Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 16627

STN EN 16627

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN EN 16627
Platnosť: Valid
Pages 56
language
SK
hard copy 21,40€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 19,26€
b) without ability to print, with ability to copy 21,40€
c) with ability to print and copy 27,82€
Slovak title Trvalá udržateľnosť výstavby. Posudzovanie ekonomických vlastností budov. Výpočtové metódy
English title Sustainability of construction works. Assessment of economic performance of buildings. Calculation methods
Publication date 01. 03. 2019
Withdrawal date
ICS: 91.040.01
Triediaci znak: 73 0904
Úroveň zapracovania: idt EN 16627:2015
Vestník: 02/19
Amendments
Replaced by
Nahradené normy: STN EN 16627:2015-11 (73 0904)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma špecifikuje výpočtové metódy založené na posudzovaní nákladov životného cyklu (LCC) a ďalších kvantifikovaných ekonomických informácií s cieľom posúdiť ekonomické vlastnosti budov a poskytuje prostriedky na podanie správy a interpretáciu výsledkov z posudzovania. Táto európska norma je použiteľná pre nové a existujúce budovy a projekty renovácie. Táto európska norma poskytuje:opis predmetu posudzovania; hranicu systému, ktorá sa používa na úrovni budovy; účel a postup použiteľný na analýzu; zoznam ukazovateľov a postupov na výpočet týchto ukazovateľov; požiadavky na prezentáciu výsledkov v správe z posudzovania a na ich interpretáciu; požiadavky na údaje potrebné na výpočet. Prístup k posudzovaniu pokrýva všetky fázy životného cyklu budovy a zahŕňa celú budovu vrátane stavebných výrobkov, procesov a služieb používaných počas celého životného cyklu budovy. Interpretácia a posudky z výsledkov posudzovania nie sú predmetom tejto európskej normy.
Obsah: Predhovor 7
Úvod 7
1 Predmet normy 10
2 Normatívne odkazy 10
3 Termíny a definície 11
4 Skratky 18
5 Proces nastavenia výpočtov potrebných na posudzovanie 19
6 Účel posudzovania 20
6.1 Všeobecne 20
6.2 Predpokladaní používatelia. .20
7 Špecifikácia predmetu posudzovania 20
7.1 Všeobecne...... .20
7.2 Funkčný ekvivalent. .21
7.3 Referenčná doba sledovania. .22
7.4 Hranica systému. .23
7.4.1 Všeobecne 23
7.4.2 Hranica fázy pred používaním (moduly A0 – A5) 24
7.4.3 Hranice fázy používania (moduly B1 – B7) 26
7.4.4 Hranica fázy konca životnosti (moduly C1 – C4) 29
7.4.5 Hranica pre prínosy a záťaže mimo hranice systému (modul D) 30
7.5 Model budovy. .30
7.5.1 Účel a potrebné informácie 30
7.5.2 Opis fyzikálnych charakteristík budovy 31
8 Scenáre definovania životného cyklu budovy 32
8.1 Všeobecne...... .32
8.2 Požiadavky na scenáre. .32
8.3 Časovo závislé charakteristiky a súvisiace scenáre .32
8.3.1 Všeobecne 32
8.3.2 Klimatické podmienky 33
8.3.3 Ďalšie špecifické požiadavky na scenáre 33
8.4 Scenáre pre fázu pred výstavbou (modul A0) .33
8.5 Scenáre pre fázy produktu a procesu výstavby (moduly A1 – A5) .33
8.6 Scenáre pre fázu používania (moduly B1 – B7) .33
8.6.1 Všeobecne 33
8.6.2 Scenár súvisiaci s fázou používania (okrem energie a vody) (modul B1) 34
8.6.3 Scenáre pre údržbu, opravu a výmenu (moduly B2, B3 a B4) 34
8.6.4 Scenáre pre renováciu (modul B5) 34
8.6.5 Scenáre na využívanie prevádzkovej energie (modul B6) 34
8.6.6 Scenáre na využívanie prevádzkovej vody (modul B7) 35
8.7 Scenáre pre fázu konca životnosti (moduly C1 až C4) .35
8.7.1 Všeobecne 35
8.7.2 Scenáre na rozobratie (modul C1) 35
8.7.3 Scenár pre dopravu (modul C2) 35
8.7.4 Scenáre na spracovanie odpadov na opätovné použitie, recykláciu a energetické zhodnotenie (modul C3) 35
8.7.5 Scenáre na zneškodnenie (modul C4) 36
8.8 Scenáre pre prínosy a záťaže mimo hranice systému (modul D) .36
9 Výpočet nákladov a príjmov budovy počas jej životného cyklu 36
9.1 Všeobecne 36
9.2 Výpočet nákladov pred výstavbou 36
9.3 Výpočet nákladov na výstavbu 36
9.4 Výpočet prevádzkových nákladov počas používania, údržby a opravy (moduly B1 – B3) 38
9.5 Výpočet nákladov na výmeny (modul B4) 39
9.5.1 Komponenty, ktoré nebudú vymenené za definovaných podmienok 39
9.5.2 Vymeniteľné komponenty a náklady 40
9.5.3 Náklady na výmeny 40
9.6 Výpočet nákladov na energie (modul B6) 41
9.7 Výpočet nákladov na využívanie prevádzkovej vody (modul B7) 41
9.8 Výpočet doplnkových nákladov a príjmov (informačný modul D) 41
9.9 DPH 41
10 Výber ekonomických údajov na ekonomické posúdenie 41
10.1 Všeobecne 41
10.2 Špecifikácia diskontnej sadzby 42
10.3 Miera eskalácie 42
10.4 Kvalita údajov 42
11 Výpočet ekonomických ukazovateľov 42
11.1 Metódy na posudzovanie ekonomických ukazovateľov 42
11.2 Výpočet diskontného faktora 43
11.3 Čistá súčasná hodnota (NPV), čisté súčasné náklady (NPC) 43
11.4 Ročné náklady a ročná ekvivalentná hodnota (AC alebo AEV) 43
11.5 Ďalšie ekonomické ukazovatele 43
11.6 Náklady a súvisiace ukazovatele 43
11.7 Výpočtové metódy 43
12 Správy o výsledkoch posudzovania 43
12.1 Všeobecné informácie o posudzovaní 43
12.2 Všeobecné informácie o predmete posudzovania 43
12.3 Vyhlásenie o hraniciach a scenároch použitých pri posudzovaní 43
12.4 Zdroje údajov 43
12.5 Vyjadrenie výsledkov 45
12.6 Interpretácia výsledkov z posudzovania 46
13 Overovanie výsledkov 46
Príloha A (informatívna) – Príklad opisu budovy 47
Príloha B (informatívna) – Exportovaná energia – príklady 48
B.1 Všeobecne 48
B.2 Príklad 1 48
B.3 Príklad 2 49
B.4 Príklad 3 50
B.5 Príklad 4 51
Príloha C (informatívna) – Doplnkové ukazovatele pre posudzovanie ekonomických vlastností budov – pravidlá posudzovania 52
C.1 Všeobecne 52
C.2 Hodnota stability a výkonnosti 52
C.2.1 Všeobecne 52
C.2.2 Hodnota stability v krátkodobom výhľade 52
C.2.3 Hodnota stability a výkonnosti v strednodobom a dlhodobom výhľade 52
C.2.4 Doplnkové ekonomické ukazovatele použité v norme ISO 15686-5 53
Literatúra 54