Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 13.280

Number of records: 178

Back
35 6607 Valid

Prístroje na ochranu pred žiarením. Ručné prístroje s vysokou citlivosťou na detekciu neutrónového žiarenia rádioaktívneho materiálu

Release Date: 01.10.2016

35 6607 Valid

Prístroje na ochranu pred žiarením. Detektor umiestnený v batohu (BRD) na detekciu žiarenia nelegálne prevážaných rádioaktívnych látok

Release Date: 01.08.2017

35 6607 Valid

Prístroje na ochranu pred žiarením. Poplachové osobné prístroje na detekciu žiarenia založené na spektroskopii (SPRD), určené na detekciu nelegálne prevážaných rádioaktívnych látok

Release Date: 01.08.2017

35 6608 Valid

Prístroje na ochranu pred žiarením. Prístroje na meranie priestorového dávkového ekvivalentu (príkonu dávkového ekvivalentu) neutrónového žiarenia

Release Date: 01.08.2017

36 4800 Valid

Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 1-3: Všeobecné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti. Pridružená norma: Radiačná ochrana pri diagnostických röntgenových prístrojoch

Release Date: 01.08.2017

36 7938 Valid

Postup posudzovania expozície pracovníkov s aktívnymi implantovateľnými zdravotníckymi pomôckami elektromagnetickým poliam. Časť 1: Všeobecne

Release Date: 01.02.2018

35 6607 Valid

Prístroje na ochranu pred žiarením. Prístroje na meranie radónu a produktov rozpadu radónu. Časť 2: Špecifické požiadavky na prístroje na meranie 222Rn a 220Rn

Release Date: 01.02.2018

40 1405 Valid

Radiačná ochrana. Monitorovanie pracovníkov profesne vystavených riziku vnútornej kontaminácie rádioaktívnym materiálom (ISO 20553: 2006)

Release Date: 01.03.2018

40 1406 Valid

Rádiologická ochrana. Kriériá spôsobilosti laboratórií používajúcich pri biologickej dozimetri CBMN skúšku v periférnych krvných lymfocytoch (ISO 17099: 2014)

Release Date: 01.03.2018

40 1408 Valid

Rádiologická ochrana. Postupy monitorovania dávky do očných šošoviek, kože a končatín (ISO 15382: 2015)

Release Date: 01.03.2018

40 1409 Valid

Referenčné radiačné polia na radiačnú ochranu. Definície a základné koncepcie (ISO 29661: 2012 vrátane Amd 1: 2015)

Release Date: 01.03.2018

36 7947 Valid

Všeobecná norma na preukazovanie zhody zariadení, používaných pracovníkmi, z hľadiska medzných hodnôt expozície elektromagnetickým poliam (0 Hz - 300 GHz) po uvedení do prevádzky alebo pri ich používaní na pracovisku

Release Date: 01.03.2018

36 7080 Valid

Všeobecná norma na posudzovanie elektronických a elektrických zariadení z hľadiska obmedzení expozície osôb elektromagnetickým poliam (0 Hz - 300 GHz)

Release Date: 01.03.2018

36 7087 Valid

Stanovenie intenzity vysokofrekvenčných polí, hustoty výkonu a špecifickej miery absorpcie (SAR) v okolí rádiokomunikačných základňových staníc na účely hodnotenia expozície osôb

Release Date: 01.04.2018

36 7080 Valid

Výrobková norma na vystavenie osôb účinkom elektromagnetických polí od zariadení pracujúcich vo frekvenčnom rozsahu od 0 Hz do 300 GHz používaných pri elektronickej ochrane tovaru (EAS), vysokofrekvenčnej identifikácii (RFID) a pri podobných aplikáciách

Release Date: 01.06.2018

36 7947 Valid

Pokyny pre komisie pripravujúce výrobkové normy, súvisiace s expozíciou osôb elektromagnetickým poliam

Release Date: 01.06.2018

35 6608 Valid

Prístroje na ochranu pred žiarením. Prístroje na meranie priestorového a/alebo smerového dávkového ekvivalentu (resp. príkonu priestorového a smerového dávkového ekvivalentu) a/alebo prístroje na monitorovanie röntgenového, beta a gama žiarenia. Časť 2: Prenosné prístroje s rozšíreným meracím rozsahom na meranie dávky a dávkového príkonu žiarenia beta a fotónového žiarenia na účely núdzovej ochrany pred žiarením

Release Date: 01.08.2018

83 2712 Valid

Ochranné odevy proti pevným časticiam vo vzduchu vrátane rádioaktívnej kontaminácie. Časť 1: Požiadavky a skúšobné metódy na ochranné odevy s nútenou ventiláciou chrániace telo a dýchacie cesty

Release Date: 01.01.2019

75 7620 Valid

Kvalita vody. Celková objemová aktivita alfa a celková objemová aktivita beta. Metóda na tenkej vrstve (ISO 10704: 2019)

Release Date: 01.08.2019

75 7616 Valid

Kvalita vody. Trícium. Skúšobná metóda pomocou kvapalinového scintilačného merania (ISO 9698: 2019)

Release Date: 01.10.2019

75 7630 Valid

Kvalita vody. Celková objemová aktivita beta. Skúšobná metóda na hrubej vrstve (ISO 9697: 2018)

Release Date: 01.11.2019

Dotaz zabral 0,326s.