Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 60204-1

STN EN 60204-1

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN 60204-1
Validity: Valid
Number of pages: 140
Language:
SK
Paper: 36,30€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 32,67€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 36,30€
c) With ability to print and copy (printscreen) 47,19€
Slovak title Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrické zariadenia strojov. Časť 1: Všeobecné požiadavky
English title Safety of machinery. Electrical equipment of machines. Part 1: General requirements
Release Date: 01. 12. 2019
Date of withdrawal:
ICS: 13.110, 29.020
Sorting character/National clasification code 33 2200
Level of incorporation: mod IEC 60204-1:2016, idt EN 60204-1:2018
Official Journal 11/19
Amendments Oprava *O1 V 08/20
Replaced by:
Repleces: STN EN 60204-1:2019-02 (33 2200)
Note in Official Journal: STN EN 60204-1 z júna 2007 sa môže súbežne s touto normou používať do 14. 9. 2021.
Subject of the standard: Táto časť IEC 60204 platí na použitie elektrického, elektronického a programovateľného elektronického zariadenia a systémov na strojoch ručne neprenosných počas práce a skupinu strojov pracujúcich vo vzájomnej koordinácii. Táto časť IEC 60204 platí pre elektrické zariadenie alebo časti elektrického zariadenia, ktoré sú v činnosti pri menovitom napájacom napätí nepresahujúcom 1 000 V striedavého alebo 1 500 V jednosmerného napätia a pri menovitej frekvencii nepresahujúcej 200 Hz. Táto časť IEC 60204 nezahŕňa všetky požiadavky (napríklad na ochranné zariadenie, blokovanie alebo ovládanie), ktoré sú nevyhnutné alebo sa vyžadujú inými normami alebo predpismi zameranými na ochranu osôb pred inými ako elektrickými nebezpečenstvami. Na zaistenie zodpovedajúcej bezpečnosti sa musí každý typ stroja prispôsobiť osobitným požiadavkám. Táto časť IEC 60204 osobitne zahŕňa elektrické zariadenia strojov, ako sú definované v 3.1.40, ale neobmedzuje sa na ne.
Preview: Náhľad normy (PDF)
Content: Európsky predhovor 6
Úvod 16
1 Predmet normy 18
2 Normatívne odkazy 18
3 Termíny, definície a skratky 20
3.1 Termíny a definície 20
3.2 Skratky 26
4 Všeobecné požiadavky 27
4.1 Všeobecne 27
4.2 Výber vybavenia 28
4.2.1 Všeobecne 28
4.2.2 Spínacie zariadenie 28
4.3 Elektrické napájanie 28
4.3.1 Všeobecne 28
4.3.2 Striedavé napájanie 28
4.3.3 Jednosmerné napájanie 29
4.3.4 Špeciálne napájacie sústavy 29
4.4 Prevádzkové prostredie a prevádzkové podmienky 29
4.4.1 Všeobecne 29
4.4.2 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) 29
4.4.3 Teplota okolitého ovzdušia 29
4.4.4 Vlhkosť 29
4.4.5 Nadmorská výška 30
4.4.6 Znečisťujúce látky 30
4.4.7 Ionizujúce a neionizujúce žiarenie 30
4.4.8 Vibrácie, otrasy a nárazy 30
4.5 Preprava a skladovanie 30
4.6 Opatrenia na manipuláciu 30
5 Svorky na pripojenie napájacieho vodiča a zariadenia na odpojenie a vypnutie 31
