŕňa inšpekciu aj údržbu, tento dokument sa zameriava predovšetkým na inšpekciu založenú na riziku (RBI) a jej uplatniteľnosť v kontexte RBIM. RBIF tak podporuje optimalizáciu prevádzky a údržby, ako aj manažérstvo integrity majetku.
Preview: Náhľad normy (PDF)
Content: Európsky predhovor 7
Úvod 7
1 Predmet normy 8
2 Normatívne odkazy 8
3 Termíny a definície 8
4 Skratky 10
5 Rámec RBI 12
5.1 Princípy RBIF 12
5.2 Požiadavky RBIF 12
5.2.1 Všeobecné požiadavky 12
5.2.2 Dokumentácia zariadení a procesov 13
5.2.3 Požiadavky na pracovníkov 14
5.2.4 Požiadavky na vykonávanie analýzy CoF 14
5.2.5 Požiadavky na vykonávanie analýzy PoF 16
5.2.6 Požiadavky na posudzovanie rizika 17
5.3 RBIF v rámci celkového systému manažérstva 17
5.4 Kompatibilita s inými známymi prístupmi 18
6 Proces RBIF 18
7 Začiatočná analýza a plánovanie 20
7.1 Všeobecný opis a predmet 20
7.1.1 Všeobecne 20
7.1.2 Začiatočná analýza a plánovanie 20
7.1.3 Definovanie cieľov 20
7.1.4 Definovanie systémov, podsystémov (obvodov) a zariadení, ktoré je potrebné brať do úvahy 20
7.1.5 Definovanie predmetu analýzy 21
7.1.6 Definovanie dostupných zdrojov údajov 21
7.1.7 Definovanie predpisov, ktoré je potrené brať do úvahy 22
7.1.8 Špecifikácie tímu 22
7.1.9 Nástroje, ktoré sa majú použiť 22
7.1.10 Presnosť prijatia metodiky 22
7.2 Požiadavky 23
7.3 Vstupy 23
7.4 Postup 23
7.5 Výstup 23
7.6 Upozornenia a obmedzenia použiteľnosti 24
8 Zber údajov a overovanie 24
8.1 Všeobecný opis a predmet 24
8.2 Požiadavky 25
8.3 Vstupy 25
8.3.1 Všeobecne 25
8.3.2 Zber a overovanie dokumentovaných údajov 25
8.3.3 Zber relevantných nedokumentovaných údajov 26
8.4 Postup 26
8.5 Výstup 27
8.6 Upozornenia a obmedzenia použiteľnosti 27
9 Viacúrovňová analýza rizík (od skríningu po podrobnú analýzu) 28
9.1 Všeobecný opis a predmet 28
9.2 Analýza rizika – úroveň skríningu 28
9.2.1 Všeobecne 28
9.2.2 Vstupy 28
9.2.3 Postup 28
9.2.4 Výstup 29
9.3 Analýza rizika – podrobné posúdenie 29
9.3.1 Všeobecne 29
9.3.2 Požiadavky 30
9.3.3 Vstupy 30
9.3.4 Postup 31
9.3.5 Výstup 33
10 Rozhodovanie/plán opatrení 35
10.1 Všeobecný opis a predmet 35
10.2 Požiadavky 35
10.3 Vstupy 35
10.4 Postup 35
10.4.1 Všeobecne 35
10.4.2 Definovanie skupín degradácie a relevantných citlivých oblastí 36
10.5 Výstup 37
10.6 Upozornenia a obmedzenia použiteľnosti 38
11 Vykonávanie a podávanie správ 38
11.1 Všeobecný opis a predmet 38
11.2 Vstup 39
11.3 Postup 39
11.4 Výstup 41
11.5 Upozornenia/obmedzenia použiteľnosti 41
12 Preskúmanie výkonnosti/etapa trvalej aktualizácie 41
12.1 Všeobecný opis a predmet 41
12.2 Požiadavky 41
12.3 Vstupy 42
12.4 Postup 43
12.4.1 Všeobecne 43
12.4.2 Benchmarking účinnosti pracovného procesu 43
Príloha A (informatívna) – Posudzovanie 45
A.1 Príklad viacúrovňovej analýzy RBI v energetike 45
A.2 Príklad skríningu a podrobného posúdenia rizika 48
A.3 Spoľahlivosť výsledkov posúdenia rizika v etape skríningu 52
A.4 Príklad posúdenia pravdepodobnosti poškodenia/poruchy 53
A.5 Príklad faktorov pravdepodobnosti a následkov pre kvalitatívnu analýzu na úrovni
skríningu a podrobnej analýzy 54
A.6 Príklady druhov poškodenia počas prevádzky a ich špecifikácie 55
A.7 Príklad rôznych druhov poškodenia a ich špecifikácií v súvislosti s hierarchickou
štruktúrou závodu 57
A.8 Príklad klasifikácie druhu poškodenia vs. prioritné metódy inšpekcie 59
A.9 Príklad určenia PoF 61
A.10 Príklad určenia CoF 62
A.11 Príklad KPI a ciele na výber 68
A.12 Príklad dotazníka hodnotenia systému manažérstva RBI [34] 69
A.13 Príklad formulácie a degradácie komponentov, štruktúr a systémov 70
Literatúra 73