Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. STN EN 13823+A1

STN EN 13823+A1

Späť

Listinná forma

Pridať do košíka

Elektronická forma (pdc súbor)

Pridať do košíka
Označenie: STN EN 13823+A1
Platnosť: Platná
Počet strán: 92
Jazyk:
SK
Listinná verzia: 31,80€
Elektronická verzia: a) Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 28,62€
b) Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 31,80€
c) S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 41,34€
Slovenský názov: Skúšky reakcie stavebných výrobkov na oheň. Stavebné výrobky okrem podlahových krytín, vystavené tepelnému pôsobeniu osamelo horiaceho predmetu
Anglický názov: Reaction to fire tests for building products. Building products excluding floorings exposed to the thermal attack by a single burning item
Dátum vydania: 01. 02. 2023
Dátum zrušenia:
ICS: 13.220.50, 91.060.01, 91.100.01
Triediaci znak: 92 0213
Úroveň zapracovania: idt EN 13823:2020+A1:2022
Vestník: 01/23
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 13823:2021-11 (92 0213)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: V tomto dokumente sa špecifikuje metóda skúšky na zisťovanie reakcie na oheň v prípade stavebných výrobkov, okrem podlahových krytín a okrem výrobkov označených v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2016/364, pri vystavení tepelnému pôsobeniu osamelo horiaceho predmetu (SBI). Výpočtové postupy sa uvádzajú v prílohe A. Údaje o presnosti skúšobnej metódy sú v prílohe B. Kalibračné postupy sa uvádzajú v prílohách C a D, pričom príloha C je normatívna.
Náhľad normy: Náhľad normy (PDF)
Obsah: Európsky predhovor 7
Úvod 7
1 Predmet normy 8
2 Normatívne odkazy 8
3 Termíny a definície 8
4 Skúšobné vybavenie 9
4.1 Všeobecne 9
4.2 Skúšobná miestnosť 9
4.3 Materiály 10
4.4 Skúšobné zariadenie 11
4.5 Zariadenie na odvod dymu 13
4.6 Prístroje hlavnej meracej sekcie 13
4.7 Ďalšie prístroje 14
5 Skúšobná vzorka 14
5.1 Rozmery skúšobnej vzorky 14
5.2 Montáž vzorky 15
5.3 Montáž krídel vzorky na vozík 17
5.4 Počet vzoriek 17
6 Kondicionovanie 17
7 Princíp 18
8 Skúšobný postup 18
8.1 Všeobecne 18
8.2 Vykonanie skúšky 18
8.3 Vizuálne pozorovania a manuálne zaznamenávanie údajov 19
8.4 Automatické zaznamenávanie údajov 21
8.5 Predčasné skončenie skúšky 22
9 Vyjadrenie výsledkov 22
10 Protokol o skúške 22
Príloha A (normatívna) – Výpočtové postupy 24
A.1 Všeobecne 24
A.1.1 Všeobecné poznámky 24
A.1.2 Výpočty vykonávané na údajoch zo skúšky 24
A.1.3 Výpočty vykonávané na údajoch získaných pri kalibrácii 25
A.1.4 Normalizovaný súbor údajov 25
A.2 Synchronizácia údajov 25
A.3 Kontrola odozvy zariadenia 26
A.3.1 Odčítané hodnoty teploty 26
A.3.2 Drift pri meraní koncentrácie plynu 26
A.3.3 Drift pri meraní zoslabenia svetla 26
A.4 Expozičný čas 27
A.5 Tepelný výkon 27
A.5.1 Výpočet rýchlosti uvoľňovania tepla (HRR) 27
A.5.2 Výpočet THR(t) a THR600s 29
A.5.3 Výpočet FIGRA0,2MJ a FIGRA0,4MJ (indexy rýchlosti rozvoja požiaru) 30
A.6 Tvorba dymu 30
A.6.1 Výpočet rýchlosti tvorby dymu (SPR) 30
A.6.2 Výpočet TSP(t) a TSP600s 32
A.6.3 Výpočet SMOGRA (index rýchlosti vývinu dymu) 33
A.7 Výpočty pri kalibráciách – Uvoľňovanie tepla propánu 33
Príloha B (informatívna) – Presnosť skúšobnej metódy 34
B.1 Všeobecné poznámky a výsledky 34
B.2 Výpočet výsledkov skúšky 35
B.3 Štatistická analýza 36
B.4 Štatistické výsledky 36
Príloha C (normatívna) – Kalibračné postupy 40
C.1 Postupy pri samostatných dieloch zariadenia 40
C.1.1 Všeobecne 40
C.1.2 Nastavenie analyzátora kyslíka 40
C.1.3 Šum a drift výstupného signálu analyzátora kyslíka 40
C.1.4 Nastavenie analyzátora oxidu uhličitého 41
C.1.5 Kalibrácia svetelného meracieho zariadenia 41
C.2 Kalibrácia odozvy zariadenia 41
C.2.1 Čas odozvy prepínača horáka 41
C.2.2 Kroková kalibrácia tepelného výkonu horáka 43
C.2.3 Kalibrácia s použitím heptánu 46
C.2.4 Súčiniteľ profilu rýchlosti kt,v 47
C.2.5 Súčiniteľ prietoku kt 49
Príloha D (informatívna) – Kalibračné postupy 50
D.1 Postupy pri samostatných dieloch zariadenia 50
D.1.1 Všeobecne 50
D.1.2 Nastavenie analyzátora kyslíka 50
D.1.3 Nastavenie analyzátora oxidu uhličitého 50
D.1.4 Kontrola prietokomera hmotnostného prietoku propánu 50
D.1.5 Kontrola s použitím optického filtra 51
D.2 Kontrola tepelného účinku na vzorky 51
D.2.1 Všeobecne 51
D.2.2 Postup 51
Príloha E (normatívna) – Návrhové výkresy 53
Príloha F (informatívna) – Formát dátových súborov 88
Príloha G (informatívna) – Záznamový list 91
Literatúra 92