Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN ISO 22301

STN EN ISO 22301

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN ISO 22301
Validity: Valid
Number of pages: 28
Language:
SK
Paper: 14,10€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 12,69€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 14,10€
c) With ability to print and copy (printscreen) 18,33€
Slovak title Ochrana spoločnosti. Systémy manažérstva kontinuity podnikania. Požiadavky (ISO 22301: 2019)
English title Security and resilience. Business continuity management systems. Requirements
Release Date: 01. 08. 2021
Date of withdrawal:
ICS: 03.100.01
Sorting character/National clasification code 83 0002
Level of incorporation: idt EN ISO 22301:2019, idt ISO 22301:2019
Official Journal 07/21
Amendments
Replaced by:
Repleces: STN EN ISO 22301:2020-03 (83 0002)
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Tento dokument špecifikuje požiadavky na implementáciu, udržiavanie a zlepšovanie systému riadenia na ochranu pred, zníženie pravdepodobnosti výskytu, prípravu, reakciu a obnovu po prerušeniach, keď nastanú. Požiadavky špecifikované v dokumente sú generické a zamýšľané na aplikovanie vo všetkých organizáciách alebo v ich častiach, bez ohľadu na typ, veľkosť a charakter organizácie. Rozsah aplikovania týchto požiadaviek závisí od prevádzkových podmienok a zložitosti organizácie. Dokument je aplikovateľný pre všetky typy a veľkosti organizácií, ktoré: a) implementujú, udržiavajú a zlepšujú BCMS; b) usilujú o zhodu so stanovenou politikou kontinuity podnikania; c) potrebujú byť schopné pokračovať v dodávaní produktov a služieb v prijateľnej vopred definovanej kapacite počas prerušenia; e) usilujú sa o zvýšenie ich odolnosti prostredníctvom efektívneho aplikovania BCMS.Dokument sa môže použiť na posúdenie schopnosti organizácie plniť si svoje vlastné potreby a povinnosti týkajúce sa kontinuity podnikania.
Preview: Náhľad normy (PDF)
Content: Národný predhovor 2
Európsky predhovor 6
Úvod 7
1 Predmet normy 9
2 Normatívne odkazy 9
3 Termíny a definície 9
4 Súvislosti organizácie 14
4.1 Pochopenie organizácie a jej súvislostí 14
4.2 Pochopenie potrieb a očakávaní zainteresovaných strán 14
4.2.1 Všeobecne 14
4.2.2 Právne a regulačné požiadavky 14
4.3 Určovanie predmetu systému manažérstva kontinuity podnikania 14
4.3.1 Všeobecne 14
4.3.2 Predmet systému manažérstva kontinuity podnikania 14
4.4 Systém manažérstva kontinuity podnikania 14
5 Vodcovstvo 15
5.1 Vodcovstvo a záväzok 15
5.2 Politika 15
5.2.1 Vytvorenie politiky kontinuity podnikania 15
5.2.2 Komunikácia politiky kontinuity podnikania 15
5.3 Roly, zodpovednosti a právomoci 15
6 Plánovanie 16
6.1 Činnosti na zvládanie rizík a príležitostí 16
6.1.1 Určenie rizík a príležitostí 16
6.1.2 Zvládanie rizík a príležitostí 16
6.2 Ciele kontinuity podnikania a plány na ich dosiahnutie 16
6.2.1 Vytvorenie cieľov kontinuity podnikania 16
6.2.2 Určenie cieľov kontinuity podnikania 16
6.3 Plánovanie zmien systému manažérstva kontinuity podnikania 16
7 Podpora 17
7.1 Zdroje 17
7.2 Kompetentnosť 17
7.3 Povedomie 17
7.4 Komunikácia 17
7.5 Zdokumentované informácie 17
7.5.1 Všeobecne 17
7.5.2 Tvorba a aktualizácia 18
7.5.3 Riadenie zdokumentovaných informácií 18
8 Prevádzka 18
8.1 Plánovanie a riadenie prevádzky 18
8.2 Analýza vplyvu na podnikanie a posudzovanie rizika 18
8.2.1 Všeobecne 18
8.2.2 Analýza vplyvu na podnikanie 19
8.2.3 Posudzovanie rizika 19
8.3 Stratégie kontinuity podnikania a riešenia 19
8.3.1 Všeobecne 19
8.3.2 Identifikácia stratégií a riešení 19
8.3.3 Výber stratégií a riešení 20
8.3.4 Požiadavky na zdroje 20
8.3.5 Implementácia riešení 20
8.4 Plány a postupy kontinuity podnikania 20
8.4.1 Všeobecne 20
8.4.2 Štruktúra odozvy 20
8.4.3 Varovanie a komunikácia 21
8.4.4 Plány kontinuity podnikania 21
8.4.5 Zotavovanie 22
8.5 Program cvičení 22
8.6 Hodnotenie dokumentácie a schopností kontinuity podnikania 23
9 Hodnotenie výkonnosti 23
9.1 Monitorovanie, meranie, analyzovanie a hodnotenie 23
9.2 Interný audit 23
9.2.1 Všeobecne 23
9.2.2 Program (programy) interného auditu 23
9.3 Preskúmanie manažmentom 24
9.3.1 Všeobecne 24
9.3.2 Vstup do preskúmania manažmentom 24
9.3.3 Výstup z preskúmania manažmentom 24
10 Zlepšovanie 25
10.1 Nezhoda a nápravná činnosť 25
10.2 Trvalé zlepšovanie 25
Literatúra 26