Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 15643

STN EN 15643

Back

Listinná forma

Add to Cart

Elektronická forma (pdc súbor)

Add to Cart
Name: STN EN 15643
Validity: Valid
Number of pages: 36
Language:
SK
Hard copy: 17,20€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 15,48€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 17,20€
c) With ability to print and copy (printscreen) 22,36€
Slovak title Trvalá udržateľnosť výstavby. Rámec na posúdenie budov a inžinierskych stavieb
English title Sustainability of construction works. Framework for assessment of buildings and civil engineering works
Release Date: 01. 01. 2023
Date of withdrawal:
ICS: 91.040.01
Sorting character/National clasification code 73 0901
Level of incorporation: idt EN 15643:2021
Official Journal 12/22
Amendments
Replaced by:
Repleces: STN EN 15643:2021-10 (73 0901)
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Tento dokument poskytuje princípy a požiadavky na posudzovanie budov a inžinierskych stavieb z hľadiska environmentálnych, sociálnych a ekonomických vlastností so zohľadnením technických charakteristík a funkčnosti budovy. Rámec sa vzťahuje na všetky typy stavieb, čo je dôležité pre posudzovanie nových stavieb počas ich celého životného cyklu a existujúcich stavieb počas zostávajúcej prevádzkovej životnosti a fázy konca životnosti. Posudzovanie udržateľnosti stavieb zahŕňa aspekty a vplyvy stavieb vyjadrené kvantifikovateľnými indikátormi. Zahŕňa posúdenie vplyvu stavieb na environmentálne, sociálne a ekonomické aspekty a vplyvy na miestnu lokalitu (oblasť pôsobenia) a na miestnu infraštruktúru mimo územia budovy a inžinierskych stavieb. Pravidlá pre posudzovanie environmentálnych, sociálnych a ekonomických aspektov organizácií, ako sú manažérske systémy, nie je zahrnuté v normách vypracovaných podľa tohto rámca.
Preview: Náhľad normy (PDF)
Content: Európsky predhovor 5
Úvod 6
1 Predmet 10
2 Normatívne odkazy 10
3 Termíny a definície 11
4 Zásady 22
4.1 Všeobecne 22
4.2 Ciele posudzovania udržateľnosti stavieb 22
4.3 Prístup k posudzovaniu udržateľnosti 23
4.4 Relevantnosť technických a funkčných požiadaviek 23
4.5 Zohľadnenie životného cyklu stavieb 23
4.6 Posúdenie aspektov a vplyvov týkajúcich sa budov a inžinierskych stavieb 23
4.7 Uvažovanie nad udržateľnou renováciou existujúcich stavieb ako alternatíva k novej výstavbe 23
5 Požiadavky na metódy posudzovania 24
5.1 Všeobecne 24
5.2 Predmet posudzovania a hranica systému 24
5.3 Funkčný ekvivalent 24
5.4 Typ údajov a priradenie údajov k životnému cyklu stavby 25
5.4.1 Priradenie údajov k životnému cyklu stavby 25
5.4.2 Referenčná doba sledovania 25
5.4.3 Aspekty a vplyvy špecifické pre stavbu 25
5.4.4 Scenáre 27
5.5 Požiadavky na kvalitu údajov 27
5.6 Požiadavky na overovanie 27
5.7 Transparentnosť metód posudzovania 27
5.8 Požiadavky na ohlasovanie a interpretáciu 27
5.8.1 Všeobecne 27
5.8.2 Výsledky z posudzovania 28
5.8.3 Environmentálne, sociálne a ekonomické požiadavky z predpisov a inštrukcií objednávateľa 30
5.8.4 Technické a funkčné vlastnosti 30
6 Požiadavky na metódy posudzovania environmentálnej, sociálnej a ekonomickej hospodárnosti stavby 30
6.1 Prehľad metodológie na posudzovanie environmentálnej, sociálnej a ekonomickej hospodárnosti budov a inžinierskych stavieb 30
6.2 Oblasti environmentálnych aspektov 31
6.3 Oblasti sociálnych aspektov 32
6.4 Oblasti ekonomických aspektov 32
Literatúra 33