Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. STN EN 1090-5

STN EN 1090-5

Späť

Listinná forma

Pridať do košíka

Elektronická forma (pdc súbor)

Pridať do košíka
Označenie: STN EN 1090-5
Platnosť: Platná
Počet strán: 60
Jazyk:
SK
Listinná verzia: 24,40€
Elektronická verzia: a) Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 21,96€
b) Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 24,40€
c) S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 31,72€
Slovenský názov: Zhotovovanie oceľových a hliníkových konštrukcií. Časť 5: Technické požiadavky na nosné hliníkové prvky tvarované za studena a konštrukcie tvarované za studena pre strechy, stropy, podlahy a steny
Anglický názov: Execution of steel structures and aluminium structures. Part 5: Technical requirements for cold-formed structural aluminium elements and cold-formed structures for roof, ceiling, floor and wall applications
Dátum vydania: 01. 03. 2019
Dátum zrušenia:
ICS: 91.080.10
Triediaci znak: 73 2601
Úroveň zapracovania: idt EN 1090-5:2017
Vestník: 02/19
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 1090-5:2017-08 (73 2601)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma špecifikuje požiadavky na zhotovovanie, t.j. výrobu a zabudovanie nosných hliníkových komponentov tvarovaných za studena vyrobených z tvarovaného plechu pre strechy, stropy, podlahy a steny, namáhané prevažne statickým zaťažením alebo seizmickým zaťažením a na ich dokumentáciu. Norma sa vzťahuje na výrobky nosných tried I a II podľa EN 1999-1-4, ktoré sa používajú v nosných konštrukciách. Pod nosnými prvkami sa v tejto norme rozumejú tvarované plechy, ako sú trapézové, sínusové, kazety alebo kazetové profily, ktoré sú vyrobené tvarovaním za studena. Táto časť sa vzťahuje aj na perforované a mikrotvarované plechy. Zvárané profily sú vyňaté z tejto časti a okrem tesniacich zvarov v oblastiach s nízkym napätím sa na ne vzťahuje EN 1090-3. Norma sa vzťahuje aj na dištančné konštrukcie medzi vonkajším a vnútorným alebo horným a dolným plášťom, ako aj na podperné prvky striech, stien a stropov vyrobených z plechov tvarovaných za studena a spoje a pripevnenia vymenovaných prvkov.
Náhľad normy: Náhľad normy (PDF)
Obsah: Európsky predhovor 9
1 Predmet normy 10
2 Normatívne odkazy 11
3 Termíny, definície, symboly a značky 12
3.1 Termíny a definície 12
3.2 Značky a skratky 13
4 Špecifikácia a dokumentácia 14
4.1 Špecifikácia zhotovovania 14
4.1.1 Všeobecne 14
4.1.2 Triedy zhotovovania 15
4.1.3 Výkresy ukladania 15
4.1.4 Geometrické tolerancie 16
4.2 Dokumentácia montážnej firmy 16
4.2.1 Všeobecne 16
4.2.2 Dokumentácia kvality 16
4.2.3 Bezpečnosť montážnych prác 16
4.3 Podrobná dokumentácia sledovateľnosti 16
4.4 Dokumentácia zhotovovania 16
5 Základné výrobky 17
5.1 Všeobecne 17
5.2 Identifikácia, inšpekčné dokumenty a sledovateľnosť 17
5.3 Materiály 17
5.4 Tolerancie hrúbky 18
5.5 Minimálne menovité hrúbky plechov 18
5.5.1 Tvarované plechy 18
5.5.2 Lineárne nosné prvky 18
5.6 Geometrické tolerancie 19
5.7 Mechanické spojovacie prostriedky 19
5.7.1 Všeobecne 19
5.7.2 Materiály 19
5.7.3 Overenie vhodnosti 19
5.8 Príslušenstvo 19
5.9 Ochrana povrchu 19
5.10 Parametre pri pôsobení vonkajšieho zdroja ohňa pre strešné prvky 20
5.10.1 Výrobky, pri ktorých sa predpokladá, že vyhovujú požiadavkám na správanie pri pôsobení vonkajšieho zdroja ohňa 20
5.10.2 Výrobky klasifikované bez potreby ďalšieho skúšania (variant CWFT) 20
5.10.3 Ďalšie výrobky 20
5.11 Reakcia na oheň 20
5.12 Odolnosť proti požiaru 20
5.13 Uvoľňovanie nebezpečných látok 20
5.14 Ochrana proti blesku 20
6 Výroba 20
6.1 Všeobecne 20
6.2 Identifikácia 21
6.3 Tvarovanie za studena 21
6.4 Rezanie 21
6.5 Razenie 21
7 Zváranie na stavenisku 21
8 Mechanické spájanie 22
8.1 Všeobecne 22
8.2 Použitie závitotvorných a samovrtných skrutiek 22
