Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 15193-1

STN EN 15193-1

Späť

Pridať listinnú formu normy do košíka:

Pridať do košíka

Pridať elektronickú formu normy do košíka:

Pridať do košíka
Označenie: STN EN 15193-1
Platnosť: Zrušená
Počet strán: 104
Jazyk:
SK
Listinná verzia: 31,80€
Elektronická verzia: a) Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 28,62€
b) Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 31,80€
c) S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 41,34€
Slovenský názov: Energetická hospodárnosť budov. Energetické požiadavky na osvetlenie. Časť 1: Špecifikácie, Modul M9
Anglický názov: Energy performance of buildings. Energy requirements for lighting. Part 1: Specifications, Module M9
Dátum vydania: 01. 10. 2019
Dátum zrušenia: 01. 10. 2021
ICS: 91.120.10, 91.140.99, 91.160.01
Triediaci znak: 36 0460
Úroveň zapracovania: idt EN 15193-1:2017
Vestník: 09/19
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 15193-1+A1:2021-10 (36 0460)
Nahradené normy: STN EN 15193-1:2017-10 (36 0460)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma uvádza metodiku hodnotenia energetickej hospodárnosti osvetľovacích sústav poskytujúcich všeobecné osvetlenie v budovách na bývanie a v nebytových budovách a metodiku na výpočet alebo meranie množstva energie potrebnej alebo spotrebovanej na osvetlenie v budovách. Metódy sa môžu uplatniť v nových, existujúcich alebo obnovovaných budovách. Norma tiež zavádza číselný ukazovateľ (LENI) ako mieru energetickej efektívnosti osvetľovacích sústav v budovách. Predmetom tejto normy nie sú požiadavky na osvetlenie, návrh osvetľovacích sústav, projektovanie osvetľovacích sústav, charakteristiky osvetľovacích zariadení (svetelných zdrojov, ovládacích zariadení a svietidiel) a sústavy slúžiace na osvetlenie vitrín, stolné svietidlá alebo svietidlá zabudované do nábytku. Táto norma neuvádza postup dynamickej simulácie nastavenia svetelných scén. Tabuľka 1 uvádza relatívnu pozíciu tejto normy v rámci sústavy noriem EHB v kontexte modulárnej štruktúry zavedenej v EN ISO 52000-1.
Obsah: Európsky predhovor 8
Úvod 9
1 Predmet normy 11
2 Normatívne odkazy 13
3 Termíny a definície 13
4 Symboly a skratky 14
4.1 Symboly a jednotky 14
4.2 Indexy 19
4.3 Skratky 19
5 Stručný popis metód(y) a vetvenie 20
5.1 Výstup metódy 1 – komplexná metóda 20
5.2 Voliteľné metódy 20
5.2.1 Metóda 2 – rýchla metóda 20
5.2.2 Metóda 2 – metóda priameho merania 20
5.3 Výber kritérií medzi metódami 21
6 Metóda 1 – Výpočet potreby energie na osvetlenie 21
6.1 Výstupné údaje 21
6.2 Časový interval a perióda výpočtu 21
6.3 Vstupné údaje 22
6.3.1 Údaje o osvetľovacej sústave 22
6.3.2 Údaje o osvetľovacích zariadeniach (produktové údaje) 22
6.3.3 Údaje pre návrh sústavy 23
6.3.4 Prevádzkové podmienky 23
6.3.5 Konštanty a fyzikálne údaje 24
6.4 Výpočtové postupy 24
6.4.1 Použiteľný časový krok 24
6.4.2 Prevádzkové podmienky 24
6.4.3 Výpočet potreby energie na osvetlenie 24
6.5 Činitele náročnosti osvetľovacích sústav 28
7 Metóda 2 – Rýchly výpočet potreby energie na osvetlenie 30
7.1 Výstupné údaje 30
7.2 Časový krok výpočtu 30
7.3 Vstupné údaje 30
7.3.1 Údaje o osvetľovacej sústave 30
7.3.2 Údaje o svietidlách 31
7.3.3 Údaje pre návrh sústavy 31
7.3.4 Prevádzkové podmienky 31
7.3.5 Konštanty a fyzikálne údaje 31
7.4 Výpočtové postupy 31
7.4.1 Použiteľný časový krok 31
7.4.2 Prevádzkové podmienky 31
7.4.3 Výpočet potreby energie na osvetlenie 31
