Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN ISO 19650-1

STN EN ISO 19650-1

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN EN ISO 19650-1
Platnosť: Valid
Pages 40
language
SK
hard copy 18,90€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 17,01€
b) without ability to print, with ability to copy 18,90€
c) with ability to print and copy 24,57€
Slovak title Organizácia informácií o stavbách. Manažment informácií s využitím informačného modelovania stavieb (BIM). Časť 1: Pojmy a princípy (ISO 19650-1: 2018)
English title Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM). Information management using building information modelling. Part 1: Concepts and principles
Publication date 01. 07. 2020
Withdrawal date
ICS: 91.010.01
Triediaci znak: 73 9011
Úroveň zapracovania: idt ISO 19650-1:2018, idt EN ISO 19650-1:2018
Vestník: 06/20
Amendments
Replaced by
Nahradené normy: STN EN ISO 19650-1:2019-05 (73 9011)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Tento dokument popisuje pojmy a princípy manažmentu informácií v určitom štádiu vyspelosti, ktoré sú opísané ako „informačné modelovanie stavieb (BIM) v zmysle súboru ISO 19650“. Tento dokument poskytuje pre všetkých aktérov odporúčania pre rámec správy informácií vrátane výmeny, zaznamenávania, správy verzií a organizovania. Tento dokument platí pre celý životný cyklus akéhokoľvek postaveného aktíva, vrátane strategického plánovania, počiatočného návrhu, inžinieringu, developmentu, dokumentácie a výstavby, každodennej prevádzky, údržby, renovácie, opráv a konca životného cyklu. Tento dokument sa môže prispôsobiť pre aktíva alebo projekty akéhokoľvek rozsahu a zložitosti tak, aby nebránil pružnosti a univerzálnosti, ktoré charakterizujú veľké množstvo potenciálnych stratégií obstarávania, a aby sa riešili náklady na implementáciu tohto dokumentu.
Náhľad normy: Náhľad normy (PDF)
Obsah: Európsky predhovor 6
Úvod 6
1 Predmet normy 7
2 Normatívne odkazy 7
3 Termíny a definície 7
3.1 Všeobecné termíny 8
3.2 Termíny týkajúce sa aktív a projektov 8
3.3 Termíny týkajúce sa manažmentu informácií 9
4 Informácie o aktíve a o projekte, perspektívy a spolupráca 11
4.1 Princípy 11
4.2 Manažment informácií podľa súboru ISO 19650 11
4.3 Rôzne perspektívy na manažment informácií 12
5 Definícia požiadaviek na informácie a výsledné informačné modely 13
5.1 Princípy 13
5.2 Požiadavky organizácie na informácie (OIR) 15
5.3 Požiadavky na informácie o aktíve (AIR) 15
5.4 Požiadavky na projektové informácie (PIR) 15
5.5 Požiadavky na výmenu informácií (EIR) 15
5.6 Informačný model aktíva (AIM) 16
5.7 Informačný model projektu (PIM) 16
6 Cyklus odovzdania informácií 16
6.1 Princípy 16
6.2 Prekrytie so životným cyklom aktíva 16
6.3 Stanovenie požiadaviek na informácie a plánovanie odovzdania informácií 18
6.3.1 Všeobecné princípy 18
6.3.2 Realizačný tím poskytuje informácie pre rozhodnutia vlastníka/prevádzkovateľa
alebo objednávateľa 20
6.3.3 Overovanie a validácia informácií na začiatku a na konci etáp projektu 20
6.3.4 Informácie pochádzajú od celého realizačného tímu 21
6.3.5 Súhrn odovzdaných informácií od projektových tímov a tímov dodávajúcich aktíva 22
7 Funkcie pri manažmente informácií o projektoch a aktívach 24
7.1 Princípy 24
7.2 Funkcie pri manažmente informácií o aktíve 24
7.3 Funkcie pri manažmente informácií o projekte 24
7.4 Funkcie pri manažmente informácií o úlohách 24
8 Spôsobilosť a kapacita realizačného tímu 25
8.1 Princípy 25
8.2 Rozsah preskúmania spôsobilosti a kapacity 25
9 Spolupráca založená na informačnom kontajneri 25
10 Plánovanie odovzdania informácií 26
10.1 Princípy 26
10.2 Načasovanie odovzdania informácií 26
10.3 Matica zodpovednosti 26
10.4 Definovanie stratégie federácie a štruktúry členenia pre informačné kontajnery 27
11 Riadenie spoločnej tvorby informácií 27
11.1 Princípy 27
11.2 Úroveň potreby informácií 28
11.3 Kvalita informácií 28
12 Pracovný tok spoločného dátového prostredia (CDE) 28
12.1 Princípy 28
12.2 Stav rozpracované 30
12.3 Kontrola/posúdenie/odsúhlasenie prechodu 30
12.4 Stav zdieľané 30
12.5 Prechod medzi posúdením/schválením 31
12.6 Stav zverejnené 31
12.7 Stav archivované 31
13 Zhrnutie „informačné modelovanie stavieb (BIM) podľa súboru ISO 19650“ 31
Príloha A (informatívna) – Zobrazenie stratégií federácie a štruktúr členenia informačných
kontajnerov 34
A.1 Všeobecne 34
A.2 Súbežná práca 34
A.3 Bezpečnosť informácií 34
A.4 Prechod informácií 34
Literatúra 38