Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 15804+A2+AC

STN EN 15804+A2+AC

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN 15804+A2+AC
Validity: Valid
Number of pages: 68
Language:
SK
Paper: 24,40€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 21,96€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 24,40€
c) With ability to print and copy (printscreen) 31,72€
Slovak title Trvalá udržateľnosť výstavby. Environmentálne vyhlásenia o produktoch. Základné pravidlá skupiny stavebných produktov
English title Sustainability of construction works. Environmental product declarations. Core rules for the product category of construction products
Release Date: 01. 03. 2023
Date of withdrawal:
ICS: 91.010.99
Sorting character/National clasification code 73 0912
Level of incorporation: idt EN 15804:2012+A2:2019, idt EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021
Official Journal 02/23
Amendments
Replaced by:
Repleces: STN EN 15804+A2:2020-05 (73 0912)
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Táto európska norma poskytuje základné pravidlá pre skupinu produktov (PCR)) v procese environmentálneho označovania typu III pre stavebné výrobky a služby. Základné pravidlá pre skupinu produktov (PCR): definujú indikátory, ktoré sa majú uvádzať, informácie, ktoré sa majú poskytovať, a spôsob ich zberu a vykazovania, opisujú, ktoré fázy životného cyklu produktu sa berú do úvahy v EPD a ktoré procesy majú byť zahrnuté v jednotlivých fázach životného cyklu, definujú pravidlá pre vývoj scenárov, obsahujú pravidlá výpočtu inventarizačnej analýzy životného cyklu a posudzovania vplyvov životného cyklu, ktoré sú základom pre EPD, vrátane špecifikácie kvality údajov, ktoré sa majú použiť, obsahujú pravidlá pre poskytovanie vopred určených environmentálnych a zdravotných informácií, ktoré nie sú zahrnuté v LCA produktu, stavebného procesu alebo služby, ak je to potrebné, definujú podmienky, za ktorých je možné stavebné výrobky na základe informácií z EPD navzájom porovnávať.
Preview: Náhľad normy (PDF)
Content: Európsky predhovor 7
Úvod 8
1 Predmet 9
2 Normatívne odkazy 9
3 Termíny a definície 10
4 Skratky 14
5 Všeobecné zásady 14
5.1 Cieľ základných pravidiel skupiny produktov 14
5.2 Typy EPD s ohľadom na hodnotené fázy životného cyklu 15
5.3 Porovnateľnosť EPD pre stavebné produkty 17
5.4 # Doplnkové environmentálne informácie$ 17
5.4.1 Všeobecne 17
5.4.2 Doplnkové informácie o uhlíkovej kompenzácii 17
5.4.3 Doplnkové informácie o uhlíkovej kompenzácii, ukladaní uhlíka a oneskorených emisiách 18
5.4.4 Doplnkové informácie, ktoré nepochádzajú z LCA 18
5.5 Vlastníctvo, zodpovednosť a povinnosti za EPD 18
5.6 Komunikačné formáty 18
6 Pravidlá skupiny produktov pre LCA 18
6.1 Skupina produktov 18
6.2 Fázy životného cyklu a informačné moduly, ktoré majú byť zahrnuté 18
6.2.1 Všeobecne 18
6.2.2 A1 – A3: Fáza výroby produktu, informačné moduly 19
6.2.3 A4 – A5: Fáza výstavby, informačné moduly 19
6.2.4 B1 – B5: Fáza používania, informačné moduly vzťahujúce sa na konštrukciu budovy 19
6.2.5 B6 – B7: Fáza používania, informačné moduly vzťahujúce sa na prevádzku budovy 19
6.2.6 C1 – C4: Koniec životnosti, informačné moduly 19
