Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 13.280

Number of records: 178

Back
40 3913 Valid

Klinické dozimetre. Dozimetre s pevnými termoluminiscenčnými detektormi žiarenia fotónov a elektrónov v rádioterapii (ISO 28057: 2019)

Release Date: 01.08.2021

36 7080 Valid

Rozumne predvídateľné podmienky použitia pri odkazoch na hodnotenie expozície EMF

Release Date: 01.10.2021

40 3911 Valid

Dozimetria ožiarení kozmickým žiarením v civilnom lietadle. Časť 4: Validácia kódov (ISO 20785-4: 2019)

Release Date: 01.12.2021

40 4009 Valid

Meranie rádioaktivity. Rádionuklidy emitujúce gama žiarenie. Všeobecná skúšobná metóda pomocou gama spektrometrie (ISO 20042: 2019)

Release Date: 01.12.2021

40 1414 Valid

Hodnotenie výkonnosti nepretržitých vzduchových monitorov. Časť 1: Vzduchové monitory založené na technikách akumulácie vzorkovania (ISO/TR 22930-1: 2020)

Release Date: 01.01.2022

40 1414 Valid

Hodnotenie výkonnosti nepretržitých vzduchových monitorov. Časť 2: Vzduchové monitory založené na prietokových technikách vzorkovania bez akumulácie (ISO/TR 22930-2: 2020)

Release Date: 01.01.2022

34 1701 Valid

Bezpečnosť laserových zariadení. Osobitné požiadavky na spotrebné laserové zariadenia

Release Date: 01.02.2022

35 6607 Valid

Prístroje na ochranu pred žiarením. Vložené mobilné systémy do vozidla na odhalenie nedovoleného obchodovania s rádioaktívnymi materiálmi

Release Date: 01.02.2022

35 6607 Valid

Prístroje na ochranu pred žiarením. Portálové monitory založené na spektroskopii (SRPMs) používané na detekciu a identifikáciu nedovoleného obchodu s rádioaktívnym materiálom

Release Date: 01.02.2022

83 3820 Valid

Odsávacie boxy. Časť 8: Odsávacie boxy na prácu s rádioaktívnymi materiálmi

Release Date: 01.10.2022

40 1420 Valid

Radiačná ochrana. Monitorovanie a dozimetria vnútorných expozícií spôsobených kontamináciou rany rádionuklidmi (ISO 20031: 2020)

Release Date: 01.12.2022

35 6605 Valid

Jadrové zariadenia. Prístrojové a riadiace systémy. Návrh, umiestnenie a kritériá použitia pre inštalované zariadenia na monitorovanie dávkového príkonu gama žiarenia pre použitie počas bežnej prevádzky a predpokladaných prevádzkových udalostí

Release Date: 01.12.2022

35 6607 Valid

Prístroje na ochranu pred žiarením. Pasívne integračné dozimetrické systémy na monitorovanie osôb, pracovísk a prostredia fotónového a beta žiarenia

Release Date: 01.01.2023

35 6607 Valid

Prístroje na ochranu pred žiarením. Pasívne integračné dozimetrické systémy na monitorovanie osôb, pracovísk a prostredia fotónového a beta žiarenia

Release Date: 01.02.2023

36 7087 Valid

Stanovenie intenzity vysokofrekvenčných polí, hustoty výkonu a špecifickej miery absorpcie (SAR) v okolí rádiokomunikačných základňových staníc na účely hodnotenia expozície osôb

Release Date: 01.02.2023

40 1415 Valid

Rádiologická ochrana. Minimálne kritériá na elektrónovú paramagnetickú rezonančnú (EPR) spektroskopiu na retrospektívne meranie dávky ionizujúceho žiarenia. Časť 1: Všeobecné zásady (ISO 13304-1: 2020)

Release Date: 01.04.2023

40 1415 Valid

Rádiologická ochrana. Minimálne kritériá na elektrónovú paramagnetickú rezonančnú (EPR) spektrometriu na retrospektívne meranie dávky ionizujúceho žiarenia. Časť 2: Meranie dávky žiarenia ex vivo na sklovine ľudského zuba (ISO 13304-2: 2020)

Release Date: 01.04.2023

40 1426 Valid

Radiačná ochrana. Uzavreté žiariče. Skúšobná metóda na identifikovanie úniku (ISO 9978: 2020)

Release Date: 01.04.2023

40 1430 Valid

Monitorovanie rádioaktívnych plynov v odpadových vodách zo zariadení vyrábajúcich rádionuklidy emitujúce pozitróny a rádiofarmaceutiká (ISO 16640: 2021)

Release Date: 01.04.2023

40 3911 Valid

Dozimetria kozmického žiarenia v civilných lietadlách. Časť 3: Merania v letových výškach (ISO 20785-3: 2023)

Release Date: 01.09.2023

40 1427 Valid

Pasívne neutrónové dozimetrické systémy. Časť 1: Výkonnosť a skúšobné požiadavky osobnej dozimetrie (ISO 21909-1: 2021)

Release Date: 01.10.2023

Dotaz zabral 0,409s.