Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN ISO 52010-1

STN EN ISO 52010-1

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN ISO 52010-1
Validity: Valid
Number of pages: 40
Language:
SK
Paper: 18,90€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 17,01€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 18,90€
c) With ability to print and copy (printscreen) 24,57€
Slovak title Energetická hospodárnosť budov. Podmienky vonkajšieho prostredia. Časť 1: Konverzia klimatických údajov na energetické výpočty (ISO 52010-1: 2017)
English title Energy performance of buildings. External climatic conditions. Part 1: Conversion of climatic data for energy calculations
Release Date: 01. 01. 2021
Date of withdrawal:
ICS: 91.120.10
Sorting character/National clasification code 73 0719
Level of incorporation: idt ISO 52010-1:2017, idt EN ISO 52010-1:2017
Official Journal 12/20
Amendments
Replaced by:
Repleces: STN EN ISO 52010-1:2018-02 (73 0719)
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Tento dokument špecifikuje výpočtový postup na prevod klimatických údajov pre energetické výpočty. Hlavným prvkom v tomto dokumente je výpočet intenzity ožiarenia/ožiarenosti povrchu s ľubovoľnou orientáciou a sklonom. Je tiež poskytnutá jednoduchá metóda na prevod intenzity ožiarenia/ožiarenosti na osvetlenosť. Ožiarenosť a osvetlenosť na ľubovoľnom povrchu sú použiteľné ako vstup pre výpočty energie a denného osvetlenia, pre stavebné prvky (ako sú strechy, obvodový plášť a okná) a pre komponenty technických systémov budov (ako sú tepelné solárne kolektory, PV panely). Ďalšie parametre klimatických údajov potrebné na posúdenie tepelného a vlhkostného správania budov, stavebných prvkov alebo technických systémov budov [ako vietor, teplota, vlhkosť a dlhovlnné (tepelné) žiarenie] sa majú získať podľa postupov uvedených v ISO 15927-4. Tieto údaje sú uvedené v tomto dokumente ako vstup a prenášané ako výstup bez akejkoľvek konverzie.
Preview: Náhľad normy (PDF)
Content: Európsky predhovor 5
Úvod 6
1 Predmet normy 9
2 Normatívne odkazy 9
3 Termíny a definície 10
4 Značky a skratky 11
4.1 Značky 11
4.2 Indexy 12
5 Opis metód 12
5.1 Výstup metódy 12
5.2 Všeobecný opis metódy 13
6 Metóda výpočtu 13
6.1 Výstupné údaje 13
6.2 Výpočtové časové intervaly 15
6.3 Vstupné údaje 16
6.3.1 Všeobecne 16
6.3.2 Meteorologická stanica a súbor klimatických údajov 16
6.3.3 Vstupné klimatické údaje 16
6.3.4 Geometrické charakteristiky 17
6.3.5 Konštanty a fyzikálne údaje 18
6.3.6 Vstupné údaje z prílohy A (pozri prílohu B) 19
6.4 Výpočtový postup 19
6.4.1 Výpočet dráhy Slnka 20
6.4.2 Rozdelenie na priamu a difúznu intenzitu ožiarenia 23
6.4.3 Slnečná odrazivosť terénu 25
6.4.4 Výpočet celkovej intenzity ožiarenia pri danej orientácii a uhle sklonu 25
6.4.5 Výpočet tienenia vonkajšími objektmi 28
6.4.6 Výpočet osvetlenosti 30
7 Kontrola kvality 31
8 Kontrola zhody 31
Príloha A (normatívna) – Karta údajov na výber vstupov a metód – vzor 32
Príloha B (informatívna) – Karta údajov na výber vstupov a metód – predvoľby 36
Literatúra 40