Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN 73 0540-2+Z1+Z2

STN 73 0540-2+Z1+Z2

Späť

Pridať listinnú formu normy do košíka:

Pridať do košíka

Pridať elektronickú formu normy do košíka:

Pridať do košíka
Označenie: STN 73 0540-2+Z1+Z2
Platnosť: Platná
Počet strán: 36
Jazyk:
SK
Listinná verzia: 17,20€
Elektronická verzia: a) Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15,48€
b) Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17,20€
c) S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22,36€
Slovenský názov: Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 2: Funkčné požiadavky. Konsolidované znenie
Anglický názov: Thermal protection of buildings. Thermal performance of buildings and components. Part 2: Functional requirements
Dátum vydania: 01. 07. 2019
Dátum zrušenia:
ICS: 91.120.10
Triediaci znak: 73 0540
Úroveň zapracovania:
Vestník: 06/19
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN 73 0540-2:2012-07
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma platí na navrhovanie a posudzovanie stavebných konštrukcií a budov s požadovaným teplotným stavom vnútorného prostredia pri ich používaní. Stanovuje tepelnotechnické požiadavky na stavebné konštrukcie a budovy, ktorými sa zabezpečuje splnenie základných požiadaviek na stavby, najmä splnenie základnej požiadavky na energetickú hospodárnosť a udržiavanie tepla a zabezpečenie hygieny, ochrany zdravia a životného prostredia. Táto norma platí pre rôzne úrovne energetickej hospodárnosti budov. Požiadavky platia na nové budovy. Na obnovované budovy platia požiadavky na nové budovy, ak je to funkčne, technicky a ekonomicky uskutočniteľné. V prípade zmeny stavby súvisiacej so stavebnými úpravami zmenou tepelnej ochrany obalových konštrukcií budovy musia sa splniť minimálne požiadavky zohľadňujúce znižovanie potreby tepla na vykurovanie, znižovanie potreby tepla na chladenie a zabezpečenie hygieny a ochrany zdravia.
Obsah: Predhovor 2
1 Predmet normy 5
2 Normatívne odkazy 5
3 Termíny a definície 6
4 Všeobecne 8
5 Šírenie tepla konštrukciou 9
5.1 Súčiniteľ prechodu tepla a tepelný odpor konštrukcie 9
5.2 Priemerný súčiniteľ prechodu tepla budovy 13
5.3 Najnižšia povrchová teplota konštrukcie 14
5.4 Tepelná prijímavosť podlahových konštrukcií 16
6 Šírenie vlhkosti v konštrukcii 17
6.1 Skondenzované množstvo vodnej pary v konštrukcii 17
6.2 Celoročná bilancia skondenzovanej a vyparenej vodnej pary vo vnútri konštrukcie 17
7 Šírenie vzduchu konštrukciou 18
7.1 Škárová prievzdušnosť 18
7.2 Priemerná výmena vzduchu v miestnosti 18
8 Tepelná stabilita miestností 19
8.1 Pokles výslednej teploty v miestnosti v zimnom období 19
8.2 Najvyšší denný vzostup teploty vzduchu v miestnosti v letnom období 20
9 Energetické požiadavky na budovy 21
9.1 Výpočet mernej potreby tepla 21
9.2 Stanovenie predpokladu splnenia energetickej hospodárnosti budov 26
Príloha A (normatívna) – Požadované a odporúčané hodnoty tepelného odporu konštrukcií 28
Príloha B (normatívna) – Ročná bilancia vlhkosti 30
Príloha C (normatívna) – Výpočet priemernej hodnoty výmeny vzduchu v budove 31
Literatúra 34