Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 13.280

Number of records: 178

Back
40 1009 Valid

Monitorovanie koncentrácií aktivity rádioaktívnych látok vo vzduchu na pracovisku jadrových zariadení (ISO 16639: 2017)

Release Date: 01.12.2019

40 1010 Valid

Uhlíkové sorbenty jódu pre jadrové zariadenia. Metóda na definovanie indexu sorpčnej kapacity (ISO 18417: 2017)

Release Date: 01.12.2019

40 1403 Valid

Rádiologická ochrana. Medicínske elektrónové urýchľovače. Požiadavky a odporúčania na navrhovanie a hodnotenie tienenia (ISO 16645: 2016)

Release Date: 01.12.2019

40 1404 Valid

Rádiologická ochrana. Monitorovanie a interná dozimetria personálu vystaveného medicínskym rádionuklidom ako otvoreným zdrojom (ISO 16637: 2016)

Release Date: 01.12.2019

40 1402 Valid

Rádiologická ochrana. Charakteristiky referenčného pulzného žiarenia. Časť 1: Fotónové žiarenie (ISO/TS 18090-1: 2015)

Release Date: 01.12.2019

35 6606 Valid

Prístroje na ochranu pred žiarením. Určovanie neistoty pri meraní

Release Date: 01.01.2020

35 6608 Valid

Prístroje na ochranu pred žiarením. Ručné prístroje na detekciu a identifikáciu rádionuklidov a na odhad príkonu priestorového dávkového ekvivalentu fotónového žiarenia

Release Date: 01.05.2020

35 6607 Valid

Prístroje na ochranu pred žiarením. Poplachové osobné prístroje na detekciu žiarenia (PRD) určené na detekciu nelegálne prevážaných rádioaktívnych látok

Release Date: 01.05.2020

75 7627 Valid

Kvalita vody. Rádium 226 a rádium 228. Kvapalinová scintilačná skúšobná metóda (ISO 22908: 2020)

Release Date: 01.06.2020

75 7628 Valid

Kvalita vody. Radón 222. Časť 1: Všeobecné princípy (ISO 13164-1: 2013)

Release Date: 01.06.2020

75 7628 Valid

Kvalita vody. Radón 222. Časť 2: Gama-spektrometrická skúšobná metóda (ISO 13164-2: 2013)

Release Date: 01.06.2020

75 7628 Valid

Kvalita vody. Radón 222. Časť 3: Emanometrická skúšobná metóda (ISO 13164-3: 2013)

Release Date: 01.06.2020

75 7631 Valid

Kvalita vody. Usmernenie pre rýchle merania rádioaktivity v jadrovej alebo rádiologickej havarijnej situácii (ISO 22017: 2020)

Release Date: 01.01.2021

40 3911 Valid

Dozimetria ožiarení kozmickým žiarením v civilnom lietadle. Časť 2: Charakterizácia odozvy meracieho prístroja (ISO 20785-2: 2020)

Release Date: 01.02.2021

40 3911 Valid

Dozimetria ožiarení kozmickým žiarením v civilnom lietadle. Časť 1: Koncepčný základ meraní (ISO 20785-1: 2020)

Release Date: 01.02.2021

35 6607 Valid

Prístroje na ochranu pred žiarením. Zariadenia na meranie špecifickej aktivity gama žiarenia rádionuklidov v potravinách

Release Date: 01.05.2021

35 6607 Valid

Prístroje na ochranu pred žiarením. Pevne inštalované monitory radiačného portálu (RPM) na detekciu nedovoleného obchodovania s rádioaktívnymi a jadrovými materiálmi

Release Date: 01.05.2021

36 4800 Valid

Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 1-3: Všeobecné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti. Pridružená norma: Radiačná ochrana pri diagnostických röntgenových prístrojoch

Release Date: 01.06.2021

40 3909 Valid

Bezpečná preprava rádioaktívnych materiálov. Skúšanie úniku na zásielkach (ISO 12807: 2018)

Release Date: 01.08.2021

40 1411 Valid

Rádiologická ochrana. Kritériá a medze spôsobilosti na pravidelné hodnotenie dozimetrických služieb (ISO 14146: 2018)

Release Date: 01.08.2021

40 1412 Valid

Rádiologická ochrana. Kritériá spôsobilosti laboratórií používajúcich translokačnú skúšku fluorescenčnej in situ hybridizácie (FISH) na hodnotenie expozície ionizujúceho žiarenia (ISO 20046: 2019)

Release Date: 01.08.2021

Dotaz zabral 0,436s.