Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN ISO 52003-1

STN EN ISO 52003-1

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN ISO 52003-1
Validity: Valid
Number of pages: 44
Language:
SK
Paper: 18,90€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 17,01€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 18,90€
c) With ability to print and copy (printscreen) 24,57€
Slovak title Energetická hospodárnosť budov. Ukazovatele, požiadavky, hodnotenie a energetické certifikáty. Časť 1: Všeobecné aspekty a aplikácia na celkovú energetickú hospodárnosť (ISO 52003-1: 2017)
English title Energy performance of buildings. Indicators, requirements, ratings and certificates. Part 1: General aspects and application to the overall energy performance
Release Date: 01. 10. 2019
Date of withdrawal:
ICS: 91.120.10
Sorting character/National clasification code 73 0720
Level of incorporation: idt EN ISO 52003-1:2017, idt ISO 52003-1:2017
Official Journal 09/19
Amendments
Replaced by:
Repleces: STN EN ISO 52003-1:2018-02 (73 0720)
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Súbor noriem EHB na posudzovanie vytvára veľký počet celkových a čiastočných ukazovateľov EHB ako výstupov. Tento dokument poskytuje všeobecný pohľad súkromným stranám aj verejným regulačným orgánom (a všetkým zainteresovaným stranám, ktoré sa podieľajú na regulačnom procese) na to, ako správne využiť tieto výstupy na rôzne účely (následné spracovanie). V tomto dokumente sa opisuje vzťah medzi ukazovateľmi EHB a požiadavkami EHB a hodnoteniami EHB a diskutuje sa o význame špecifických projektov, upravených hodnotách ako požiadavkách alebo odkazoch na niektoré ukazovatele EHB. Tento dokument obsahuje aj niekoľko možných štítkov EHB a uvádza zoznam rôznych krokov, ktoré je potrebné prijať pri vytváraní schémy certifikácie EHB. Tento dokument poskytuje normalizované tabuľky na štruktúrované a transparentné vykazovanie možností, ktoré sa majú robiť vzhľadom na celkové požiadavky na EHB. Tabuľky nie sú obmedzujúce, čo umožňuje plnú regulačnú flexibilitu.
Preview: Náhľad normy (PDF)
Content: Európsky predhovor 6
Úvod 7
1 Predmet normy 10
2 Normatívne odkazy 10
3 Termíny a definície 11
4 Značky a indexy 16
4.1 Značky 16
4.2 Indexy 17
5 Opis tohto dokumentu 17
5.1 Stručný prehľad dokumentu 17
5.2 Výber kritérií možných volieb 17
5.3 Vstupné a výstupné údaje nových metód výpočtu 17
6 Súvislosti medzi charakteristikami EHB, ukazovateľmi, požiadavkami, hodnotením a energetickými certifikátmi 18
7 Vlastnosti energetickej hospodárnosti a ich ukazovatele 19
7.1 Všeobecne 19
7.2 Normalizácia podľa veľkosti budovy 20
7.3 Energetická hospodárnosť a jej ukazovatele 20
7.4 Podiely identických/podobných veličín ako ukazovateľov energetickej hospodárnosti 21
8 Upravené podmienky na požiadavky a hodnotenie 22
8.1 Dva prístupy 22
8.2 Charakteristiky projektu na úpravu 22
9 Požiadavky na energetickú hospodárnosť 23
9.1 Všeobecne 23
9.2 Voľba kombinácie požiadaviek 24
9.3 Požiadavky na konštantné a premenné hodnoty 25
9.4 Skutočná prísnosť 25
9.5 Vzor správy o celkovej energetickej hospodárnosti 25
10 Hodnotenie EHB 25
10.1 Všeobecne 25
10.2 Postupy hodnotenia EHB 26
10.3 Referenčné hodnoty 27
11 Certifikát energetickej hospodárnosti (energetický certifikát) 28
11.1 Všeobecne 28
11.2 Obsah postupu spracovania energetického certifikátu budovy 28
11.3 Obsah energetického certifikátu 29
11.4 Odporúčania 30
12 Kontrola kvality 30
13 Kontrola zhody 30
Príloha A (normatívna) – Karta údajov na výber vstupov a metód – vzor 31
Príloha B (normatívna) – Karta údajov na výber vstupov a metód – predvoľby 36
Literatúra 42