Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 16908

STN EN 16908

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN 16908
Validity: Withdrawn
Number of pages: 24
Language:
SK
Paper: 14,10€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 12,69€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 14,10€
c) With ability to print and copy (printscreen) 18,33€
Slovak title Cement a stavebné vápno. Environmentálne vyhlásenia o produktoch. Pravidlá pre skupinu výrobkov dopĺňajúce EN 15804
English title Cement and building lime. Environmental product declarations. Product category rules complementary to EN 15804
Release Date: 01. 08. 2019
Date of withdrawal: 01. 07. 2022
ICS: 91.010.99, 91.100.10
Sorting character/National clasification code 72 2103
Level of incorporation: idt EN 16908:2017
Official Journal 07/19
Amendments
Replaced by: STN EN 16908+A1:2022-07 (72 2103)
Repleces: STN EN 16908:2017-08 (72 2103)
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Všeobecný rámec pravidiel pre skupiny produktov (PCR) je opísaný v kapitole 1 EN 15804: 2012 + A1: 2013. Pravidlá v tomto dokumente majú slúžiť na vypracovanie environmentálneho vyhlásenia (EPD) o cemente a stavebnom vápne v hraniciach životného cyklu „od kolísky po bránu“ (angl. cradle-to-gate). V ostatných ohľadoch je rozsah ako v EN 15804.
Preview: Náhľad normy (PDF)
Content: Európsky predhovor 6
Úvod 7
1 Predmet normy 8
2 Normatívne odkazy 8
3 Termíny a definície 8
4 Skratky 8
5 Všeobecne 8
5.1 Cieľ základných pravidiel skupiny produktov 8
5.2 Typy EPD s ohľadom na hodnotené fázy životného cyklu 8
5.3 Porovnateľnosť EPD pre stavebné produkty 8
5.4 Doplnkové informácie 9
5.5 Vlastníctvo, zodpovednosť a povinnosti za EPD 9
5.6 Komunikačné formáty 9
6 Pravidlá skupiny produktov pre LCA 9
6.1 Skupina produktov 9
6.2 Fázy životného cyklu a informačné moduly, ktoré majú byť zahrnuté 9
6.2.1 Všeobecne 9
6.2.2 A1 – A3: Fáza výroby produktu, informačné moduly 9
6.2.3 A4 – A5: Fáza výstavby, informačné moduly 9
6.2.4 B1 – B5: Fáza používania, informačné moduly vzťahujúce sa na konštrukciu budovy 9
6.2.5 B6 – B7: Fáza používania, informačné moduly vzťahujúce sa na prevádzku budovy 10
6.2.6 C1 – C4: Fáza konca životnosti, informačné moduly 10
6.2.7 D: Prínosy a záťaže v hraniciach systému, informačný modul 10
6.3 Výpočtové pravidlá LCA analýzy 10
6.3.1 Funkčná jednotka 10
6.3.2 Deklarovaná jednotka 10
6.3.3 Referenčná prevádzková životnosť (RSL) 10
6.3.4 Hranice systému 10
6.3.5 Kritériá vylúčenia vstupov a výstupov 13
6.3.6 Výber údajov 13
6.3.7 Požiadavky na kvalitu údajov 14
6.3.8 Vývoj scenárov úrovne produktu 14
6.3.9 Jednotky 14
6.4 Inventarizačná analýza 14
6.4.1 Zber údajov 14
6.4.2 Výpočtové postupy 14
6.4.3 Priraďovanie (alokácia) vstupných tokov a emisií na výstupe 14
6.5 Posudzovanie vplyvov 15
7 Obsah EPD 15
7.1 Všeobecné informácie 15
7.2 Vyhlásenie o environmentálnych parametroch odvodených z LCA 16
7.2.1 Všeobecne 16
7.2.2 Pravidlá vyhlasovania LCA informácií na modul 17
7.2.3 Parametre opisujúce environmentálne vplyvy 17
7.2.4 Parametre opisujúce spotrebu zdrojov 17
7.2.5 Ďalšie environmentálne informácie, ktoré opisujú rôzne kategórie odpadov a výstupných tokov 17
7.3 Scenáre a doplnkové technické informácie 17
7.3.1 Všeobecne 17
7.3.2 Fáza procesu výstavby 17
7.3.3 Fáza používania 17
7.3.4 Koniec životnosti 17
7.3.5 Karbonatácia cementových produktov 17
7.3.6 Karbonatácia stavebného vápna 18
7.4 Doplnkové informácie o uvoľňovaní nebezpečných látok do vnútorného prostredia, pôdy a vody počas fázy používania 18
7.5 Zoskupovanie informačných modulov 18
8 Správa z projektu 18
9 Overovanie a platnosť EPD 18
Príloha A (normatívna) – Požiadavky a návod na referenčnú prevádzkovú životnosť 19
Príloha B (informatívna) – Odpad 20
Príloha C (normatívna) – Charakterizačné faktory pre GWP, ODP, AP, EP, POCP a ADP 21
Príloha D (informatívna) – Uplatňovanie princípu „znečisťovateľ platí“ 22
Literatúra 24