Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 13.060.10

Number of records: 63

Back
73 6639 Valid

Zdroje požiarnej vody

Release Date: 19.12.1960

73 6639 Valid

Zdroje požiarnej vody

Release Date: 01.01.1964

07 7403 Valid

Voda a para pre tepelné energetické zariadenia s pracovným tlakom 8 MPa a vyšším

Release Date: 22.01.1982

75 3418 Valid

Ochrana povrchových a podzemných vôd pred znečistením pri doprave ropy a ropných látok cestnými vozidlami

Release Date: 23.02.1987

75 2120 Valid

Kilometráž vodných tokov a nádrží

Release Date: 15.02.1991

07 7401 Valid

Voda a para pre tepelné energetické zariadenia s pracovným tlakom pary do 8 MPa

Release Date: 01.11.1992

75 2002 Valid

Geotextilné filtre hydrotechnických stavieb

Release Date: 01.05.1993

75 5115 Valid

Vodárenstvo. Studne individuálneho zásobovania vodou

Release Date: 01.08.1993

75 2101 Valid

Ekologizácia úprav vodných tokov

Release Date: 01.09.1993

75 6110 Valid

Tvary a rozmery stôk

Release Date: 01.03.1997

75 6261 Valid

Dažďové nádrže

Release Date: 01.09.1997

75 7501 Valid

Kvalita vody. Stanovenie vybratých organochlórových insekticídov, polychlórovaných bifenylov a chlórbenzénov. Plynovochromatografická metóda po extrakcii kvapalina - kvapalina (ISO 6468:1996)

Release Date: 12.10.1999

75 7760 Valid

Kvalita vody. Biologická klasifikácia riek. Časť 1: Pokyny na interpretáciu údajov o biologickej kvalite z prieskumov bentických makroinvertebrát (ISO 8689-1:2000)

Release Date: 01.02.2002

75 7760 Valid

Kvalita vody. Biologická klasifikácia riek. Časť 2: Pokyny na prezentáciu údajov o biologickej kvalite z prieskumov bentických makroinvertebrát (ISO 8689-2:2000)

Release Date: 01.02.2002

75 2102 Valid

Úpravy riek a potokov

Release Date: 01.11.2003

75 1509 Valid

Sémantika výmeny údajov podzemných vôd

Release Date: 01.02.2007

75 7701 Valid

Kvalita vody. Pokyny na biologický prieskum morských pevných substrátov (ISO 19493: 2007)

Release Date: 01.12.2007

75 1400 Valid

Hydrológia. Hydrologické údaje povrchových vôd. Základné ustanovenia

Release Date: 01.01.2008

75 1410 Valid

Hydrológia. Hydrologické údaje povrchových vôd. Kvantifikácia priemernej vodnosti. Časť 2: Charakteristiky mesačných vodných stavov a prietokov

Release Date: 01.01.2008

75 1410 Valid

Hydrológia. Hydrologické údaje povrchových vôd. Kvantifikácia priemernej vodnosti. Časť 3: Charakteristiky ročných vodných stavov a prietokov

Release Date: 01.01.2008

75 1510 Valid

Hydrológia. Hydrologické údaje podzemných vôd. Kvantifikácia hydrologického režimu hladín podzemných vôd

Release Date: 01.01.2009

Dotaz zabral 1,740s.