Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. STN EN 12966+A1

STN EN 12966+A1

Späť

Listinná forma

Pridať do košíka

Elektronická forma (pdc súbor)

Pridať do košíka
Označenie: STN EN 12966+A1
Platnosť: Platná
Počet strán: 108
Jazyk:
SK
Listinná verzia: 31,80€
Elektronická verzia: a) Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 28,62€
b) Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 31,80€
c) S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 41,34€
Slovenský názov: Zvislé dopravné značky. Dopravné značky s premennými symbolmi
Anglický názov: Road vertical signs. Variable message traffic signs
Dátum vydania: 01. 06. 2019
Dátum zrušenia:
ICS: 93.080.30
Triediaci znak: 73 7040
Úroveň zapracovania: idt EN 12966:2014+A1:2018
Vestník: 05/19
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 12966:2017-01 (73 7040)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma stanovuje špecifikácie dvoch typov dopravných značiek s premennými symbolmi (PDZ), a to neprerušovaných (pozri 3.4) a prerušovaných (pozri 3.7). Táto európska norma sa týka prenosných, dočasných a trvalo osadených PDZ používaných na informáciu, riadenie, výstrahu a/alebo usmerňovanie dopravy na verejných a súkromných cestách vrátane tunelov. Skúšobné moduly sa používajú na preukázanie zhody s požiadavkami. Táto európska norma definuje optické a fyzikálne vlastnosti PDZ a požiadavky na ich trvanlivosť. Stanovuje aj relevantné požiadavky a príslušné skúšobné metódy, posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov (AVPC) a označovanie. Táto európska norma sa nezaoberá: a) portálovými značkami, konzolovými nosníkmi, stĺpmi (nosičmi) a základmi; b) návestidlami; c) veľkosťou a tvarmi informácií na PDZ; d) ovládacími a monitorovacími zariadeniami okrem prípadov, ak sú tieto zariadenia vnútri PDZ; e) reguláciou svietivosti značky.
Náhľad normy: Náhľad normy (PDF)
Obsah: Predhovor 12
Úvod 14
1 Predmet normy 15
2 Normatívne odkazy 15
3 Termíny a definície 16
4 Vlastnosti výrobku 19
4.1 Požiadavky na rozmery a tolerancie 19
4.2 Všeobecné konštrukčné požiadavky 19
4.3 Požiadavky na optické vlastnosti neprerušovaných PDZ 19
4.4 Požiadavky na optické vlastnosti prerušovaných PDZ 20
4.5 Fyzikálne funkčné požiadavky 28
4.6 Nebezpečné látky 31
5 Metódy skúšania, hodnotenia a odberu vzoriek 32
5.1 Poradie skúšok 32
5.2 Trvanlivosť 32
5.3 Skúšobné moduly 32
5.4 Skúšobné metódy fyzikálnych parametrov 34
5.5 Skúšobné metódy optických parametrov 39
6 Posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov (AVPC) 47
6.1 Všeobecne 47
6.2 Skúška typu 47
6.3 Systém riadenia výroby (FPC) 53
7 Klasifikácia a označovanie 59
7.1 Všeobecne 59
7.2 Neprerušované retroreflexné PDZ 59
7.3 Neprerušované, externe osvetlené retroreflexné PDZ 60
7.4 Prerušované PDZ 60
8 Označovanie, štítkovanie a balenie 61
9 Informácie o výrobku 61
Príloha A (normatívna) – Ekvivalentná oblasť 62
A.1 Všeobecne 62
A.2 Výpočet jasu 62
A.3 Výpočet ekvivalentnej oblasti, ktorá netvorí maticu 64
A.3.1 Ekvivalentná oblasť pre riadkové prvky. 64
A.3.2 Ekvivalentná oblasť pre symbol úplne obsadený prvkami 65
A.3.3 Ekvivalentná oblasť pre symbol čiastočne obsadený prvkami 66
Príloha B (normatívna) Kódy na označovanie PDZ vo vyhlásení o parametroch 67
B.1 Všeobecne 67
B.2 Kódy pre neprerušované retroreflexné PDZ 67
B.3 Kódy pre externe osvetlené neprerušované retroreflexné PDZ 67
B.4 Kódy pre prerušované PDZ 68
Príloha L (informatívna) – Terminológia používaná v tejto európskej norme 69
Príloha M (informatívna) – Návod na grafiku prerušovaných značiek vyžarujúcich svetlo 71
M.1 Všeobecne 71
M.2 Zdanlivý jas obrysov čiar a písmen 71
M.2.1 Všeobecne 71
