Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 12954

STN EN 12954

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN 12954
Validity: Valid
Number of pages: 36
Language:
SK
Paper: 17,20€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 15,48€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 17,20€
c) With ability to print and copy (printscreen) 22,36€
Slovak title Všeobecné zásady katódovej ochrany kovových konštrukcií uložených na pevnine v pôde alebo vo vode
English title General principles of cathodic protection of buried or immersed onshore metallic structures
Release Date: 01. 10. 2020
Date of withdrawal:
ICS: 23.040.99, 77.060
Sorting character/National clasification code 03 8378
Level of incorporation: idt EN 12954:2019
Official Journal 09/20
Amendments
Replaced by:
Repleces: STN EN 12954:2020-02 (03 8378)
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Tento dokument opisuje všeobecné zásady aplikácie a riadenia systému katódovej ochrany na ochranu proti koróznemu napadnutiu na konštrukciách, ktoré sú uložené v pôde alebo sú v styku s pôdou, sladkou povrchovou, alebo podzemnou vodou a sú, alebo nie sú vystavené interferencii z vonkajších elektrických zdrojov. Špecifikuje ochranné kritériá, ktoré majú byť dosiahnuté na preukázanie účinnosti katódovej ochrany. Pre konštrukcie, ktoré nie je možné elektricky odizolovať od susedných ovplyvňujúcich konštrukcií, môže byť nemožné použiť kritériá definované týmto dokumentom. V takom prípade sa požije norma EN 14505 (pozri 9.4 Elektrická spojitosť/nespojitosť). Katódová ochrana konštrukcií ponorených v morskej alebo brakickej vode je predmetom EN 12473 a súboru noriem, ktoré sú špecifické pre iné aplikácie. Katódová ochrana železobetónovej výstuže konštrukcií je predmetom EN ISO 12696. Tento dokument sa používa v spojení s: EN ISO 15589-1, EN 50162, EN ISO 18086, EN 13509, EN 50443.
Preview: Náhľad normy (PDF)
Content: Európsky predhovor 6
Úvod 6
1 Predmet normy 7
2 Normatívne odkazy 7
3 Termíny a definície 8
4 Skratky a symboly 12
5 Spôsobilosť pracovníkov katódovej ochrany 12
6 Zásady a kritériá katódovej ochrany 13
6.1 Zásady katódovej ochrany 13
6.2 Kritériá katódovej ochrany 13
6.3 Alternatívne metódy 15
6.3.1 Katódový posun potenciálu 100 mV 15
6.3.2 Ostatné metódy 15
6.4 Kritériá pri výskyte striedavého prúdu 15
7 Predpoklady aplikácie katódovej ochrany 16
7.1 Všeobecne 16
7.2 Elektrické pospájanie 16
7.3 Elektrické odizolovanie 16
7.4 Vonkajší povlak 17
8 Užitočné údaje a projektové predpoklady 17
8.1 Všeobecne 17
8.2 Podrobné informácie o konštrukcii 17
8.3 Prevádzkové podmienky 18
9 Projektová dokumentácia 18
9.1 Všeobecne 18
9.2 Projektovaná životnosť 18
9.3 Priľahlé konštrukcie a vonkajšie elektrické zdroje 19
9.4 Elektrické pospájanie/elektrická nespojitosť 19
9.5 Ochranné povlaky 19
9.6 Prúdové požiadavky 19
9.7 Systémy galvanických anód 20
9.7.1 Všeobecné predpoklady 20
9.7.2 Využitie systémov galvanických anód 20
9.7.3 Návrh systému galvanických anód 21
9.7.4 Technické aspekty a údaje pre projektovanie systémov galvanických anód 21
9.7.4.1 Materiály anód 21
9.7.4.2 Tvar a rozmery galvanických anód 24
9.7.4.3 Umiestnenie anódy a obsyp 24
9.8 Oddeľovacie zariadenia striedavého a/alebo jednosmerného prúdu 25
9.9 Systém katódovej ochrany s vonkajším zdrojom prúdu (ICCP) 25
9.10 Monitorovanie 26
9.11 Káble 26
9.12 Anódové uzemnenie s vonkajším zdrojom prúdu 27
10 Výstavba systémov katódovej ochrany 27
11 Uvedenie do prevádzky 28
11.1 Všeobecne 28
11.2 Predbežná kontrola 28
11.3 Spustenie 28
11.4 Hodnotenie účinnosti katódovej ochrany 29
11.5 Dokumentácia 29
12 Monitorovanie, kontrola a údržba 30
12.1 Všeobecne 30
12.2 Monitorovanie 30
12.3 Kontrola 31
12.4 Údržba 31
Príloha A (informatívna) – Pravdepodobnosť korózie v pôde 32
Príloha B (informatívna) – Zníženie koróznej rýchlosti použitím katódovej polarizácie o 100 mV
– katódový posun potenciálu o 100 mV 33
B.1 Spôsob merania počas polarizácie 33
B.2 Spôsob merania počas depolarizácie 34
Literatúra 35