Licenčné a technické podmienky objednaných noriem

Licenčné a technické podmienky objednaných noriem

Licenčné a technické podmienky poskytovania slovenských technických noriem a technických normalizačných informácií objednávaných v elektronickej verzii

Slovenské technické normy (ďalej len „STN“) a technické normalizačné informácie (ďalej len „TNI“) sú chránené zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o technickej normalizácii“).

STN a TNI alebo ich časti nesmú byť podľa § 14 ods. 2 a 3 zákona o technickej normalizácii rozmnožované alebo rozširované bez súhlasu ÚNMS SR (ďalej len „poskytovateľ“).

STN a TNI v elektronickom formáte je možné objednať iba cez náš portál noriem. Iné formy objednávok neakceptujeme.

STN a TNI vo formáte PDC* poskytujeme v troch formách:

a) na čítanie (bez možnosti tlače, prenosu textu alebo obrázkov);
b) na čítanie, s možnosťou prenosu textu alebo obrázkov** bez možnosti tlače;
c) s možnosťou tlače, prenosom textu alebo obrázkov**.

* Súbor PDC je chránený súbor PDF vytvorený pomocou Safeguard PDF Security, ktorý je chránený šifrovaním a kontrolami kopírovania DRM spoločnosťou Locklizard.
** Pojem „prenos textu a obrázkov“ znamená urobiť „print screen“ obrazovky alebo displeja na danom zariadení.

Systém umožňuje sprístupnenie noriem v elektronickom formáte PDC spôsobom: stiahnuť (download).

Prístup k normám je možný až po úhrade. V prípade úhrady online platbou (platobná brána štátnej pokladnice) je norma k dispozícii na stiahnutie do 5 minút po úspešnom uskutočnení úhrady. Užívateľ musí dokončiť celú transakciu a po úhrade sa kliknutím z portálu štátnej pokladnice dostať naspäť na stránku https://normy.normoff.gov.sk.

Na prezeranie STN a TNI vyžaduje poskytovateľ použitie bezplatného softvéru Locklizard Viewer s aktívnou licenciou. Potrebný software je možné stiahnuť tu (ZIP, 52,3 MB).

Podporované operačné systémy sú: Windows 10 a vyššie, Mac OSX 10.8 (64 bit) a vyššie, iOS 9.1 a vyššie, Android 5.0 a vyššie.

Podľa zakúpenej licencie je povolené používať súbor PDC len na takom počte zariadení, pre aký si užívateľ licenciu zakúpil (licencie na konkrétne zariadenie pre 1 PC, do 5 PC, do 10 PC, do 20 PC, do 50 PC, nad 50 PC).

V prípade licencie pre 1 prístup má užívateľ právo mať k dispozícii jedno záložné zariadenie.

V prípade licencie s možnosťou tlače je povolený počet výtlačkov zhodný s počtom licencovaných zariadení.

Za prístup s tlačou sa považuje možnosť vytlačenia celej normy v jednej tlačovej dávke pre 1 prístup, pričom pri spustení tlače sa počítajú úplné aj neúplné výtlačky.

Na ochranu súborov PDC sú použité technické prvky, ktoré zabraňujú neoprávnenému prístupu k norme. Užívateľ môže pomocou programu Locklizard Viewer otvárať stiahnuté súbory len na svojom lokálnom zariadení (pod pojmom lokálne zariadenie sa rozumie pracovná stanica, na ktorej sa priamo otvárajú súbory PDC a ktorá neposkytuje sieťovú službu súbežného prístupu z viacerých zariadení).

Súbory PDC je potrebné stiahnuť na disk užívateľa, pričom súbory je možné otvárať iba v režime online. Súbory nie je možné otvárať v režime offline.
Výraz online režim znamená, že zariadenie užívateľa je pri otvorení normy pripojené na internet. Výraz offline režim znamená, že zariadenie užívateľa nie je v danom okamihu pripojené na internet. Otvorením PDC súboru na príslušnom zariadení sa dané zariadenie zaeviduje do systému. Ďalšie zariadenia nad rámec objednaných licencií už systém následne neakceptuje.

Užívateľ nesmie vykonávať žiadne činnosti, ktorými by odstránil ochranné prvky v súbore PDC. Rovnako nesmie vykonávať žiadne činnosti, ktorými by súbor PDC dešifroval alebo iné činnosti, ktoré by narušili systém a jeho ochranu. Prístupové údaje je povinný uchovávať bezpečným spôsobom a nesmie ich odovzdať inej osobe.

V prípade, ak dôjde k zmene hardvéru, programového vybavenia alebo nastavenia zariadenia užívateľa, ktoré vyžaduje zaregistrovanie licencie pre prístup k normám v systéme, užívateľ požiada e-mailom na adrese shop_pdf@normoff.gov.sk o odblokovanie svojej registrovanej licencie. Poskytovateľ následne uvoľní licenciu v systéme najneskôr do troch pracovných dní. Užívateľ potom môže nanovo zaregistrovať licenciu pre prístup k normám na svojom zariadení.