M.2.2 Bližšie technické vysvetlenie zdanlivého jasu 72
M.3 PDZ s inverziou farieb 73
M.4 PDZ bez inverzie farieb 77
Príloha N (informatívna) – Pokyny na rozmery, jas, šírku lúča. čitateľnosť a účinnosť prerušovaných PDZ 79
N.1 Všeobecne 79
N.2 Rozmery 79
N.2.1 Všeobecne 79
N.2.2 Text 79
N.2.3 Kruhy 80
N.2.4 Trojuholníky 81
N.3 Triedy jasu a šírky lúča 81
N.4 Šírka lúča a vzdialenosť čitateľnosti 86
N.4.1 Skupina PDZ nad stredom cesty 86
N.4.2 Skupina PDZ nad cestou mimo jej stredu 87
N.4.3 Úseky cesty so zákrutou 88
N.4.4 Obmedzenie čitateľnosti vzhľadom na zvislý lúč 89
N.4.5 Výpočet času rozpoznávania 90
N.4.5.1 Všeobecne 90
N.4.5.2 Vzdialenosti v metroch za sekundu pri rôznych rýchlostiach 90
N.4.5.3 Príklad výpočtu času rozpoznávania 90
N.4.5.3.1 Všeobecne 90
N.4.5.3.2 Použitie šírky lúča triedy B2 91
N.4.5.3.3 Použitie šírky lúča triedy B4 91
N.4.5.3.4 Použitie šírky lúča triedy B6 92
N.4.5.4 Zhrnutie výpočtov času rozpoznávania 93
N.4.6 Jas a pomer jasov 93
N.4.7 Šírka lúča 93
N.5 Energetická účinnosť 93
Príloha O (informatívna) – Špecifické aspekty navrhovania 94
O.1 Konečná úprava 94
O.2 Predné panely 94
O.3 Predné kryty 94
O.4 Vzhľad 94
O.5 Elektrolytická kompatibilita 94
O.6 Ochrana proti tepelnému preťaženiu 94
O.7 Fyzické zabezpečenie proti neoprávnenému prístupu 94
O.8 Pripojenie PDZ, riadenie a zariadenia vyššieho rádu 94
O.9 Diagnostika 94
Príloha P (informatívna) – Pokyny na navrhovanie informácií zobrazovaných na PDZ 95
P.1 Navrhovanie informácií na PDZ 95
P.2 Určovanie rozmerov textu 95
Príloha Q (informatívna) Technická dokumentácia 98
Q.1 Ochranný kryt (skriňa) značky 98
Q.2 Elektrické zariadenie 98
Q.3 Montážne zariadenie (ak sa používa) 98
Q.4 Retroreflexné alebo neretroreflexné komponenty 98
Príloha R (informatívna) – Príklad odporučeného zhrnutia kombinácií tried 99
Príloha ZA (informatívna) – Vzťah tejto európskej normy k nariadeniu (EÚ) č. 305/2011 104
ZA.1 Predmet a relevantné vlastnosti 104
ZA.2 Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov (AVCP) 107
ZA.3 Pridelenie úloh posudzovania a overovania nemennosti parametrov (AVCP) 107
ZA.4 Tieto články sa nevzťahujú na nariadenie (EÚ) č. 305/2011: 107
Literatúra 108
Obrázky
Obrázok 1 – Oblasti chromatickosti pre fareby tried C1 a C2 zakreslené v kolorimetrickom trojuholníku CIE 1931 22
Obrázok 2 – Príklady vyhovujúceho a nevyhovujúceho rozloženia jasu 27
Obrázok 3 – Príklady skúšobných modulov dopravných značiek s premennými symbolmi pri pohľade spredu – (a) a (c) – a pri pohľade z boku (b) 33
Obrázok 4 – Bočný pohľad na usporiadanie zariadení na meranie jasu a pomeru jasov 40
Obrázok 5 – Príklady usporiadania skúšobného modulu a umiestnenia meracej oblasti (kruh) prístroja na meranie jasu 44
Obrázok A.1 – Splývanie prvkov 62
Obrázok A.2 – Symbol PDZ s pravidelnou pravouhlou maticou s (5 × 8) prvkami 63
Obrázok A.3 – Otvorená línia 65
Obrázok A.4 – Zatvorená línia 65
Obrázok A.5 – Príklad symbolu s oblasťou úplne obsadenou prvkami 66
Obrázok A.6 – Príklad symbolu s oblasťou čiastočne obsadenou prvkami 66
Obrázok B.1 – Kódy tried vlastností neprerušovaných retroreflexných PDZ 67
Obrázok B.2 – Kódy tried vlastností externe osvetlených neprerušovaných retroreflexných PDZ 67
Obrázok B.3 – Kódy tried vlastností prerušovaných PDZ 68
Obrázok L.1 – Časti PDZ 69
Obrázok L.2 – Konfigurácia skúšky 70
Obrázok M.1 – Čitateľnosť nápisu na krátku (vľavo), dlhšiu (v strede) a veľmi dlhú (vpravo) vzdialenosť 72
Obrázok M.2 – Príklad výpočtu rozmerov kruhovej zákazovej PDZ 75
Obrázok M.3 – Príklad výpočtu rozmerov kruhovej zákazovej PDZ 75
Obrázok M.4 – Príklad výpočtu rozmerov trojuholníkovej výstražnej PDZ 76
