Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 91.100.30

Number of records: 663

Back
73 1314 Valid

Rozbor betónovej zmesi

Release Date: 01.03.1995

73 6174 Valid

Stanovenie modulu pružnosti a pretvárnosti betónu zo skúšky v ťahu za ohybu

Release Date: 01.12.1995

72 2014 Valid

Kamenivo na stavebné účely. Umelé hutné kamenivo z trosky do betónu

Release Date: 01.08.1996

73 1364 Valid

Stanovenie objemovej hmotnosti v suchom stave autoklávovaného pórobetónu

Release Date: 01.12.1996

73 2032 Valid

Stanovenie rozmerov prefabrikovaných vystužených stavebných dielcov z autoklávovaného pórobetónu alebo z medzerovitého ľahkého betónu z pórovitého kameniva

Release Date: 01.07.1997

73 2040 Valid

Stanovenie súdržnosti medzi výstužnou oceľou a autoklávovaným pórobetónom pomocou skúšky vytláčaním

Release Date: 01.07.1997

72 3141 Valid

Spoločné požiadavky na betónové tlakové rúry vrátane spojov a tvaroviek

Release Date: 01.05.1998

72 3144 Valid

Tlakové rúry z predpätého betónu s oceľovým plášťom alebo bez neho vrátane spojov, tvaroviek a špecifických požiadaviek na predpínaciu oceľ na rúry

Release Date: 01.05.1998

73 1349 Valid

Zaťažovacie skúšky prefabrikovaných vystužených stavebných dielcov z autoklávovaného pórobetónu alebo z ľahkého medzerovitého betónu z pórovitého kameniva pri priečnom zaťažení

Release Date: 01.02.1999

73 1348 Valid

Stanovenie dotvarovania autoklávovaného pórobetónu a ľahkého medzerovitého betónu z pórovitého kameniva pri namáhaní tlakom

Release Date: 01.02.1999

73 1347 Valid

Stanovenie vlhkosti autoklávovaného pórobetónu

Release Date: 01.02.1999

73 1346 Valid

Stanovenie statického modulu pružnosti autoklávovaného pórobetónu a ľahkého medzerovitého betónu z pórovitého kameniva pri namáhaní tlakom

Release Date: 01.02.1999

73 1345 Valid

Stanovenie pevnosti v ťahu pri ohybe autoklávovaného pórobetónu

Release Date: 01.02.1999

73 1336 Valid

Stanovenie objemovej hmotnosti v suchom stave ľahkého medzerovitého betónu z pórovitého kameniva

Release Date: 01.07.2000

73 1335 Valid

Stanovenie pevnosti v ťahu pri ohybe ľahkého medzerovitého betónu z pórovitého kameniva

Release Date: 01.07.2000

73 1359 Valid

Stanovenie pevnosti v strihu zvarov výstužných sietí z betonárskej ocele alebo výstužných košov prefabrikovaných vystužených dielcov z autoklávovaného pórobetónu alebo z ľahkého medzerovitého betónu z pórovitého kameniva

Release Date: 01.07.2000

73 2055 Valid

Stanovenie šmykovej pevnosti medzi rôznymi vrstvami viacvrstvových prefabrikovaných stavebných dielcov z autoklávovaného pórobetónu alebo z ľahkého medzerovitého betónu z pórovitého kameniva

Release Date: 01.07.2000

73 2056 Valid

Stanovenie šmykovej pevnosti škár medzi prefabrikovanými dielcami z autoklávovaného pórobetónu alebo z ľahkého medzerovitého betónu z pórovitého kameniva pri zaťažení kolmo na rovinu dielca

Release Date: 01.07.2000

73 1361 Valid

Zaťažovacia skúška prefabrikovaných vystužených dielcov z autoklávovaného pórobetónu alebo z ľahkého medzerovitého betónu z pórovitého kameniva pri prevažne pozdĺžnom zaťažení (zvislé dielce)

Release Date: 01.07.2000

73 1360 Valid

Stanovenie napätia ocele v nezaťažených vystužených stavebných dielcoch z autoklávovaného pórobetónu

Release Date: 01.07.2000

72 3170 Valid

Betónové prefabrikáty. Skúšobná metóda pre cement vystužený skleným vláknom. Časť 1: Stanovenie konzistencie spojiva metódou rozliatia

Release Date: 01.08.2000

Dotaz zabral 0,476s.