Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. Search of technical standards

List of selected standards

ICS: 91.100.30

Number of records: 663

Back
72 3170 Valid

Betónové prefabrikáty. Skúšobná metóda pre cement vystužený skleným vláknom (CVSV). Časť 2: Stanovenie obsahu vlákien v čerstvom CVSV metódou vymývania

Release Date: 01.08.2000

72 3170 Valid

Betónové prefabrikáty. Skúšobná metóda pre cement vystužený skleným vláknom (CVSV). Časť 3: Stanovenie obsahu vlákien v striekanom CVSV

Release Date: 01.08.2000

72 3170 Valid

Betónové prefabrikáty. Skúšobná metóda pre cement vystužený skleným vláknom. Časť 4: Stanovenie pevnosti pri ohybe. Metóda zjednodušenej ohybovej skúšky

Release Date: 01.08.2000

72 3170 Valid

Betónové prefabrikáty. Skúšobná metóda pre cement vystužený skleným vláknom. Časť 5: Stanovenie pevnosti pri ohybe. Metóda úplnej ohybovej skúšky

Release Date: 01.08.2000

72 3170 Valid

Betónové prefabrikáty. Skúšobná metóda pre cement vystužený skleným vláknom. Časť 6: Stanovenie nasiakavosti pri ponorení do vody a stanovenie objemovej hmotnosti v suchom stave

Release Date: 01.08.2000

72 3170 Valid

Betónové prefabrikáty. Skúšobná metóda pre cement vystužený skleným vláknom. Časť 7: Stanovenie medzných rozmerových odchýlok spôsobených obsahom vlhkosti

Release Date: 01.08.2000

72 3171 Valid

Betónové prefabrikáty. Všeobecné pravidlá pre výrobnú kontrolu cementu vystuženého skleným vláknom

Release Date: 01.01.2001

73 2113 Valid

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Stanovenie pevnosti v tlaku malty na opravy

Release Date: 01.07.2001

73 1369 Valid

Betón. Stanovenie kvality betónovej krycej vrstvy výstuže skúškou vodotesnosti (približná metóda)

Release Date: 01.07.2001

73 2119 Valid

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Stanovenie času zavädnutia

Release Date: 01.09.2001

73 2042 Valid

Stanovenie súdržnosti medzi výstužnou oceľou a autoklávovaným pórobetónom pomocou nosníkovej skúšky. Časť 1: Krátkodobá skúška

Release Date: 01.10.2001

72 2636 Valid

Metódy skúšania murovacích prvkov. Časť 10: Stanovenie obsahu vlhkosti vápennopieskových tvaroviek a tvárnic z autoklávovaného pórobetónu

Release Date: 01.10.2001

73 2120 Valid

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Stanovenie pevnosti v šmyku pri tlaku

Release Date: 01.10.2001

73 2121 Valid

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Stanovenie súdržnosti betónu s betónom

Release Date: 01.10.2001

72 2636 Valid

Metódy skúšania murovacích prvkov. Časť 15: Stanovenie priepustnosti vodných pár pórobetónovými tvárnicami

Release Date: 01.12.2001

72 2636 Valid

Metódy skúšania murovacích prvkov. Časť 20: Stanovenie rovinnosti povrchov murovacích prvkov

Release Date: 01.12.2001

72 2636 Valid

Metódy skúšania murovacích prvkov. Časť 14: Stanovenie zmien vplyvom vlhkosti murovacích prvkov z betónu a z umelého kameňa

Release Date: 01.12.2002

73 2133 Valid

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Stanovenie straty hmotnosti hydrofóbne impregnovaného betónu po zmrazovaní a rozmrazovaní skúšobných vzoriek namáčaných v soľnom roztoku

Release Date: 01.05.2003

73 2028 Valid

Zámesová voda do betónu. Špecifikácia odberu vzoriek, skúšania a preukazovania vhodnosti vody, vrátane recyklovanej vody z postupov betonárskych prác, ako zámesovej vody do betónu

Release Date: 01.06.2003

73 2041 Valid

Skúšobné metódy overenia účinnosti protikoróznej ochrany výstuže v autoklávovanom pórobetóne a v ľahkom medzerovitom betóne z pórovitého kameniva

Release Date: 01.09.2003

72 3155 Valid

Betónové rúry. Spoločné ustanovenia

Release Date: 01.11.2003

Dotaz zabral 0,421s.