Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 16908+A1

STN EN 16908+A1

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN 16908+A1
Validity: Valid
Number of pages: 28
Language:
SK
Paper: 14,10€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 12,69€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 14,10€
c) With ability to print and copy (printscreen) 18,33€
Slovak title Cement a stavebné vápno. Environmentálne vyhlásenia o produktoch. Pravidlá pre skupinu výrobkov dopĺňajúce EN 15804
English title Cement and building lime. Environmental product declarations. Product category rules complementary to EN 15804
Release Date: 01. 01. 2023
Date of withdrawal:
ICS: 91.010.99, 91.100.10
Sorting character/National clasification code 72 2103
Level of incorporation: idt EN 16908:2017+A1:2022
Official Journal 12/22
Amendments
Replaced by:
Repleces: STN EN 16908+A1:2022-07 (72 2103)
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Všeobecný rámec pravidiel pre skupiny produktov (PCR) je opísaný v kapitole 1 EN 15804: 2012 + A2: 2019. Pravidlá v tomto dokumente majú slúžiť na vypracovanie environmentálneho vyhlásenia (EPD) o cemente a stavebnom vápne v hraniciach životného cyklu „od kolísky po bránu“ (angl. cradle-to-gate). V ostatných ohľadoch je rozsah ako v EN 15804: 2012 + A2: 2019.
Preview: Náhľad normy (PDF)
Content: Európsky predhovor 6
Úvod 7
1 Predmet 8
2 Normatívne odkazy 8
3 Termíny a definície 8
4 Skratky 8
5 Všeobecné zásady 8
5.1 Cieľ základných pravidiel skupiny produktov 8
5.2 Typy EPD s ohľadom na hodnotené fázy životného cyklu 8
5.3 Porovnateľnosť EPD pre stavebné produkty 9
5.4 Doplnkové environmentálne informácie 9
5.4.1 Všeobecne 9
5.4.2 Doplnkové indikátory vplyvu 9
5.4.3 Doplnkové informácie o uhlíkovej kompenzácii, ukladaní uhlíka a oneskorených emisiách 9
5.4.4 Doplnkové informácie, ktoré nepochádzajú z LCA 9
5.5 Vlastníctvo, zodpovednosť a povinnosti za EPD 9
5.6 Komunikačné formáty 10
6 Pravidlá skupiny produktov pre LCA 10
6.1 Skupina produktov 10
6.2 Fázy životného cyklu a informačné moduly, ktoré majú byť zahrnuté 10
6.2.1 Všeobecne 10
6.2.2 A1 – A3: Fáza výroby produktu, informačné moduly 10
6.2.3 A4 – A5: Fáza výstavby, informačné moduly 10
6.2.4 B1 – B5: Fáza používania, informačné moduly vzťahujúce sa na konštrukciu budovy 10
6.2.5 B6 – B7: Fáza používania, informačné moduly vzťahujúce sa na prevádzku budovy 10
6.2.6 C1 – C4: Koniec životnosti, informačné moduly 10
6.2.7 D: Prínosy a záťaže mimo hraníc systému, informačný modul 10
6.3 Výpočtové pravidlá LCA analýzy 10
6.3.1 Funkčná alebo deklarovaná jednotka 10
6.3.2 Funkčná jednotka 11
6.3.3 Deklarovaná jednotka 11
6.3.4 Referenčná prevádzková životnosť (RSL) 11
6.3.5 Hranice systému 11
6.3.6 Kritériá vylúčenia vstupov a výstupov 14
6.3.7 Výber údajov 14
6.3.8 Kvalita údajov 14
6.3.9 Vypracovanie scenárov na úrovni produktu 14
6.3.10 Jednotky 14
6.4 Inventarizačná analýza 15
6.4.1 Zber údajov 15
6.4.2 Výpočtové postupy 15
6.4.3 Priraďovanie vstupných tokov a emisií na výstupe 15
6.4.4 Informácie o obsahu biogénneho uhlíka 16
6.5 Posudzovanie vplyvov 16
6.5.1 Všeobecne 16
6.5.2 Základné indikátory environmentálnych vplyvov 16
6.5.3 Doplnkové indikátory environmentálnych vplyvov 16
7 Obsah EPD 16
7.1 Všeobecné informácie 16
7.2 Uvádzanie environmentálnych parametrov odvodených z LCA 17
7.2.1 Všeobecne 17
7.2.2 Pravidlá uvádzania LCA informácií na modul 17
7.2.3 Indikátory opisujúce environmentálne vplyvy založené na posudzovaní vplyvov životného cyklu (LCIA) 18
7.2.4 Indikátory opisujúce spotrebu zdrojov a environmentálne informácie založené na inventarizácii životného cyklu (LCI) 18
7.2.5 Informácie o obsahu biogénneho uhlíka 18
7.3 Scenáre a doplnkové technické informácie 18
7.3.1 Všeobecne 18
7.3.2 Fáza procesu výstavby 18
7.3.3 B1 – B7: Fáza používania 18
7.3.4 Koniec životnosti 18
7.3.5 Karbonatizácia cementových produktov 19
7.3.6 Karbonatizácia stavebného vápna 19
7.4 Doplnkové informácie o uvoľňovaní nebezpečných látok do vnútorného prostredia, pôdy a vody počas fázy používania 19
7.5 Zoskupovanie informačných modulov 19
8 Správa z projektu 19
9 Overovanie a platnosť EPD 19
Príloha A (normatívna) – Požiadavky a usmernenia pre referenčnú prevádzkovú životnosť 20
Príloha B (informatívna) – Odpad 21
Príloha C (normatívna) – Oblasti vplyvov a príslušné indikátory, metodológia a charakterizačné faktory (CF) 22
Príloha D (informatívna) – Vzťahy pre koniec životnosti 23
Príloha E (informatívna) – Schémy, ktoré sa majú použiť na hodnotenie kvality generických a špecifických údajov 24
Príloha F (informatívna) – Uplatňovanie princípu „znečisťovateľ platí“ 25
Literatúra 27