Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. API

Všeobecné informácie

Prístup k API je pomocou adresy /api/<názov prostriedka>/. Pre prístup je potrebné odoslať request cez protokol HTTPS. Návratovou hodnotou je vždy JSON štruktúra.

Prostriedky

Normy

Názov prostriedka: standard

Vyhľadávanie / filtrovanie noriem (GET)

Metóda: GET

Popis: Slúži na vyhľadávanie v normách

Štruktúra requestu

Všetky parametre sú voliteľné, ak nie sú zadané, podľa danej hodnoty sa nefiltruje.

Parameter Popis
page Číslo zobrazenej strany, ak nie je zadané zobrazí sa strana 1. Informácia o stránkovaní sa zobrazia vo východzích dátach.
name Označenie normy bez dátumov a iných znakov (napr. ISO 9001)
valid Platnosť normy, zadávajte ako číslo. 0 pre neplatné normy, 1 pre platné normy. Pre vyhľadávanie viacerých možností tieto oddeľte medzerou
language Jazyk normy. Zadávajte ako kód jazyka, napr. en pre anglické normy, cz pre české normy, sk pre slovenské normy. Pre vyhľadávanie viacerých možností tieto oddeľte medzerou, napr. sk,en bude vyhľadávať normy ktoré existujú v slovenskom alebo v anglickom jazyku
svkName Vyhľadávanie podľa slovenského názvu normy
engName Vyhľadávanie podľa anglického názvu normy
vydanieSign Zapne vyhľadávanie podľa dátumu vydania. Používať v kombinácii s vydanieYear a vydanieMonth Povolené hodnoty eq - dátum rovný, gt - dátum väčší ako, lt - dátum menší ako, bw - dátum medzi (okrem vydanieYear a vydanieMonth je potrebné vyplniť aj vydanieYearTo a vydanieMonthTo)
vydanieYear Ak vyhľadávame normy podľa dátumu vydania, tu sa definuje rok vyhľadávania, správanie záleží od hodnoty vydanieSign
vydanieMonth Ak vyhľadávame normy podľa dátumu vydania, tu sa definuje mesiac vyhľadávania (ako číslo, 1 pre január, 12 pre december), správanie záleží od hodnoty vydanieSign
vydanieYearTo Ak vyhľadávame podľa vydanieSign s hodnotou bw, definuje koncovú hodnotu intervalu dátumu vydania (rok), ktorý hľadáme
vydanieMonthTo Ak vyhľadávame podľa vydanieSign s hodnotou bw, definuje koncovú hodnotu intervalu dátumu vydania (mesiac), ktorý hľadáme
zrusenieSign Zapne vyhľadávanie podľa dátumu zrušenia. Používať v kombinácii s vydanieYear a vydanieMonth Povolené hodnoty eq - dátum rovný, gt - dátum väčší ako, lt - dátum menší ako, bw - dátum medzi (okrem vydanieYear a vydanieMonth je potrebné vyplniť aj vydanieYearTo a vydanieMonthTo)
zrusenieYear Ak vyhľadávame normy podľa dátumu zrušenia, tu sa definuje rok vyhľadávania, správanie záleží od hodnoty zrusenieSign
zrusenieMonth Ak vyhľadávame normy podľa dátumu zrušenia, tu sa definuje mesiac vyhľadávania (ako číslo, 1 pre január, 12 pre december), správanie záleží od hodnoty zrusenieSign
zrusenieYearTo Ak vyhľadávame podľa zrusenieSign s hodnotou bw, definuje koncovú hodnotu intervalu dátumu zrušenia (rok), ktorý hľadáme
zrusenieMonthTo Ak vyhľadávame podľa zrusenieSign s hodnotou bw, definuje koncovú hodnotu intervalu dátumu zrušenia (mesiac), ktorý hľadáme
classSign Vyhľadávanie podľa triediaceho znaku
class Vyhľadávanie podľa triedy
classGroup Vyhľadávanie podľa skupiny triedy
ics1 Vyhľadávanie podľa ICS kódu - kód oblasti činnosti
ics2 Vyhľadávanie podľa ICS kódu - kód skupiny
ics3 Vyhľadávanie podľa ICS kódu - kód podskupiny
Príklad requestu
curl -X GET https://example.com/api/standard/?name=iso9001&language=sk

Návratová hodnota

Úspech

V prípade úspechu bude vrátená štruktúra s dátami a stránkovými informáciami so stavovým kódom 200 OK.

Parameter Typ Popis
pagination štruktúra Pagination (pozri sekciu Štruktúry) informácie o stránkovaní
data pole so štruktúrami Standard (pozri sekciu Štruktúry) informácie o normách na stránke
Chyba

Pre viac informácii pozri sekciu Chyby

Štruktúry

Pagination

Parameter Typ Popis
page integer Súčasná stránka
pageSize integer Veľkosť jednej stránky, koľko položiek sa najviac zobrazuje na jednu stránku
dataCount integer Celkový počet položiek vyhovujúci hľadanému filtru
pagesCount integer Celkový počet stránok pre hľadaný filter
pageDataCount integer Počet položiek zobrazených na danej stránke

Standard

Parameter Typ Popis
catalogueNo integer Katalógové číslo normy
sdName string Označenie normy
name string Slovenský názov normy
enName string Anglický názov normy
url string URL adresa normy
classSeq string Triediaci znak
dateVyd string Dátum vydania vo formáte YYYY-MM-DD alebo prázdny reťazec
dateSchvl string Dátum schválenia vo formáte YYYY-MM-DD alebo prázdny reťazec
dateUcin string Dátum účinnosti vo formáte YYYY-MM-DD alebo prázdny reťazec
dateZrus string Dátum zrušenia vo formáte YYYY-MM-DD alebo prázdny reťazec
dateZv string Dátum zverejnenia vo formáte YYYY-MM-DD alebo prázdny reťazec
language string Jazyk normy
changes string Zmeny normy
urovSprac string Úroveň spracovania
isValid integer 1 ak platná norma, 0 ak zrušená
vestnik string Vestník
vestnikNote string Poznámka vo Vestníku
standardSubject string Predmet normy
pageCount integer Počet strán
pageFormat string Formát normy
govReg string Nariadenie vlády
vestnikHarm string Vestník harmonizácie
ics string ICS kód normy
replacedStandard string Nahradené normy
standardReplacement string Nahradzujúce normy
contents string Obsah normy
canBuy integer 1 ak je norma dostupná na predaj v listinnej forme
canBuyOnline integer ak je norma dostupná na predaj v elektronickej forme

Chyby

V prípade ak request skončí chybou, bude táto vrátená so štruktúrou a s chybovým stavovým kódom HTTP

Parameter Typ Popis
error string Popis chyby

Príklady chybových stavových kódov

Statový kód Popis
400 Bad Request Request nie je správne formátovaný alebo odoslaný so všetkými požadovanými informáciami a tak ho nie je možné dokončiť. Viac informácii by malo byť v popise chyby
500 Internal Server Error Interná chyba servera
501 Not Implemented Funkcionalita, ku ktorej sa snažíte pristúpiť momentálne nie je implementovaná