Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN ISO 1716

STN EN ISO 1716

Späť

Pridať listinnú formu normy do košíka:

Pridať do košíka

Pridať elektronickú formu normy do košíka:

Pridať do košíka
Označenie: STN EN ISO 1716
Platnosť: Platná
Počet strán: 32
Jazyk:
SK
Listinná verzia: 17,20€
Elektronická verzia: a) Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15,48€
b) Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17,20€
c) S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22,36€
Slovenský názov: Skúšky reakcie výrobkov na oheň. Stanovenie celkového spalného tepla (ISO 1716: 2018)
Anglický názov: Reaction to fire tests for products. Determination of the gross heat of combustion (calorific value)
Dátum vydania: 01. 10. 2019
Dátum zrušenia:
ICS: 13.220.50, 91.100.01
Triediaci znak: 92 0832
Úroveň zapracovania: idt ISO 1716:2018, idt EN ISO 1716:2018
Vestník: 09/19
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN ISO 1716:2019-01 (92 0832)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: V tomto dokumente sa špecifikuje metóda na stanovenie celkového spalného tepla (QPCS) výrobkov pri konštantnom objeme v bombovom kalorimetri. Táto metóda je určená na používanie na tuhé výrobky. V prílohe A sa opisuje výpočet čistého spalného tepla QPCI, ak sa požaduje jeho stanovenie. Údaje o presnosti skúšobnej metódy sa uvádzajú v prílohe B.
Obsah: Európsky predhovor 6
1 Predmet normy 7
2 Normatívne odkazy 7
3 Termíny a definície 7
4 Princíp 8
5 Skúšobné zariadenie 9
6 Činidlá a materiály 13
7 Skúšobné vzorky 13
7.1 Všeobecne 13
7.2 Odber vzoriek 14
7.2.1 Všeobecne 14
7.2.2 Sypký výplňový materiál 14
7.2.3 Výrobky aplikované v tekutom skupenstve 14
7.2.4 Výrobky vo forme tenkého filmu 14
7.3 Stanovenie plošnej hustoty 14
7.4 Mletie 15
7.5 Druh vzorky 15
7.6 Kondicionovanie 15
7.7 Počet skúšobných vzoriek 15
7.8 Stanovenie hmotnosti 15
7.9 Tégliková metóda 15
7.10 „Cigaretová“ metóda 16
8 Skúšobný postup 17
8.1 Všeobecne 17
8.2 Postup kalibrácie 17
8.2.1 Stanovenie vodného ekvivalentu 17
8.2.2 Podmienky opakovania kalibrácie 17
8.3 Normový postup skúšky 17
9 Vyjadrenie výsledkov 18
9.1 Korekcie pri použití manuálnych prístrojov 18
9.2 Korekcie pri použití izotermického kalorimetra (pozri prílohu C) 18
9.3 Výpočet celkového spalného tepla vzorky 20
9.4 Výpočet celkového spalného tepla výrobku 20
9.4.1 Všeobecne 20
9.4.2 Homogénny výrobok 21
9.4.3 Nehomogénny výrobok 21
10 Protokol o skúške 22
11 Platnosť výsledkov skúšky 22
Príloha A (normatívna) – Výpočet čistého spalného tepla 23
Príloha B (informatívna) – Presnosť skúšobnej metódy 24
Príloha C (informatívna) – Grafická metóda na stanovenie korekčného faktora c nutného na zohľadnenie ochladzovania kalorimetra 27
Príloha D (informatívna) – Príklad stanovenia celkového spalného tepla nehomogénneho výrobku 28
Literatúra 32