5.1 Svorka na pripojenie napájacieho vodiča 31
5.2 Svorka na pripojenie vodiča vonkajšej ochrany 31
5.3 Odpájacie zariadenie napájania (oddeľovací) 32
5.3.1 Všeobecne 32
5.3.2 Typ 32
5.3.3 Požiadavky 32
5.3.4 Ovládacie prostriedky odpájacieho zariadenia napájania 33
5.3.5 Nevypínané obvody 34
5.4 Zariadenia na odpojenie napájania na zabránenie neočakávanému spusteniu 34
5.5 Zariadenia na oddelenie elektrického vybavenia 35
5.6 Ochrana pred neoprávneným, neúmyselným a/alebo chybným zopnutím 35
6 Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom 35
6.1 Všeobecne 35
6.2 Základná ochrana 35
6.2.1 Všeobecne 35
6.2.2 Ochrana krytmi 36
6.2.3 Ochrana izoláciou živých častí 37
6.2.4 Ochrana pred zvyškovými napätiami 37
6.2.5 Ochrana zábranami 37
6.2.6 Ochrana umiestnením mimo dosahu alebo ochrana prekážkami 37
6.3 Ochrana pri poruche 38
6.3.1 Všeobecne 38
6.3.2 Ochrana pred výskytom dotykového napätia 38
6.3.3 Ochrana samočinným odpojením napájania 38
6.4 Ochrana použitím PELV 39
6.4.1 Všeobecné požiadavky 39
6.4.2 Zdroje pre PELV 40
7 Ochrana zariadenia 40
7.1 Všeobecne 40
7.2 Ochrana pred nadprúdom 40
7.2.1 Všeobecne 40
7.2.2 Napájacie vodiče 40
7.2.3 Napájacie obvody 41
7.2.4 Riadiace obvody 41
7.2.5 Zásuvkové vývody a k nim príslušné vodiče 41
7.2.6 Osvetľovacie obvody 41
7.2.7 Transformátory 41
7.2.8 Umiestnenie zariadení na ochranu pred nadprúdom 42
7.2.9 Zariadenia na ochranu pred nadprúdom 42
7.2.10 Menovitá hodnota a nastavenie zariadení na ochranu pred nadprúdom 42
7.3 Ochrana motorov pred nadmerným oteplením 42
7.3.1 Všeobecne 42
7.3.2 Ochrana pred preťažením 43
7.3.3 Ochrana pred nadmernou teplotou 43
7.4 Ochrana pred abnormálnou teplotou 43
7.5 Ochrana pred výpadkom napájania alebo poklesom napätia a jeho opätovnom obnovení 43
7.6 Ochrana pred nadmernými otáčkami motora 44
7.7 Prídavná ochrana pred zemným skratovým/zvyškovým prúdom 44
7.8 Ochrana pred nesprávnym sledom fáz 44
7.9 Ochrana pred prepätiami spôsobenými bleskom a prepätiami spôsobenými spínaním 44
7.10 Menovité hodnoty prúdu pri skrate 44
8 Ekvipotenciálne pospájanie 45
8.1 Všeobecne 45
8.2 Obvod ochranného pospájania 47
8.2.1 Všeobecne 47
8.2.2 Ochranné vodiče 47
8.2.3 Spojitosť obvodu ochranného pospájania 48
8.2.4 Pripájacie miesta ochranného vodiča 49
8.2.5 Mobilné stroje 49
8.2.6 Doplňujúce požiadavky na ochranné pospájanie elektrického vybavenia, ktorého uzemňovacie unikajúce prúdy sú väčšie ako 10 mA 49
8.3 Opatrenia na obmedzenie účinkov spôsobených vysokým unikajúcim prúdom 50
8.4 Funkčné pospájanie 50
9 Riadiace obvody a riadiace funkcie 50
9.1 Riadiace obvody 50
9.1.1 Napájanie riadiacich obvodov 50
9.1.2 Napätie riadiacich obvodov 51
9.1.3 Ochrana 51
9.2 Riadiace funkcie 51
9.2.1 Všeobecne 51
9.2.2 Kategórie funkcií zastavenia 51
9.2.3 Prevádzka 51
9.2.4 Bezšnúrový riadiaci systém (Cableless Control System, CCS) 54
9.3 Ochranné blokovanie 56
9.3.1 Opätovné zapnutie a zrušenie nastavenia blokovacieho ochranného zariadenia 56
