Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN 73 0002

STN 73 0002

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN 73 0002
Platnosť: Valid
Pages 16
language
SK
hard copy 14,10€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 12,69€
b) without ability to print, with ability to copy 14,10€
c) with ability to print and copy 18,33€
Slovak title Základné ustanovenia pre nosné konštrukcie stavieb
English title Basic provisions for load-bearing structures of buildings
Publication date 01. 10. 2020
Withdrawal date
ICS: 91.010
Triediaci znak: 73 0002
Úroveň zapracovania:
Vestník: 09/20
Amendments
Replaced by
Nahradené normy: STN 73 0002:2001-08
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma slúži na navrhovanie nosných konštrukcií stavieb, na koncepčné riešenie nosnej konštrukcie, spracovanie a úpravu statických výpočtov stavebných konštrukcií všetkých druhov, na potrebnú dokumentáciu nosnej konštrukcie stavby, pokiaľ osobitné predpisy alebo normy pre určitý druh konštrukcií nestanovia inak. Norma obsahuje všeobecné ustanovenia na navrhovanie nosných konštrukcií stavebných objektov, ustanovenia na podrobné a predbežné statické výpočty (ďalej len statické výpočty), ktoré tvoria súčasť projektu novonavrhovaných stavebných konštrukcií alebo sú podkladom na posúdenie už vyhotovených konštrukcií. Podrobné predpisy na návrhy nosných konštrukcií jednotlivých druhov konštrukcií sú spravidla uvedené v príslušných normách.
Náhľad normy: Náhľad normy (PDF)
Obsah: Predhovor 2
1 Predmet normy 4
2 Termíny a definície 4
3 Všeobecne 5
4 Zásady navrhovania nosnej konštrukcie 6
4.1 Požiadavky na navrhovanie 6
4.2 Požiadavky na výpočty 6
5 Posúdenie spoľahlivosti konštrukcie 7
6 Obsah a úprava dokumentácie konštrukcie 7
6.1 Technická správa 7
6.2 Statický výpočet 8
6.3 Výkresová dokumentácia nosných konštrukcií 10
7 Posudzovanie existujúcich konštrukcií 11
7.1 Prehliadka 11
7.2 Statický prieskum a diagnostika 11
7.3 Hodnotenie konštrukcie 12
8 Počítačovo spracovávané výpočty 12
9 Overenie statického riešenia 13
10 Opravy dokumentácie 13
11 Podpisovanie dokumentácie 13
12 Presnosť výpočtu a výkresovej dokumentácie 13
13 Výnimky z výpočtových postupov 14
14 Archivovanie dokumentácie nosných konštrukcií 14
Príloha A (informatívna) – Literatúra 15