Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search

Zoznam vybraných noriem

ICS: 13.060.01

Počet záznamov: 49

Back
07 7403 Valid

Voda a para pre tepelné energetické zariadenia s pracovným tlakom 8 MPa a vyšším

Vydanie: 22.01.1982

75 0170 Valid

Vodné hospodárstvo. Názvoslovie kvality vôd

Vydanie: 01.11.1986

75 0130 Valid

Vodné hospodárstvo. Názvoslovie ochrany vôd a procesov zmien kvality vôd

Vydanie: 01.11.1990

75 3415 Valid

Ochrana vody pred ropnými látkami. Objekty na manipuláciu s ropnými látkami a ich skladovanie

Vydanie: 01.10.1992

07 7401 Valid

Voda a para pre tepelné energetické zariadenia s pracovným tlakom pary do 8 MPa

Vydanie: 01.11.1992

75 3415 Valid

Ochrana vody pred ropnými látkami. Objekty na manipuláciu s ropnými látkami a ich skladovanie

Vydanie: 25.10.1993

75 7171 Valid

Kvalita vody. Zloženie vody pre priemyslové chladiace okruhy

Vydanie: 01.09.1995

75 3415 Valid

Ochrana vody pred ropnými látkami. Objekty na manipuláciu s ropnými látkami a ich skladovanie

Vydanie: 01.06.1996

75 7302 Valid

Kvalita vody. Vyjadrovanie výsledkov chemického a fyzikálneho rozboru vôd

Vydanie: 01.05.1997

75 7720 Valid

Kvalita vody. Stanovenie akútnej letálnej toxicity látok na sladkovodných rybách [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae) ]. Časť 1: Statická metóda (ISO 7346-1:1996)

Vydanie: 01.06.1999

75 7720 Valid

Kvalita vody. Stanovenie akútnej letálnej toxicity látok na sladkovodných rybách [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae) ]. Časť 2: Semistatická metóda (ISO 7346-2:1996)

Vydanie: 01.06.1999

75 7720 Valid

Kvalita vody. Stanovenie akútnej letálnej toxicity látok na sladkovodných rybách [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae) ]. Časť 3: Prietoková metóda (ISO 7346-3:1996)

Vydanie: 01.06.1999

75 7455 Valid

Kvalita vody. Stanovenie dusičnanov. Časť 3: Spektrometrická metóda s kyselinou sulfosalicylovou

Vydanie: 01.07.2000

75 7547 Valid

Kvalita vody. Hodnotenie úplnej aeróbnej biodegradability organických látok vo vodnom prostredí. Metóda stanovenia biochemickej spotreby kyslíka v dvojfázovej skúške s uzavretými fľašami

Vydanie: 01.08.2000

75 7461 Valid

Kvalita vody. Stanovenie sodíka a draslíka. Časť 1: Stanovenie sodíka atómovou absorpčnou spektrometriou

Vydanie: 01.08.2000

75 7461 Valid

Kvalita vody. Stanovenie sodíka a draslíka. Časť 2: Stanovenie draslíka atómovou absorpčnou spektrometriou

Vydanie: 01.08.2000

75 7461 Valid

Kvalita vody. Stanovenie sodíka a draslíka. Časť 3: Stanovenie sodíka a draslíka plameňovou emisnou spektrometriou

Vydanie: 01.08.2000

75 7420 Valid

Kvalita vody. Stanovenie ortuti. Metódy obohatenia amalgamáciou

Vydanie: 01.10.2000

75 7456 Valid

Kvalita vody. Stanovenie dusíka. Časť 1: Metóda oxidačnej mineralizácie s peroxodisíranom (ISO 11905-1:1997)

Vydanie: 01.10.2000

75 7534 Valid

Kvalita vody. Stanovenie niektorých vybraných chlórfenolov vo vode metódou plynovej chromatografie

Vydanie: 01.01.2001

75 7369 Valid

Kvalita vody. Stanovenie biochemickej spotreby kyslíka po n dňoch (BSKn). Časť 2: Metóda pre neriedené vzorky

Vydanie: 01.11.2001

Dotaz zabral 0,422s.