Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 15643-5

STN EN 15643-5

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN 15643-5
Validity: Withdrawn
Number of pages: 44
Language:
SK
Paper: 18,90€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 17,01€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 18,90€
c) With ability to print and copy (printscreen) 24,57€
Slovak title Trvalá udržateľnosť výstavby. Posudzovanie udržateľnosti budov a inžinierskych stavieb. Časť 5: Rámec špecifických princípov a požiadaviek pre inžinierske stavby
English title Sustainability of construction works. Sustainability assessment of buildings and civil engineering works. Part 5: Framework on specific principles and requirement for civil engineering works
Release Date: 01. 07. 2019
Date of withdrawal: 01. 10. 2021
ICS: 91.040.01
Sorting character/National clasification code 73 0901
Level of incorporation: idt EN 15643-5:2017
Official Journal 06/19
Amendments
Replaced by: STN EN 15643:2021-10 (73 0901)
Repleces: STN EN 15643-5:2018-05 (73 0901)
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Táto európska norma poskytuje špecifické princípy a požiadavky na posudzovanie environmentálnych, sociálnych a ekonomických vlastností inžinierskych stavieb so zohľadnením ich technických charakteristík a funkčnosti. Posudzovania environmentálnych, sociálnych a ekonomických vlastností sú 3 aspekty posudzovania udržateľnosti inžinierskych stavieb. Rámec sa vzťahuje na všetky typy inžinierskych stavieb, nových aj existujúcich, čo je vhodné na posudzovanie environmentálnych, sociálnych a ekonomických vlastností nových inžinierskych stavieb počas ich celého životného cyklu a existujúcich inžinierskych stavieb počas fázy prevádzkovej životnosti a konca životnosti. Posudzovanie udržateľnosti inžinierskych stavieb sa zameriava na posudzovanie aspektov a vplyvov in-žinierskych stavieb vyjadrených kvantifikovateľnými ukazovateľmi. Pravidlá na posudzovanie environmentálnych, sociálnych a ekonomických aspektov organizácií, ako sú systémy manažérstva, nie sú zahrnuté v tomto rámci.
Preview: Náhľad normy (PDF)
Content: Európsky predhovor 5
Úvod 5
1 Predmet normy 8
2 Normatívne odkazy 8
3 Termíny a definície 9
4 Zásady 18
4.1 Všeobecne 18
4.2 Ciele posudzovania environmentálnych vlastností inžinierskych stavieb 18
4.3 Prístup k posudzovaniu environmentálnych vlastností 18
4.4 Relevantnosť technických a funkčných požiadaviek 18
4.5 Zohľadnenie životného cyklu inžinierskych stavieb 19
4.6 Posudzovanie vplyvov a aspektov inžinierskych stavieb 19
5 Požiadavky na metódy posudzovania 19
5.1 Všeobecne 19
5.2 Predmet posudzovania a hranica systému 19
5.3 Typ údajov a ich priradenie k životnému cyklu inžinierskych stavieb 21
5.4 Požiadavky na kvalitu údajov 24
5.5 Požiadavky na overovanie 24
5.6 Transparentnosť metód posudzovania 24
5.7 Požiadavky na správu a interpretáciu 24
6 Požiadavky na metódy posudzovania environmentálnych, sociálnych a ekonomických vlastností inžinierskych stavieb 26
6.1 Prehľad metodológie na posudzovanie environmentálnych, sociálnych a ekonomických vlastností inžinierskych stavieb 26
6.2 Environmentálne ukazovatele 27
6.3 Sociálne ukazovatele 27
6.4 Ekonomické ukazovatele 28
7 Posudzovanie aspektov a vplyvov súvisiacich s využívaním inžinierskej stavby 28
Literatúra 29