Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 17213

STN EN 17213

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN 17213
Validity: Valid
Number of pages: 28
Language:
SK
Paper: 14,10€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 12,69€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 14,10€
c) With ability to print and copy (printscreen) 18,33€
Slovak title Okná a dvere. Environmentálne vyhlásenia o produktoch. Pravidlá pre skupinu výrobkov okien a dvier
English title Windows and doors. Environmental Product Declarations. Product category rules for windows and pedestrian doorsets
Release Date: 01. 05. 2021
Date of withdrawal:
ICS: 91.010.99, 91.060.50
Sorting character/National clasification code 74 6190
Level of incorporation: idt EN 17213:2020
Official Journal 04/21
Amendments
Replaced by:
Repleces: STN EN 17213:2020-08 (74 6190)
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Tento dokument poskytuje základné pravidlá (PCR*)) pre proces tvorby environmentálnych vyhlásení typu III (EPD) pre skupinu produktov okná a dvere, ktoré sú definované v EN 14351-1 a EN 14351-2. Tento dokument sa týka aj okien a dvier, ktoré navyše zabezpečujú požiarnu odolnosť alebo odvod splodín horenia (dymovú reguláciu) podľa EN 16034.Tento dokument dopĺňa základné pravidlá pre kategóriu stavebných produktov vymedzených v EN 15804: 2012 + A1: 2013. Tento dokument sa má používať v spojení s EN 15804: 2012 + A1: 2013, nemá ju nahradiť. Základné pravidlá pre skupinu produktov (PCR): definujú deklarované parametre a spôsob ich zberu a vykazovania; definujú, ktoré fázy životného cyklu majú byť zohľadnené v EPD a procesy, ktoré sú zahrnuté v jednotlivých fázach životného cyklu; definujú pravidlá jednotlivých scenárov; obsahujú pravidlá výpočtu inventarizačnej analýzy životného cyklu a posudzovania vplyvov životného cyklu, ktoré sú základom pre EPD, vrátane špecifikácie kvality použitých údajov.
Preview: Náhľad normy (PDF)
Content: Európsky predhovor 6
Úvod 6
1 Predmet normy 7
2 Normatívne odkazy 7
3 Termíny a definície 9
4 Symboly a skratky 9
5 Všeobecné zásady 10
5.1 Cieľ základných pravidiel skupiny produktov 10
5.2 Typy EPD s ohľadom na hodnotené fázy životného cyklu 10
5.3 Porovnateľnosť EPD pre stavebné produkty 10
5.4 Doplnkové informácie 10
5.5 Vlastníctvo, zodpovednosť a povinnosti za EPD 10
5.6 Komunikačné formáty 10
6 Pravidlá skupiny produktov pre LCA 11
6.1 Skupina produktov 11
6.2 Fázy životného cyklu a informačné moduly, ktoré majú byť zahrnuté 11
6.2.1 Všeobecne 11
6.2.2 A1 – A3: Fáza výroby produktu, informačné moduly 11
6.2.3 A4 – A5: Fáza výstavby, informačné moduly 11
6.2.4 B1 – B5: Fáza používania, informačné moduly vzťahujúce sa na konštrukciu budovy 11
6.2.5 B6 – B7: Fáza používania, informačné moduly vzťahujúce sa na prevádzku budovy 11
6.2.6 C1 – C4: Fáza konca životnosti, informačné moduly 11
6.2.7 D: Prínosy a záťaže v hraniciach systému, informačné moduly 11
6.3 Výpočtové pravidlá analýzy LCA 11
6.3.1 Funkčná jednotka 11
6.3.2 Deklarovaná jednotka 12
6.3.3 Referenčná prevádzková životnosť (RSL) 12
6.3.4 Hranice systému 12
6.3.5 Kritériá vylúčenia vstupov a výstupov 14
6.3.6 Výber údajov 14
6.3.7 Požiadavky na kvalitu údajov 14
6.3.8 Vývoj scenárov na úrovni produktu 14
6.3.9 Jednotky 15
6.4 Inventarizačná analýza 15
6.4.1 Zber údajov 15
6.4.2 Výpočtové postupy 15
6.4.3 Priraďovanie (alokácia) vstupných tokov a emisií na výstupe 15
6.5 Posudzovanie vplyvov 15
7 Obsah EPD 15
7.1 Všeobecné informácie 15
7.2 Vyhlásenie o environmentálnych parametroch odvodených z LCA 15
7.2.1 Všeobecne 15
7.2.2 Pravidlá vyhlasovania informácií LCA na modul 15
7.2.3 Parametre opisujúce environmentálne vplyvy 15
7.2.4 Parametre opisujúce spotrebu zdrojov 15
7.2.5 Ďalšie environmentálne informácie, ktoré opisujú rôzne kategórie odpadov a výstupných tokov 15
7.3 Scenáre a doplnkové technické informácie 15
7.3.1 Všeobecne 15
7.3.2 Fáza procesu výstavby 16
7.3.3 Fáza používania B1 – B7 16
7.3.4 Koniec životnosti 16
7.4 Doplnkové informácie o uvoľňovaní nebezpečných látok do vnútorného prostredia, pôdy
a vody počas fázy používania 16
7.4.1 Vnútorné prostredie 16
7.4.2 Pôda a voda 16
7.5 Zoskupovanie informačných modulov 16
8 Správa z projektu 16
8.1 Všeobecne 16
8.2 Časti správy o projekte týkajúce sa LCA 16
8.3 Dokumentácia k doplnkovým informáciám 16
8.4 Dostupnosť údajov pre overovanie 16
9 Overovanie a platnosť EPD 16
Príloha A (informatívna) – Pokyny na definovanie reprezentatívnych výrobkov v rámci sortimentu
výrobkov 17
Príloha B (informatívna) – Predvolené scenáre fázy používania a konca životnosti 18
B.1 Všeobecne 18
B.2 Fáza používania 18
B.2.1 A4 doprava 18
B.2.2 A5 inštalácia 18
B.2.3 B2 údržba 18
B.2.4 B3 oprava 19
B.3 Koniec životnosti (EoL) 19
Príloha C (informatívna) – Dobrovoľný scenár fázy používania založený na výpočte energetickej
bilancie 23
Literatúra 25