9.3.2 Prekročenie prevádzkových obmedzení 56
9.3.3 Činnosť pomocných funkcií 56
9.3.4 Vzájomné blokovanie rôznych funkcií a protismerných pohybov 56
9.3.5 Brzdenie protiprúdom 56
9.3.6 Vyradenie bezpečnostných funkcií a/alebo ochranných opatrení 57
9.4 Riadiace funkcie v prípade zlyhania 57
9.4.1 Všeobecné požiadavky 57
9.4.2 Opatrenia na minimalizovanie rizika v prípade zlyhania 57
9.4.3 Ochrana pred chybnou činnosťou riadiacich obvodov 58
10 Rozhranie obsluhy a ovládacie zariadenia umiestnené na stroji 64
10.1 Všeobecne 64
10.1.1 Všeobecné požiadavky 64
10.1.2 Umiestnenie a montáž 64
10.1.3 Ochrana 65
10.1.4 Polohové snímače 65
10.1.5 Prenosné a závesné ovládacie jednotky 65
10.2 Ovládacie prvky 65
10.2.1 Farby 65
10.2.2 Označenie 66
10.3 Signalizačné svietidlá a zobrazovacie jednotky (displeje) 67
10.3.1 Všeobecne 67
10.3.2 Farby 67
10.3.3 Blikajúce svetlá a zobrazovacie jednotky 67
10.4 Presvetlené tlačidlá 68
10.5 Otočné ovládacie zariadenia 68
10.6 Spúšťacie zariadenia 68
10.7 Zariadenia núdzového zastavenia 68
10.7.1 Umiestnenie zariadení núdzového zastavenia 68
10.7.2 Typy zariadenia núdzového zastavenia 68
10.7.3 Použitie zariadenia na odpojenie napätia na funkciu núdzového zastavenia 68
10.8 Zariadenia núdzového vypnutia 69
10.8.1 Umiestnenie zariadení núdzového vypnutia 69
10.8.2 Typy zariadenia núdzového vypnutia 69
10.8.3 Lokálne použitie zariadenia na odpojenie napätia na funkciu núdzového vypnutia 69
10.9 Povelové ovládacie zariadenie 69
11 Ovládacie zariadenia: umiestnenie, montáž a kryty 70
11.1 Všeobecné požiadavky 70
11.2 Umiestnenie a montáž 70
11.2.1 Prístupnosť a údržba 70
11.2.2 Fyzické oddelenie alebo zoskupenie 70
11.2.3 Účinky oteplenia 71
11.3 Stupne ochrany 71
11.4 Kryty, dvierka a otvory 71
11.5 Prístup k elektrickému vybaveniu 72
12 Vodiče a káble 72
12.1 Všeobecné požiadavky 72
12.2 Vodiče 72
12.3 Izolácia 73
12.4 Prúdová zaťažiteľnosť v bežnej prevádzke 73
12.5 Pokles napätia vo vodičoch a kábloch 75
12.6 Ohybné káble 75
12.6.1 Všeobecne 75
12.6.2 Mechanické dimenzovanie 75
12.6.3 Prúdová zaťažiteľnosť káblov navíjaných na bubny 75
12.7 Pripájacie vedenie, prípojnice a zostavy zberacích krúžkov 76
12.7.1 Základná ochrana 76
12.7.2 Ochranné vodiče 76
12.7.3 Prúdové zberače ochranného vodiča 76
12.7.4 Odnímateľné prúdové zberače s funkciou odpájača 76
12.7.5 Vzdušné vzdialenosti 77
12.7.6 Povrchové cesty 77
12.7.7 Delenie sústavy vodičov na oddiely 77
12.7.8 Konštrukcia a inštalácia pripájacieho vedenia, systémov prípojníc a zostáv zberacích krúžkov 77
13 Postupy pri zapájaní 78
13.1 Spoje a kladenie 78
13.1.1 Všeobecné požiadavky 78
13.1.2 Kladenie vodičov a káblov 78
13.1.3 Vodiče rôznych obvodov 78
13.1.4 Obvody striedavého prúdu – Elektromechanické účinky (ochrana pred vírivými prúdmi) 79
13.1.5 Prepojenie medzi zberačom a prevodníkom zberača sústavy indukčného napájania 79
13.2 Označovanie vodičov 79