8.3 Použitie trhacích nitov 23
8.4 Pripevnenie nosných prvkov tvarovaných za studena k podperného prvku 23
8.4.1 Druhy spojov a pripevnení 23
8.4.2 Pripevnenie tvarovaných plechov k podpernému prvku priečne vzhľadom na pozdĺžny smer poľa 23
8.4.3 Pripevnenie tvarovaných plechov k podpernému prvku rovnobežne s pozdĺžnym smerom poľa 25
8.4.4 Podperný prvok z kovu 25
8.4.5 Podperný prvok z dreva alebo z materiálov na báze dreva 26
8.4.6 Podperný prvok z betónu alebo muriva 26
8.5 Spojovanie tvarovaných plechov 26
8.6 Vzdialenosť od okrajov a rozstup medzi spojovacími prostriedkami pre nosné prvky 27
8.6.1 Všeobecne 27
8.6.2 Vzdialenosti okrajov stien trapézových plechov a kazetových profilov 27
9 Montáž 27
9.1 Všeobecne 27
9.2 Podmienky na stavenisku 27
9.3 Vzdelávanie/pokyny pre pracovníkov montáže 28
9.4 Kontrola predchádzajúcich prác 28
9.5 Výkres ukladania 28
9.6 Požadované náradie 28
9.7 Bezpečnosť na stavenisku 28
9.8 Kontrola balenia a obsahu 29
9.9 Skladovanie 29
9.10 Poškodené nosné prvky alebo spojovacie príslušenstvo 29
9.11 Vykladanie, dvíhacie zariadenie/viazacie laná/popruhy 29
9.12 Ukladanie 29
9.13 Smer ukladania nosných hliníkových komponentov 29
9.14 Zachovanie skutočnej šírky pokrytia/zachovanie tolerancií 30
9.15 Podmienky po montáži (piliny po vŕtaní, znečistenie povrchu, ochranná obalová fólia) 30
9.16 Kontrola po montáži 30
9.17 Diafragmy a spoje prenášajúce moment v nosnom plášti 30
9.18 Ochrana pred bleskom 30
10 Ochrana povrchu 31
10.1 Ochrana proti korózii 31
10.2 Čistenie a údržba 31
11 Geometrické tolerancie 31
11.1 Všeobecne 31
11.2 Druhy tolerancií 32
11.3 Základné tolerancie 32
11.3.1 Všeobecne 32
11.3.2 Výrobné tolerancie 32
11.3.3 Montážne tolerancie 32
11.4 Prevádzkové tolerancie 32
11.4.1 Všeobecne 32
11.4.2 Tabuľkové hodnoty 32
12 Kontrola, skúšanie a oprava 33
12.1 Všeobecne 33
12.2 Nosné prvky 33
12.2.1 Všeobecne 33
12.2.2 Nezhodné výrobky 33
12.3 Výroba: geometrické rozmery vyrobených nosných prvkov 33
12.3.1 Všeobecne 33
12.3.2 Tvarované plechy 33
12.4 Zváranie na stavenisku 34
12.5 Kontrola spojovacích prostriedkov 34
12.5.1 Závitotvorné a samorvrtné skrutky 34
12.5.2 Trhacie nity 34
Príloha A (normatívna) – Základné požiadavky na tvarované plechy 35
A.1 Všeobecne 35
A.2 Podperné prvky 35
A.3 Okraje ukladacej plochy 35
A.3.1 Pozdĺžne okrajové výstuhy 35
A.3.2 Oslabenie priečneho rezu 36
A.3.3 Zamedzenie tvorby ľadových cecúľov 36
A.4 Požiadavky na stavebnú fyziku budovy 37
A.4.1 Všeobecne 37
A.4.2 Vodopriepustnosť 37
A.4.3 Tepelná izolácia 37
A.4.4 Zamedzenie kondenzácie 37
A.4.4.1 Všeobecne 37
A.4.4.2 Opatrenia proti prúdeniu 38
A.4.5 Vzduchová nepriezvučnosť 38
A.4.6 Zvuková pohltivosť 38
A.4.7 Ochrana pred bleskom 38
A.5 Odvodnenie strechy 39
Príloha B (normatívna) – Doplnkové požiadavky na návrh tvarovaných plechov 40
B.1 Všeobecne 40
B.2 Používateľnosť 40
B.3 Rozmery, šírky podpier 40
B.3.1 Všeobecne 40
B.3.2 Podperné prvky z kovu (oceľ/hliník) 41
B.3.3 Podperné prvky z dreva 41
B.3.4 Podpery z betónu alebo muriva 41
B.3.5 Šmykové sily/pevné body 43
B.4 Excentrické pripojenia 43
B.5 Vystužovanie kaziet 44
B.6 Pochôdznosť 44
B.6.1 Pochôdznosť počas montáže 44
B.6.2 Pochôdznosť a prístup po montáži 44
B.6.3 Skúška „pochôdznosti” 44
B.7 Obmedzenie pootočenia 46
B.8 Návrh nosného plášťa (diafragiem) 46
B.9 Konzoly 46
B.10 Otvory v ukladacích plochách 48
Príloha C (informatívna) – Dokumentácia 50
Príloha D (normatívna) – Geometrické tolerancie 51
D.1 Všeobecne 51
D.2 Základné a prevádzkové výrobné tolerancie – Plechy tvarované za studena 51
Príloha E (normatívna) – Galvanická korózia 54
Príloha F (normatívna) – Doplnkové informácie 55
F.1 Zoznam požadovaných doplnkových informácií 55
F.2 Zoznam doplnkových informácií, ak sa nešpecifikuje inak 56
Literatúra 57