Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN ISO 52016-1

STN EN ISO 52016-1

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN ISO 52016-1
Validity: Valid
Number of pages: 196
Language:
SK
Paper: 36,30€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 32,67€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 36,30€
c) With ability to print and copy (printscreen) 47,19€
Slovak title Energetická hospodárnosť budov. Výpočet potreby tepla na vykurovanie a chladenie, vnútorné teploty a citeľné a latentné tepelné zaťaženie. Časť 1: Výpočtové postupy (ISO 52016-1: 2017)
English title Energy performance of buildings. Energy needs for heating and cooling, internal temperatures and sensible and latent heat loads. Part 1: Calculation procedures
Release Date: 01. 02. 2021
Date of withdrawal:
ICS: 91.120.10
Sorting character/National clasification code 73 0704
Level of incorporation: idt EN ISO 52016-1:2017, idt ISO 52016-1:2017
Official Journal 01/21
Amendments
Replaced by:
Repleces: STN EN ISO 52016-1:2018-02 (73 0704)
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Tento dokument špecifikuje metódy výpočtu na posúdenie: a) (citeľnej) potreby tepla na vykurovanie a chladenie, ktorá sa zakladá na hodinových alebo mesačných výpočtoch; b) latentnej potreby tepla na odvlhčovanie a zvlhčovanie, ktorá sa zakladá na hodinových alebo mesačných výpočtoch; c) vnútornej teploty, ktorá sa zakladá na hodinových výpočtoch; d) citeľného zaťaženia vykurovania a chladenia, ktoré sa zakladá na hodinových výpočtoch; e) vlhkostného a latentného tepelného zaťaženia odvlhčovania a zvlhčovania, ktoré sa zakladá na hodinových výpočtoch; f) návrhového citeľného zaťaženia vykurovania a chladenia a návrhového latentného tepelného zaťaženia s použitím hodinového výpočtového intervalu; g) podmienok zásobovania vzduchom na uskutočnenie potrebného zvlhčovania a odvlhčovania. Metódy výpočtu sa môžu použiť na bytové alebo nebytové budovy alebo ich časť, označovanú ako „budova“ alebo „predmet posúdenia“. Tento dokument obsahuje aj špecifikácie posúdenia tepelných zón v budove alebo v časti budovy.
Preview: Náhľad normy (PDF)
Content: Európsky predhovor 7
Úvod 8
1 Predmet normy 11
2 Normatívne odkazy 12
3 Termíny a definície 13
3.1 Budova 13
3.2 Vnútorné a vonkajšie podmienky 16
3.3 Technické systémy budovy 18
3.4 Energia 19
3.5 Energetická hospodárnosť 20
3.6 Výpočet energie 21
4 Značky, indexy a skratky 23
4.1 Značky 23
4.2 Indexy 25
4.3 Skratky 27
5 Opis metód 28
5.1 Výstup metódy 28
5.2 Všeobecný opis metódy 28
5.2.1 Hodinové výpočtové postupy 28
5.2.2 Mesačné výpočtové postupy 29
5.2.3 Vstupné údaje a predpoklady pre hodinovú a mesačnú metódu 29
5.2.4 Voľba metód 29
6 Metóda výpočtu 30
6.1 Výstupné údaje 30
6.1.1 Všeobecné údaje o predmete posúdenia a použití 30
6.1.2 Vypočítané údaje 30
6.2 Výpočtový časový interval a výpočtové obdobie 35
6.3 Vstupné údaje 35
6.3.1 Zdroj údajov, všeobecne 35
6.3.2 Všeobecné údaje o predmete posúdenia a použití 36
6.3.3 Geometrické charakteristiky 36