13.2.1 Všeobecné požiadavky 79
13.2.2 Označenie ochranného vodiča 79
13.2.3 Označenie neutrálneho vodiča 80
13.2.4 Označenie farbou 80
13.3 Zapojenie vo vnútri krytov 81
13.4 Zapojenie mimo krytov 81
13.4.1 Všeobecné požiadavky 81
13.4.2 Externé elektroinštalačné kanály 81
13.4.3 Pripojenie na pohyblivé časti stroja 81
13.4.4 Prepojenie zariadení na stroji 83
13.4.5 Kombinácie vidlica/zásuvka 83
13.4.6 Demontáž pri preprave 83
13.4.7 Prídavné vodiče 83
13.5 Elektroinštalačné kanály, pripájacie a iné škatule 84
13.5.1 Všeobecné požiadavky 84
13.5.2 Pevné kovové elektroinštalačné rúrky a priechodky 84
13.5.3 Ohybné kovové elektroinštalačné rúrky a priechodky 84
13.5.4 Ohybné nekovové elektroinštalačné rúrky a priechodky 84
13.5.5 Systémy na ukladanie káblov 84
13.5.6 Oddelenia v stroji a systémy na ukladanie káblov 85
13.5.7 Pripájacie a iné škatule 85
13.5.8 Pripájacie svorkovnice motorov 85
14 Elektrické motory a pridružené vybavenie 85
14.1 Všeobecné požiadavky 85
14.2 Kryty motorov 85
14.3 Rozmery motorov 85
14.4 Montáž motorov a oddelenia 86
14.5 Kritériá na voľbu motora 86
14.6 Ochranné zariadenia mechanických bŕzd 86
15 Vývody zásuviek a osvetlenie 87
15.1 Vývody zásuviek a príslušenstvo 87
15.2 Miestne osvetlenie stroja a vybavenia 87
15.2.1 Všeobecne 87
15.2.2 Napájanie 87
15.2.3 Ochrana 88
15.2.4 Pripájacie prvky 88
16 Označovanie, výstražné značky a referenčné označovanie 88
16.1 Všeobecne 88
16.2 Výstražné značky 88
16.2.1 Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom 88
16.2.2 Nebezpečenstvo horúceho povrchu 89
16.3 Funkčné rozlíšenie 89
16.4 Označovanie plášťov elektrického vybavenia 89
16.5 Referenčné označenie 89
17 Technická dokumentácia 90
17.1 Všeobecne 90
17.2 Poskytované informácie súvisiace s elektrickým vybavením 90
18 Overovanie 91
18.1 Všeobecne 91
18.2 Overovanie podmienok ochrany samočinným odpojením napájania 92
18.2.1 Všeobecne 92
18.2.2 Skúška 1 – Overovanie spojitosti obvodu ochranného pospájania 92
18.2.3 Skúška 2 – Overovanie impedancie poruchovej slučky a vhodnosť pridruženého ochranného zariadenia pred nadprúdom 92
18.2.4 Využitie skúšobných metód na sústavy TN 92
18.3 Skúšky izolačného odporu 95
18.4 Skúšky napätím 95
18.5 Ochrana pred zvyškovým napätím 95
18.6 Funkčné skúšky 95
18.7 Preskúšanie 95
Príloha A (normatívna) – Ochrana pred poruchou samočinným odpojením napájania 96
A.1 Ochrana pred poruchou pre stroje napájané zo sústav TN 96
A.1.1 Všeobecne 96
A.1.2 Podmienky na ochranu samočinným odpojením napájania zariadeniami chrániacimi pred nadprúdom 96
A.1.3 Podmienka na ochranu znížením dotykového napätia pod 50 V 97
A.1.4 Overenie podmienok na ochranu samočinným odpojením napájania 97
A.2 Ochrana pred poruchou pre stroje napájané zo sústav TT 99
A.2.1 Pripojenie k zemi 99
A.2.2 Ochrana pred poruchou pre sústavy TT 99
A.2.3 Overenie ochrany samočinným odpojením zdroja pomocou zariadenia na ochranu pred zvyškovým prúdom 101
