Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 13032-2

STN EN 13032-2

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN 13032-2
Validity: Valid
Number of pages: 24
Language:
SK
Paper: 14,10€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 12,69€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 14,10€
c) With ability to print and copy (printscreen) 18,33€
Slovak title Svetlo a osvetlenie. Meranie a vyhodnotenie fotometrických údajov svetelných zdrojov a svietidiel. Časť 2: Prezentácia údajov pre vnútorné a vonkajšie pracoviská
English title Light and lighting. Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires. Part 2: Presentation of data for indoor and outdoor work places
Release Date: 01. 06. 2019
Date of withdrawal:
ICS: 17.180.20, 29.140.01
Sorting character/National clasification code 36 0401
Level of incorporation: idt EN 13032-2:2017
Official Journal 05/19
Amendments
Replaced by:
Repleces: STN EN 13032-2:2018-05 (36 0401)
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Táto európska norma špecifikuje požadované údaje svetelných zdrojov a svietidiel na overenie zhody s požiadavkami noriem STN EN 12464-1 a STN EN 12464-2. Uvádza tiež údaje, ktoré treba zohľadniť pri projektovaní osvetlenia vnútorných a vonkajších pracovísk. Ak sú tieto údaje uvedené, majú byť v súlade s týmto dokumentom. Stále väčší počet svietidiel, najmä LED, tvoria svietidlá s nevymeniteľnými zdrojmi svetla. Preto majú byť údaje svietidiel vždy uvedené. V prípade svietidiel s vymeniteľnými zdrojmi svetla treba uviesť aj údaje o svetelných zdrojoch.
Preview: Náhľad normy (PDF)
Content: Európsky predhovor 6
Úvod 6
1 Predmet normy 7
2 Normatívne odkazy 7
3 Termíny a definície 7
4 Údaje svietidla 8
4.1 Všeobecne 8
4.2 Základné údaje svietidla 8
4.2.1 Všeobecne 8
4.2.2 Kód svietidla 8
4.2.3 Rozmery svetelnočinných častí svietidla 8
4.2.4 Svetelný tok svietidla 8
4.2.5 Tabuľka svietivosti 8
4.2.6 Tabuľka s hodnotami jasu 9
4.2.7 Jednotný systém hodnotenia oslnenia 9
4.2.8 Činiteľ svetelného toku predradníka 9
4.2.9 Uhol clonenia 9
4.2.10 Menovitý príkon svietidla (Pi) 9
4.2.11 Činiteľ starnutia svietidla 9
4.2.12 Činiteľ funkčnej spoľahlivosti svietidla 10
4.2.13 Všeobecný index podania farieb (Ra) 10
4.2.14 Náhradná teplota chromatickosti (TCP) 10
4.3 Doplnkové údaje svietidla 10
4.3.1 Všeobecne 10
4.3.2 Fyzikálne rozmery svietidla 10
4.3.3 Diagram svietivosti 10
4.3.4 Maximálny a menovitý pomerný rozstup svietidiel 10
4.3.5 Účinnosť svietidla 10
4.3.6 Zložka svetelného toku v hornom polpriestore (pre svietidlo) 10
4.3.7 Zložka svetelného toku v dolnom polpriestore (pre svietidlo) 10
4.3.8 Merný výkon svietidla 10
4.3.9 Činiteľ znečistenia svietidla (FLM) 10
4.3.10 Tabuľky činiteľa využitia 11
4.3.11 Korekčné činitele podmienené prevádzkovými podmienkami 11
4.3.12 Špeciálne indexy podania farieb (Ri) 11
5 Údaje svetelného zdroja 11
5.1 Všeobecne 11
5.2 Základné údaje svetelného zdroja 11
5.2.1 Všeobecne 11
5.2.2 Kód svetelného zdroja . 11
5.2.3 Rozmery svetelného zdroja 11
5.2.4 Menovitý svetelný tok 11
5.2.5 Činiteľ starnutia svetelného zdroja (FLLM) 11
5.2.6 Činiteľ funkčnej spoľahlivosti svetelného zdroja (FLS) 12
5.2.7 Všeobecný index podania farieb (Ra) 12
5.2.8 Náhradná teplota chromatickosti (TCP) 12
5.3 Doplnkové údaje svetelného zdroja 12
5.3.1 Všeobecne 12
5.3.2 Trieda energetickej účinnosti svetelného zdroja 12
5.3.3 Menovitý príkon svetelného zdroja (Plamp) 12
5.3.4 Špeciálne indexy podania farieb (Ri) 12
Príloha A (normatívna) Výpočet UF-tabuliek 13
A.1 Všeobecne 13
A.2 Postup výpočtu krok za krokom 13
A.3 Kód svetelného toku podľa CEN 15
Literatúra 22