6.2.7 D: Prínosy a záťaže mimo hraníc systému, informačný modul 20
6.3 Výpočtové pravidlá LCA analýzy 20
6.3.1 #Funkčná alebo deklarovaná jednotka$ 20
6.3.2 Funkčná jednotka 20
6.3.3 Deklarovaná jednotka 21
6.3.4 Referenčná prevádzková životnosť (RSL) 21
6.3.5 Hranice systému 22
6.3.6 Kritériá vylúčenia vstupov a výstupov 28
6.3.7 Výber údajov 28
6.3.8 #Kvalita údajov$ 29
6.3.9 Vypracovanie scenárov na úrovni produktu 30
6.3.10 Jednotky 31
6.4 Inventarizačná analýza 31
6.4.1 Zber údajov 31
6.4.2 Výpočtové postupy 31
6.4.3 Priraďovanie vstupných tokov a emisií na výstupe 31
6.4.4 #Informácie o obsahu biogénneho uhlíka$ 33
6.5 Posudzovanie vplyvov 33
6.5.1 #Všeobecne$ 33
6.5.2 Základné indikátory environmentálnych vplyvov 34
6.5.3 Doplnkové indikátory environmentálnych vplyvov 34
7 Obsah EPD 34
7.1 Všeobecné informácie 34
7.2 Uvádzanie environmentálnych #indikátorov$ odvodených z LCA 35
7.2.1 Všeobecne 35
7.2.2 Pravidlá uvádzania LCA informácií na modul 35
7.2.3 #Indikátory opisujúce environmentálne vplyvy založené na posudzovaní vplyvov
životného cyklu (LCIA)$ 36
7.2.4 #Indikátory opisujúce spotrebu zdrojov a environmentálne informácie založené
na inventárizácii životného cyklu (LCI)$ 38
7.2.5 #Informácie o obsahu biogénneho uhlíka$ 40
7.3 Scenáre a doplnkové technické informácie 40
7.3.1 Všeobecne 40
7.3.2 Fáza procesu výstavby 41
7.3.3 B1 – B7: Fáza používania 42
7.3.4 Koniec životnosti 44
7.4 Doplnkové informácie o uvoľňovaní nebezpečných látok do vnútorného prostredia,
pôdy a vody počas fázy používania 45
7.4.1 Vnútorné prostredie 45
7.4.2 Pôda a voda 45
7.5 Zoskupovanie informačných modulov 45
8 Správa z projektu 46
8.1 Všeobecne 46
8.2 Časti správy z projektu súvisiace s LCA 46
8.3 Dokumentácia doplnkových informácií 47
8.4 Dostupnosť údajov na overovanie 48
9 Overovanie a platnosť EPD 48
Príloha A (normatívna) – Požiadavky a usmernenia pre referenčnú prevádzkovú životnosť 49
Príloha B (informatívna) – Odpad 52
B.1 Stav konca odpadu 52
B.2 Vlastnosti nebezpečného odpadu pre tabuľku #8$ 52
Príloha C (normatívna) – Oblasti vplyvov a príslušné indikátory, metodológia
a charakterizačné faktory (CF) ................. 53
C.1 Základné oblasti environmentálnych vplyvov a indikátory 53
C.2 Výpočtové pravidlá pre oblasť vplyvu klimatická zmena 54
C.2.1 Všeobecne 54
C.2.2 Celkový potenciál globálneho otepľovania (GWP-total) 54
C.2.3 Potenciál globálneho otepľovania z fosílnych zdrojov (GWP-fossil) 54
C.2.4 Potenciál globálneho otepľovania z biogénnych zdrojov (GWP-biogenic) 54
C.2.5 Potenciál globálneho otepľovania z využívania pôdy a zmeny využívania pôdy (GWP-luluc) 55
C.3 Doplnkové oblasti a indikátory vplyvov 55
C.4 Charakterizačné faktory 56
Príloha D (informatívna) – Vzťahy pre koniec životnosti 57
D.1 Úvod 57
D.2 Termíny a definície 57
D.2.1 Korekčný faktor kvality 57
D.2.2 Množstvá 57
D.2.3 Špecifické emisie a zdroje na analyzovanú jednotku 58
D.2.4 Špecifické emisie a zdroje na jednotku výstupov 59
D.2.5 Účinnosť 59
D.2.6 Dolná výhrevnosť 59
D.3 Matematické vzťahy 60
D.3.1 Všeobecne 60
D.3.2 Moduly A1-A3 60
D.3.3 Modul C 60
D.3.4 Modul D 60
Príloha E (informatívna) – Schémy, ktoré sa majú použiť na hodnotenie kvality generických
a špecifických údajov 62
Literatúra 64