A.2.4 Meranie impedancie poruchovej slučky (Zs) 101
Príloha B (informatívna) – Dotazníkový formulár na elektrické zariadenie strojov 103
Príloha C (informatívna) – Príklady strojov, na ktoré sa vzťahuje táto časť IEC 60204 108
Príloha D (informatívna) – Prúdová zaťažiteľnosť a ochrana vodičov a káblov v elektrickom vybavení strojov pred nadprúdom 110
D.1 Všeobecne 110
D.2 Všeobecné prevádzkové podmienky 110
D.2.1 Teplota okolitého ovzdušia 110
D.2.2 Spôsoby inštalácie 110
D.2.3 Zoskupovanie 112
D.2.4 Zatriedenie vodičov 113
D.3 Koordinácia vodičov s ochrannými zariadeniami zaisťujúcimi ochranu pred preťažením 113
D.4 Ochrana vodičov pred nadprúdom 114
D.5 Účinok harmonických prúdov vo vyvážených trojfázových systémoch 115
Príloha E (informatívna) – Vysvetlenie núdzových prevádzkových funkcií 116
Príloha F (informatívna) – Návod na používanie tejto časti IEC 60204 117
Príloha G (informatívna) – Porovnanie prierezov typických vodičov 119
Príloha H (informatívna) – Opatrenia na zníženie účinkov elektromagnetických vplyvov 120
H.1 Definície 120
H.1.1 prístroj 120
H.1.2 pevná inštalácia 120
H.2 Všeobecne 120
H.3 Opatrenia na zníženie EMI 120
H.3.1 Všeobecne 120
H.3.2 Opatrenia na zníženie EMI 121
H.4 Oddeľovanie a rozčleňovanie káblov 122
H.5 Napájanie strojov paralelnými zdrojmi 125
H.6 Impedancia zdrojov, kde sa používa výkonový systém pohonu Power Drive System (PDS) 125
Príloha I (informatívna) – Dokumentácia/Informácie 126
Príloha ZA (normatívna) – Normatívne odkazy na medzinárodné publikácie a im zodpovedajúce európske publikácie 128
Príloha ZZA (informatívna) – Vzťah medzi touto európskou normou a základnými požiadavkami smernice 2006/42/ES [2006 OJ L157], ktorá má byť pokrytá 131
Príloha ZZB (informatívna) – Vzťah medzi touto európskou normou a bezpečnostnými cieľmi smernice 2014/35/EÚ [2014 OJ L96], ktorá má byť pokrytá 133
Literatúra 135
Obrázok 1 – Bloková schéma typického stroja 17
Obrázok 2 – Izolátor odpájacieho zariadenia 33
Obrázok 3 – Odpájací istič 33
Obrázok 4 – Príklad ekvipotenciálneho pospájania elektrického vybavenia stroja 46
Obrázok 5 – Symbol IEC 60417-5019: Ochranné uzemnenie 49
Obrázok 6 – Symbol IEC 60417-5020: Rám alebo konštrukcia 50
Obrázok 7 – Metóda a) Uzemnený riadiaci obvod napájaný transformátorom 59
Obrázok 8 – Metóda b1) Neuzemnený riadiaci obvod napájaný transformátorom 60
Obrázok 9 – Metóda b2) Neuzemnený riadiaci obvod napájaný transformátorom 60
Obrázok 10 – Metóda b3) Neuzemnený riadiaci obvod napájaný transformátorom 61
Obrázok 11 – Metóda c) Riadiace obvody napájané transformátorom s vyvedeným stredom s uzemneným vinutím 61
Obrázok 12 – Metóda d1a) Riadiaci obvod bez transformátora pripojený medzi fázou a neutrálom uzemneného napájacieho systému 62
Obrázok 13 – Metóda d1b) Riadiaci obvod bez transformátora pripojený medzi dvomi fázami uzemneného napájacieho systému 63
