Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 437

STN EN 437

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN EN 437
Platnosť: Valid
Pages 48
language
SK
hard copy 18,90€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 17,01€
b) without ability to print, with ability to copy 18,90€
c) with ability to print and copy 24,57€
Slovak title Skúšobné plyny. Skúšobné tlaky. Kategórie spotrebičov
English title Test gases. Test pressures. Appliance categories
Publication date 01. 10. 2022
Withdrawal date
ICS: 27.060.20, 91.140.40
Triediaci znak: 06 1001
Úroveň zapracovania: idt EN 437:2021
Vestník: 09/22
Amendments
Replaced by
Nahradené normy: STN EN 437:2021-08 (06 1001)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Tento dokument špecifikuje skúšobné plyny, skúšobné tlaky a kategórie spotrebičov vo vzťahu k použitiu plynných palív prvej, druhej a tretej triedy. Slúži ako referenčný dokument v špecifických normách pre spotrebiče. Tento dokument obsahuje odporúčania pre použitie plynov a tlakov, ktoré sa majú použiť pri skúškach spotrebičov na plynné palivá. Použitie niektorých skúšobných plynov a skúšobných tlakov však nemusí byť vhodné v týchto prípa-doch: spotrebiče s menovitým tepelným príkonom vyšším ako 300 kW; spotrebiče vyrobené na mieste; spotrebiče, ktorých konečný dizajn ovplyvňuje používateľ; spotrebiče konštruované na pripojenie vysokých pripájacích tlakov plynného paliva (najmä pri ich priamom používaní pri tlaku nasýtenej pary). V týchto prípadoch môžu špecifické normy pre spotrebiče špecifikovať iné skúšobné podmienky, aby sa dosiahla zhoda s ich požiadavkami.
Náhľad normy: Náhľad normy (PDF)
Obsah: Európsky predhovor 5
1 Predmet 6
2 Normatívne odkazy 6
3 Termíny a definície 6
4 Plyny (plynné palivá) 8
4.1 Rozdelenie plynných palív do tried a skupín 8
4.2 Skúšobné plyny 9
5 Skúšobné tlaky 12
6 Rozdelenie spotrebičov 13
6.1 Kategórie spotrebičov 13
6.1.1 Všeobecne 13
6.1.2 Kategória I 13
6.1.3 Kategória II 14
6.1.4 Kategória III 15
6.2 Dovolené operácie pri zmene plynného paliva alebo tlaku, nastavovacie a regulačné prvky 15
7 Výber skúšobných plynov a skúšobných tlakov 15
8 Označovanie 17
Príloha A (normatívna) – Podmienky prípravy skúšobných plynov 18
Príloha B (informatívna) – Národné podmienky 19
B.1 Všeobecne 19
B.2 Kategórie podľa tejto normy predávané (používané) v rôznych krajinách 19
B.3 Pripájacie tlaky pre kategórie uvedené v B.1 a B2 21
B.4 Osobitné kategórie používané na území jednej krajiny alebo v jej regiónoch 24
B.4.1 Všeobecne 24
B.4.2 Kategórie 27
B.5 Skúšobné plyny a skúšobné tlaky pre osobitné kategórie uvedené v B.4 32
B.6 Osobitné podmienky 38
B.7 Vnútroštátne a regionálne podmienky distribúcie plynných palív dôležité pre definovanie
kategórií spotrebičov uvedených v B.4 43
Príloha C (informatívna) – Pokyny na rozšírenie platnosti na iné kategórie 44
Príloha D (informatívna) – Vzťah medzi distribuovanými plynmi a zodpovedajúcimi skúšobnými plynmi 44
Literatúra 46