Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 17423

STN EN 17423

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN 17423
Validity: Valid
Number of pages: 44
Language:
SK
Paper: 18,90€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 17,01€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 18,90€
c) With ability to print and copy (printscreen) 24,57€
Slovak title Energetická hospodárnosť budov. Určovanie a uvádzanie faktorov primárnej energie (PEF) a súčiniteľa emisií CO2. Všeobecné princípy, Modul M1-7
English title Energy performance of buildings. Determination and reporting of Primary Energy Factors (PEF) and CO2 emission coefficient. General principles, Module M1-7
Release Date: 01. 10. 2022
Date of withdrawal:
ICS: 13.040.01, 91.120.10
Sorting character/National clasification code 73 0710
Level of incorporation: idt EN 17423:2020
Official Journal 09/22
Amendments
Replaced by:
Repleces: STN EN 17423:2021-06 (73 0710)
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Norma poskytuje transparentný rámec na podávanie správ o voľbách týkajúcich sa postupu určovania faktorov primárnej energie (PEF) a súčiniteľov emisií CO2 pre energiu dodávanú do a exportovanú z budov, ako je uvedené v EN ISO 52000-1. Táto norma špecifikuje voľby, ktoré treba prijať na výpočet PEF a súčiniteľov emisií CO2, vo vzťahu k rôznym energetickým nosičom. PEF a súčinitele emisií CO2 pre exportovanú energiu sa môžu líšiť od PEF a súčiniteľov emisií CO2 zvolených pre dodávanú energiu. Dokument je určený predovšetkým na podporu a doplnenie EN ISO 52000-1, pretože táto vyžaduje na dokončenie výpočtu EHB hodnoty pre PEF a súčinitele emisií CO2. Ale dá sa použiť aj na iné aplikácie. Tabuľka 1 znázorňuje pozíciu tejto normy (označenú „X“) v rámci súboru noriem EHB v súvislosti s modulovou štruktúrou podľa EN ISO 52000-1. Moduly predstavujú normy EHB, hoci jedna norma EHB môže pokrývať viac ako jeden modul a jeden modul môže byť pokrytý viac ako jednou normou EHB, napr. zjednodušenou a podrobnou metódou.
Preview: Náhľad normy (PDF)
Content: Európsky predhovor 7
Úvod 8
1 Predmet 9
2 Normatívne odkazy 10
3 Termíny a definície 11
4 Značky, indexy a skratky 13
4.1 Značky 13
4.2 Indexy 13
4.3 Skratky 14
5 Všeobecný opis metód a volieb 14
5.1 Základné princípy metód hodnotenia 14
5.2 Skrátený opis volieb 19
6 Súbor rozličných volieb, ktoré sa týkajú PEF a súčiniteľa emisií CO2 20
6.1 Voľby, ktoré súvisia s obvodom – geografický obvod 20
6.2 Voľby, ktoré súvisia s výpočtovými konvenciami 20
6.3 Voľby, ktoré súvisia s údajmi 21
6.4 Voľby, ktoré súvisia s metodikami hodnotenia 23
Príloha A (normatívna) – Vzor šablóny na podávanie správ o voľbách 28
Príloha B (informatívna) – Príklady hraníc hodnotenia 30
Príloha C (informatívna) – Doplňujúce vysvetlenie a podávanie správ 32
Literatúra 42