Obrázok 14 – Metóda d2a) Riadiaci obvod bez transformátora pripojený medzi fázou a neutrálom neuzemneného napájacieho systému 63
Obrázok 15 – Metóda d2b) Riadiaci obvod bez transformátora pripojený medzi dvomi fázami neuzemnenej napájacej sústav 64
Obrázok 16 – Symbol IEC 60417-5019 80
Obrázok 17 – Symbol IEC 60417-5021 80
Obrázok 18 – Symbol ISO 7010-W012 88
Obrázok 19 – Symbol ISO 7010-W017 89
Obrázok A.1 – Typické usporiadanie na meranie impedancie (ZS) v poruchových slučkách v sústavách TN 98
Obrázok A.2 – Typické usporiadanie na meranie impedancie (ZS) v poruchových slučkách v obvodoch výkonových pohonov sústav TN 99
Obrázok A.3 – Typické usporiadanie na meranie impedancie (ZS) v poruchových slučkách v sústavách TT 102
Obrázok A.4 – Typické usporiadanie na meranie impedancie (ZS) v poruchových slučkách v obvodoch výkonových pohonov sústav TT 102
Obrázok D.1 – Spôsoby inštalácie vodiča a kábla nezávisle od počtu vodičov/káblov 111
Obrázok D.2 – Parametre vodičov a ochranných zariadení 113
Obrázok H.1 – Prepájací vodič na posilnenie tienenia 121
Obrázok H.2 – Príklady zvislého oddeľovania a odčleňovania 123
Obrázok H.3 – Príklady vodorovného oddeľovania a odčleňovania 123
Obrázok H.4 – Usporiadanie káblov v kovových káblových žľaboch 124
Obrázok H.5 – Prepojenie medzi kovovými káblovými žľabmi alebo úložnými elektroinštalačnými kanálmi 124
Obrázok H.6 – Prerušenie kovových káblových žľabov na protipožiarnych zábranách 125
Tabuľka 1 – Najmenší prierez vonkajších medených ochranných vodičov 31
Tabuľka 2 – Symboly pre ovládacie prvky (napájanie) 66
Tabuľka 3 – Symboly pre ovládacie prvky (operácia stroja) 66
Tabuľka 4 – Farby signálnych svietidiel a ich význam so zreteľom na stav stroja 67
Tabuľka 5 – Najmenší prierez medených vodičov 73
Tabuľka 6 – Príklady prúdovej zaťažiteľnosti (Iz) medených vodičov alebo káblov s izoláciou PVC pri ustálených podmienkach a pri teplote okolitého ovzdušia +40 °C pre rôzne spôsoby inštalácie 74
Tabuľka 7 – Opravné súčinitele pre káble navinuté na bubnoch 76
Tabuľka 8 – Minimálny dovolený polomer ohybu pri nútenom vedení ohybných káblov 82
Tabuľka 9 – Uplatnenie skúšobných metód na sústavy TN 93
Tabuľka 10 – Príklady maximálnej dĺžky kábla z ochranných zariadení vzhľadom na ich zaťaženie pre sústavy TN 94
Tabuľka A.1 – Maximálny čas rozpojenia v sústavách TN 96
Tabuľka A.2 – Maximálne odpájacie časy v sústavách TT 101
Tabuľka D.1 – Opravné súčinitele 110
Tabuľka D.2 – Opravné súčinitele z Iz na zoskupovanie 112
Tabuľka D.3 – Opravné súčinitele z Iz pre viacžilové káble do 10 mm2 112
Tabuľka D.4 – Zatriedenie vodičov 113
Tabuľka D.5 – Maximálne dovolené teploty vodičov pri bežných podmienkach a pri skrate 114
Tabuľka F.1 – Možnosti použitia 118
Tabuľka G.1 – Porovnanie veľkosti vodičov 119
Tabuľka H.1 – Minimálne oddeľovacie vzdialenosti pomocou mechanického obsahu podľa ilustrácie na obrázku H.2 122
Tabuľka I.1 – Najmenší prierez vonkajších medených ochranných vodičov 126