Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

This page is secured

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 1090-4

STN EN 1090-4

Back

Electronic version (pdc file)

Add to Cart
Name: STN EN 1090-4
Validity: Valid
Number of pages: 88
Language:
SK
Paper: 28,80€
Electronic version a) Only read (without ability to print and copy) 25,92€
b) Without ability to print, with ability to copy (printscreen) 28,80€
c) With ability to print and copy (printscreen) 37,44€
Slovak title Zhotovovanie oceľových a hliníkových konštrukcií. Časť 4: Technické požiadavky na tenkostenné, za studena tvarované prvky a konštrukcie pre použitie na strechy, stropy, podlahy a steny
English title Execution of steel structures and aluminium structures. Part 4: Technical requirements for cold-formed structural steel elements and cold-formed structures for roof, ceiling, floor and wall applications
Release Date: 01. 11. 2021
Date of withdrawal:
ICS: 91.010.30
Sorting character/National clasification code 73 2601
Level of incorporation: idt EN 1090-4:2018
Official Journal 10/21
Amendments
Replaced by:
Repleces: STN EN 1090-4:2019-02 (73 2601)
Note in Official Journal:
Subject of the standard: Táto európska norma špecifikuje požiadavky na zhotovovanie, t. j. výrobu a zhotovovanie oceľových konštrukčných prútov a plošných profilov tvarovaných za studena a konštrukcií pre strechy, stropy, podlahy, steny a plášte obkladov tvarovaných za studena. Táto norma sa vzťahuje na konštrukcie navrhnuté podľa príslušnej časti EN 1993 a tiež na nosné prúty a plošné profily, ktoré sú navrhnuté podľa EN 1993-1-3. Norma sa môže použiť pre konštrukcie navrhnuté podľa iných návrhových pravidiel pod podmienkou, že podmienky zhotovovania sú v súlade s týmito pravidlami a sú určené ďalšie potrebné požiadavky. Táto európska norma tiež špecifikuje požiadavky na zhotovovanie, t.j. výrobu a montáž konštrukcií z profilovaných plošných profilov tvarovaných za studena použitých v strechách, stropoch, podlahách a stenách namáhaných prevažne statickým alebo seizmickým zaťažením. Norma platí pre plošné profily nosných tried I a II podľa EN 1993-1-3 používaných vkonštrukciách.
Content: Európsky predhovor 11
1 Predmet normy 12
2 Normatívne odkazy 13
3 Termíny, definície, symboly a skratky 16
3.1 Termíny a definície 16
3.2 Symboly a skratky 17
4 Špecifikácie a dokumentácia 19
4.1 Špecifikácia zhotovovania 19
4.1.1 Všeobecne 19
4.1.2 Triedy zhotovovania 19
4.1.3 Situačné výkresy 20
4.1.4 Geometrické tolerancie 20
4.2 Dokumentácia o montáži 20
4.2.1 Všeobecne 20
4.2.2 Dokumentácia kvality 21
4.2.3 Bezpečnosť montážnych prác 21
4.3 Podrobná dokumentácia spätnej sledovateľnosti 21
4.4 Dokumentácia zhotovovania 21
5 Základné výrobky 21
5.1 Všeobecne 21
5.2 Identifikácia, dokumenty kontroly a sledovateľnosť 21
5.3 Materiály 22
5.4 Tolerancie hrúbky 23
5.5 Minimálne nominálne hrúbky plechov 23
5.5.1 Profilované plechy 23