6.3.4 Tepelnotechnické vlastnosti budov a prvkov budov 37
6.3.5 Prevádzkové a hraničné podmienky 43
6.3.6 Konštanty a fyzikálne údaje 48
6.3.7 Vstupné údaje z prílohy A (prílohy B) 49
6.4 Zónovanie predmetu posúdenia 49
6.4.1 Všeobecne 49
6.4.2 Postupy tepelného zónovania 50
6.4.3 Veľkosť tepelných zón a teplovýmenného obalu 54
6.4.4 Výmena tepla medzi tepelnými zónami a obslužnými oblasťami 54
6.4.5 Susedné tepelne neupravované zóny 54
6.4.6 Bytové budovy alebo samostatné časti budov, úprava priestorovej priemernej teploty 57
6.4.7 Zóny s tepelnou väzbou alebo bez tepelnej väzby 58
6.5 Hodinové výpočtové postupy 58
6.5.1 Princíp 58
6.5.2 Použiteľný časový interval a výpočtové obdobie 59
6.5.3 Predpoklady a špecifické podmienky 59
6.5.4 Postup výpočtu 60
6.5.5 Výpočet (citeľných) zaťažení vykurovania a chladenia a teplôt 66
6.5.6 Celková energetická bilancia tepelnej zóny 70
6.5.7 Vlastnosti uzlov závislé od typu konštrukcie 74
6.5.8 Vlastnosti prenosu tepla 78
6.5.9 Teplota susediacej tepelne neupravovanej zóny 80
6.5.10 Merný tepelný tok vetraním, teplota a obsah vlhkosti privádzaného vzduchu 80
6.5.11 Tepelná kapacita vnútorného prostredia tepelnej zóny 81
6.5.12 Vnútorné tepelné zisky 82
6.5.13 Solárne zisky 83
6.5.14 Obsah vlhkosti a zaťaženie latentným teplom 84
6.5.15 Výpočet kľúčových mesačných údajov z hodinového výstupu 88
6.6 Mesačné výpočtové postupy 90
6.6.1 Princíp 90
6.6.2 Uplatniteľný časový interval a výpočtové obdobie 90
6.6.3 Predpoklady 91
6.6.4 Potreba tepla na vykurovanie a chladenie priestoru 91
6.6.5 Prenos tepla prechodom 94
6.6.6 Prenos tepla vetraním 96
6.6.7 Vnútorné tepelné zisky 98
6.6.8 Solárne tepelné zisky 99
6.6.9 Vnútorná efektívna tepelná kapacita zóny 101
6.6.10 Faktory využitia 102
6.6.11 Výpočtová teplota a režimy prerušovania 104
6.6.12 Ukazovateľ prehriatia 109
6.6.13 Dĺžka sezóny vykurovania a chladenia pre prevádzku sezónne závislých zariadení 110
6.6.14 Zvlhčovanie a odvlhčovanie 110
7 Kontrola kvality 111
7.1 Správa o výpočte 111
7.1.1 Všeobecne 111
7.1.2 Výpočet potreby tepla 112
7.1.3 Výpočet vnútornej teploty 113
7.1.4 Výpočet návrhu zaťaženia vykurovania a chladenia 113
7.2 Hodinová metóda: prípady overovania 114
7.2.1 Rozsah a obmedzenia 114
7.2.2 Postup overovania pre celú metódu výpočtu 114
7.2.3 Opis testovacích prípadov overovania 122
7.2.4 Výsledky testovacích prípadov overovania 122
7.3 Hodinová metóda: hodnotenie v prípade špecifických alternatívnych výpočtových postupov 126
8 Kontrola zhody 127
Príloha A (normatívna) – Karta údajov na výber vstupov a metód – vzor 128
Príloha B (informatívna) – Karty údajov na výber postupov a metód – predvoľby 145
Príloha C (normatívna) – Regionálne odkazy v súlade s politikou ISO pre globálny význam 168
Príloha D (normatívna) – Viaczónový výpočet s tepelnou väzbou medzi zónami 169
Príloha E (normatívna) – Prenos tepla a solárne tepelné zisky oknami a špeciálnymi prvkami 171
Príloha F (normatívna) – Výpočet redukčných faktorov tienenia slnečného žiarenia 177
Príloha G (normatívna) – Dynamické priesvitné stavebné prvky 189
Literatúra 194