7.5 Činitele náročnosti osvetľovacích sústav 34
8 Metóda 3 – Meranie spotreby energie na osvetlenie 34
8.1 Výstupné údaje 34
8.2 Časový krok výpočtu 35
8.3 Vstupné údaje 35
8.4 Výpočtové postupy 35
9 Kontrola kvality 35
9.1 Metóda 1 35
9.2 Metóda 2 35
9.3 Metóda 3 36
10 Overenie zhody 36
10.1 Všeobecne 36
10.2 Metóda 1 36
10.3 Metóda 2 36
10.4 Metóda 3 36
Príloha A (normatívna) – Formulár pre vstupné údaje a výber metódy – šablóna 37
A.1 Všeobecne 37
A.2 Údaje pre návrh sústavy 37
A.2.1 Všeobecne 37
A.2.2 Pohotovostná hustota potreby energie 37
A.2.3 Ročný prevádzkový čas 38
A.2.4 Činiteľ dostupnosti denného svetla pre vertikálne fasády 38
A.2.5 Činiteľ dostupnosti denného svetla pre svetlíky 38
A.2.6 Činiteľ absencie (FA) pre miestnosti v rôznych kategóriách budov 38
A.2.7 Príklady činiteľa riadenia na konštantnú osvetlenosť (FC) 39
A.2.8 Inštalovaný príkon v budovách na bývanie 39
A.2.9 Úžitková plocha v budovách na bývanie 40
Príloha B (informatívna) – Formulár pre vstupné údaje a výber metódy – štandardné možnosti výberu 41
B.1 Všeobecne 41
B.2 Metóda 1 41
B.2.1 Popisné údaje svietidla 41
B.2.2 Tabuľky technických údajov svietidla 41
B.2.3 Údaje pre návrh sústavy 41
B.3 Metóda 2 41
B.3.1 Popisné údaje svietidla 41
B.3.2 Tabuľky technických údajov svietidla 42
B.3.3 Údaje pre návrh sústavy 42
B.4 Metóda 3 47
Príloha C (normatívna) – Zjednodušená metóda odhadu inštalovaného príkonu 48
C.1 Všeobecne 48
C.2 Určenie inštalovaného príkonu pre nebytové budovy 48
C.3 Určenie inštalovaného príkonu pre budovy na bývanie 50
Príloha D (normatívna) – Určenie inštalovaného príkonu osvetľovacej sústavy v existujúcej budove 51
Príloha E (normatívna) – Odhad obsadenosti 52
Príloha F (normatívna) – Dostupnosť denného svetla 56
F.1 Všeobecne 56
F.2 Členenie budovy: priestory s denným svetlom 57
F.3 Činiteľ dostupnosti denného svetla pre vertikálne fasády 59
F.3.1 Klasifikácia faktora denného svetla 59
F.3.2 Činiteľ dostupnosti denného svetla 63
F.4 Činiteľ dostupnosti denného svetla pre svetlíky 74
F.4.1 Všeobecne 74
F.4.2 Priemerný faktor denného svetla 74
F.4.3 Činiteľ dostupnosti denného svetla 78
F.4.4 Relatívne časy pre svetlíky s aktívnou/neaktívnou protislnečnou ochranou 78
F.4.5 Činiteľ dostupnosti denného svetla ako funkcia klasifikácie presvetlenia denným svetlom 80
F.5 Riadenie osvetlenia v závislosti od denného svetla 83
F.6 Mesačná hodnotiaca metóda 84
F.7 Určenie času prevádzky s denným svetlom a času prevádzky bez denného svetla 85
F.8 Komplexný výpočet 87
F.9 Súbor vstupných údajov potrebných pre výpočet využitia denného svetla 88
Príloha G (normatívna) – Konštantná osvetlenosť 89
G.1 Všeobecne 89
G.2 Činiteľ riadenia na konštantnú osvetlenosť (Fc) 89
G.3 Systém riadenia na konštantný svetelný tok (CLO) 90
Príloha H (normatívna) – Potreba energie na pohotovostný režim 91
H.1 Pohotovostný príkon pre nabíjanie núdzových svietidiel (Pem) 91
H.2 Pohotovostný príkon pre riadiaci systém osvetlenia (Ppc) 91
Príloha NA (normatívna) – Formulár pre vstupné údaje a výber metódy – národné štandardné možnosti výberu 92
NA.1 Všeobecne 92
NA.2 Metóda 1 92
NA.2.1 Popisné údaje svietidla 92
NA.2.2 Tabuľky technických údajov svietidla 92
NA.2.3 Údaje pre návrh sústavy 92
NA.3 Metóda 2 93
NA.3.1 Popisné údaje svietidla 93
NA.3.2 Tabuľky technických údajov svietidla 94
NA.3.3 Údaje pre návrh sústavy 94
NA.4 Metóda 3 101
Príloha NB (normatívna) – Merná ročná potreba energie na osvetlenie 102
Literatúra 103