5.5.2 Nosné prvky 24
5.6 Geometrické tolerancie 24
5.7 Mechanické spojovacie súčiastky 24
5.7.1 Všeobecne 24
5.7.2 Typy spojovacích súčiastok a materiály 25
5.8 Príslušenstvo 25
5.9 Povrchová úprava 26
5.10 Správanie strešných prvkov pri vonkajšom ohni 26
5.11 Reakcia na oheň 26
5.12 Odolnosť proti požiaru 26
5.13 Uvoľňovanie nebezpečných látok 26
5.14 Ochrana pred bleskom 26
6 Výroba 26
6.1 Všeobecne 26
6.2 Identifikácia 26
6.3 Tvarovanie za studena 26
6.4 Delenie 27
6.4.1 Všeobecne 27
6.4.2 Strihanie a rezanie dierovaním 27
6.4.3 Tepelné rezanie 27
6.5 Razenie dier 27
6.5.1 Všeobecne 27
6.5.2 Zhotovovanie 27
7 Zvárania 28
7.1 Zváranie dutých profilov valcovaných na zákazku za studena 28
7.1.1 Všeobecne 28
7.1.2 Schválenie postupu zvárania a kvalifikácia zváračského personálu 29
7.1.3 Geometrické tolerancie 29
7.1.4 Kontrola a skúšanie zvarov profilov valcovaných za studena na zákazku 29
7.2 Bodové zváranie 30
7.3 Zváranie na stavenisku 30
8 Mechanické spájanie 30
8.1 Všeobecne 30
8.2 Použitie závitotvorných a samovrtných skrutiek 31
8.3 Používanie trhacích nitov 31
8.4 Používanie nastreľovacích klincov 32
8.5 Pripojenie nosných prútov a plošných profilov tvarovaných za studena k podpernému prvku 32
8.5.1 Typy spojov a pripevnení 32
8.5.2 Pripevnenie tvarovaných plechov k podpernému profilu priečne vzhľadom na pozdĺžny
smer rozpätia 32
8.5.3 Pripevnenie profilovaných plechov k podpernému profilu rovnobežne s rozpätím plechu 34
8.5.4 Podperný prvok z kovu 34
8.5.5 Podperný prvok z dreva alebo z materiálov na báze dreva 34
8.5.6 Podperný prvok z betónu alebo z muriva 34
8.6 Spojovanie tvarovaných plechov 34
8.7 Vzdialenosť od okrajov a rozstup medzi spojovacími súčiastkami pre plošné profily 35
8.7.1 Všeobecne 35
8.7.2 Rozstupy spojovacích súčiastok od okrajov stien trapézových plechov a kazetových profilov 35
9 Montáž 35
9.1 Všeobecne 35
9.2 Podmienky na stavenisku 35
9.3 Vzdelávanie/pokyny pre pracovníkov montáže 36
9.4 Kontrola predchádzajúcich prác 36
9.5 Situačné výkresy 36
9.6 Požadované náradie 36
9.7 Bezpečnosť na stavenisku 36
9.8 Kontrola balenia a obsahu 37
9.9 Skladovanie 37
9.10 Poškodené nosné prúty a plošné profily a spojovacie prístroje 38
9.11 Vykladanie, zdvíhacie zariadenie/viazacie laná/popruhy 38
9.12 Ukladanie 38
9.13 Smer ukladania 38
9.14 Zachovanie skutočnej šírky pokrytia počas montáže 38
9.15 Podmienky po montáži (piliny po vŕtaní, znečistenie povrchu, ochranná obalová fólia) 38
9.16 Kontrola po montáži 39
9.17 Diafragmy 39
9.18 Ochrana pred bleskom 39
10 Ochrana povrchu 40
10.1 Ochrana proti korózii 40
10.2 Čistenie a údržba 40
10.2.1 Výrobky s organickým povlakom 40
10.2.2 Výrobky s kovovým povlakom 40
10.2.3 Nehrdzavejúca oceľ 41
11 Geometrické tolerancie 41
11.1 Všeobecne 41
11.2 Typy tolerancií 41
11.3 Základné tolerancie 41
11.3.1 Všeobecne 41
11.3.2 Výrobné tolerancie 41
11.3.3 Montážne tolerancie 42
11.4 Prevádzkové tolerancie 42
12 Kontrola, skúšanie a opravy 42
12.1 Všeobecne 42
12.2 Konštrukčné prvky, tvarované plechy a spojovacie súčiastky 42
12.2.1 Všeobecne 42
12.2.2 Nezhodné výrobky 42
12.3 Výroba: geometrické rozmery vyrobených nosných prútov a plošných profilov 42
12.3.1 Všeobecne 42
12.3.2 Tvarované plechy 43
12.3.3 Prúty 43
12.4 Kontrola zmontovanej konštrukcie 43
12.5 Kontrola spojovacich súčiastok 44
12.5.1 Závitotvorné a samovrtné skrutky 44
12.5.2 Trhacie nity 44
12.5.3 Nastreľovacie klince 44
12.5.4 Skrutkové spoje 44
Príloha A (normatívna) – Základné požiadavky na profilované plechy 45
A.1 Všeobecne 45
A.2 Podperné prvky 45
A.2.1 Materiály 45
A.2.2 Šmykové sily/body upevnení 45
A.3 Okraje ukladacej plochy 45
A.3.1 Pozdĺžny okrajový lem plechovej dosky 45
A.3.2 Oslabenie prierezu 46
A.3.3 Vystuženie a dvojité vrstvy 46
A.3.4 Zabránenie ľadovým previsom 47
A.4 Požiadavky na stavebnú fyziku budovy 48
A.4.1 Všeobecne 48
A.4.2 Vodopriepustnosť 48
A.4.3 Tepelná izolácia 48
A.4.4 Zamedzenie kondenzácie vody/ochrana proti vlhkosti 48
A.4.4.1 Všeobecne 48
A.4.4.2 Opatrenia proti prúdeniu 48
A.4.5 Vzduchová nepriezvučnosť (Rw) 49
A.4.6 Zvuková pohltivosť (αw) 49
A.4.7 Ochrana pred bleskom 49
A.5 Odvodnenie strechy 49
Príloha B (normatívna) – Doplňujúce požiadavky na návrh profilovaných plechov 51
B.1 Všeobecne 51
B.2 Používateľnosť 51
B.3 Šírky podpier 51
B.4 Podpery z betónu alebo muriva 52
B.5 Excentrické pripojenia 54
B.6 Vystužovanie kaziet 54
B.7 Pochôdznosť 55
B.7.1 Pochôdznosť počas montáže 55
B.7.2 Pochôdznosť a prístup po montáži 55
B.7.3 Skúška „pochôdznosti” 55
B.8 Spoj prenášajúci ohybový moment 57
B.9 Rotačná tuhosť 58
B.10 Konzoly 59
B.11 Otvory v ukladacích plochách 60
Príloha C (informatívna) – Dokumentácia 63
Príloha D (normatívna) – Geometrické tolerancie 64
D.1 Všeobecne 64
D.2 Základné a prevádzkové výrobné tolerancie – profilované plechy tvarované za studena 64
D.3 Základné a prevádzkové výrobné tolerancie – prúty tvarované za studena vrátane
na zákazku valcovaných dutých profilov valcovaných za studena 68
D.3.1 Lisované alebo ohýbané prvky 68
D.3.2 Prvky tvarované valcovaním 70
Príloha E (normatívna) – Ochrana proti korózii s kovovým povlakom s alebo bez organického povlaku 71
E.1 Ochrana proti korózii 71
E.2 Vhodnosť ochrany proti korózii 74
E.2.1 Výber 74
E.2.2 Overenia vhodnosti (počiatočná inšpekcia) 78
E.2.2.1 Všeobecne 78
E.2.2.2 Hmotnosť povlaku/hrúbka povlaku 78
E.2.2.3 Skúška kondenzácie vody 78
E.2.2.4 Skúška soľnou hmlou 78
E.2.2.5 Priľnavosť kontinuálneho lakovania po skúške hĺbením 79
E.2.2.6 Skúšanie spracovateľnosti a tvarovateľnosti, skúška praskania pri ohybe 79
E.2.3 Dohľad 79
E.2.3.1 Všeobecne 79
E.2.3.2 Skúška typu 80
E.2.3.3 Systém riadenia výroby (FPC) 80
E.2.4 Galvanická korózia 80
Príloha F (normatívna) – Doplňujúce informácie 84
F.1 Zoznam požadovaných doplňujúcich informácií 84
F.2 Zoznam doplňujúcich informácií, ak to nie je inak špecifikované 84
Literatúra 86