Obrázok M.5 – Príklad PDZ s použitím (64 x 64) prvkov s inverziou farby 77
Obrázok M.6 – Príklad PDZ s použitím (48 x 48) prvkov s inverziou farby 77
Obrázok M.7 – Príklad PDZ s použitím (32 x 32) prvkov s inverziou farby 77
Obrázok M.8 – Príklad PDZ s použitím (64 x 64) prvkov bez inverzie farby 78
Obrázok M.9 – Príklad PDZ s použitím (48 x 48) prvkov bez inverzie farby 78
Obrázok M.10 – Príklad PDZ s použitím (32 x 32) prvkov bez inverzie farby 78
Obrázok N.1 – Vzťah medzi triedami 82
Obrázok N.2 – Príklad pokrytia šírkou lúča triedy B1 83
Obrázok N.3 – Príklad pokrytia šírkou lúča triedy B3 84
Obrázok N.4 – Príklad pokrytia šírkou lúča triedy B6 85
Obrázok N.5 – Čitateľnosť skupiny PDZ umiestnených na konzole nad stredom cesty 86
Obrázok N.6 – Čitateľnosť skupiny PDZ umiestnených na konzole na jednej strane cesty 87
Obrázok N.7 – Čitateľnosť skupiny PDZ umiestnených na konzole na jednej strane cesty 88
Obrázok N.8 – Čitateľnosť skupiny PDZ umiestnených na konzole na jednej strane cesty 89
Obrázok P.1 – Príklad návrhu písmena E v regulárnej pravouhlej matici 95
Obrázok P.2 – Rozmery ekvivalentné textu so znakmi veľkých písmen 96
Obrázok P.3 – Rozmery ekvivalentné textu so znakmi veľkých a malých písmen 96
Obrázok P.4 – Rozmery ekvivalentné textu v celomaticovom zobrazení, s proporcionálnym rozstupom znakov 97
Obrázok R.1 – Príklad prehľadu vlastností výrobkov 99
Obrázok R.2 – Príklad 1 pre kombinácie tried optických vlastností 100
Obrázok R.3 – Príklad 2 pre kombinácie tried optických vlastností 101
Obrázok R.4 – Príklad 3 pre kombinácie tried optických vlastností 102
Obrázok R.5 – Príklad 4 pre kombinácie tried optických vlastností 103
Tabuľky
Tabuľka 1 – Určenie triedy optických parametrov PDZ 20
Tabuľka 2 – Rohové body (súradnice chromatickosti x, y podľa CIE 1931) oblastí chromatickosti pre farby triedy C1 21
Tabuľka 3 – Rohové body (súradnice chromatickosti x, y podľa CIE 1931) oblastí chromatickosti pre farby triedy C2 21
Tabuľka 4 – Le a La limity jasu pre bielu farbu na referenčnej osi 23
Tabuľka 5 – Le a La limity jasu pre žltú farbu na referenčnej osi 24
Tabuľka 6 – Le a La limity jasu pre oranžovú farbu na referenčnej osi 24
Tabuľka 7 – Le a La limity jasu pre zelenú farbu na referenčnej osi 24
Tabuľka 8 – Le a La limity jasu pre červenú farbu na referenčnej osi 25
Tabuľka 9 – Le a La limity jasu pre modrú farbu na referenčnej osi 25
Tabuľka 10 – Minimálne hodnoty pomeru jasov (LR) pre rôzne farby a triedy R1, R2 a R3 pri skúšobných uhloch na referenčnej osi a mimo referenčnej osi 26
Tabuľka 11 – Triedy šírky lúča 27
Tabuľka 12 – Označenie triedy 28
Tabuľka 13 – Triedy rozsahu teploty 29
Tabuľka 14 – Triedy úrovne ochrany krytom 29
Tabuľka 15 – Vplyv prerušenia napätia 31
Tabuľka 16 – Rozsah prevádzkového napätia, aktivácia napájania a skúšky krátkodobého prepätia 34
Tabuľka 17 – Skúšky frekvencie a napätia 35
Tabuľka 18 – Skúška odolnosti proti nárazu 35
Tabuľka 19 – Skúška odolnosti proti vibráciám 35
Tabuľka 20 – Skúška odolnosti proti korózii 36
Tabuľka 21 – Skúška vniknutia vody – závažnosť 36
Tabuľka 22 – Skúška vniknutia prachu – závažnosť 36
Tabuľka 23 – Skúška teplom 37
Tabuľka 24 – Skúšobné uhly (v stupňoch, vzhľadom na referenčnú os) používané na meranie jasu pri externom osvetlení a pomeru jasov 41
Tabuľka 25 – Skúšobné uhly (v stupňoch, vzhľadom na referenčnú os) používané na meranie jasu bez externého osvetlenia a pomeru jasov 41
Tabuľka 26 – Skúšobné uhly (v stupňoch, vzhľadom na referenčnú os) používané na meranie šírky lúča a rovnomernosti svietivosti a farby monochromatických prvkov 42
Tabuľka 27 – Skúšobné uhly (v stupňoch, vzhľadom na referenčnú os) používané na meranie rovnomernosti svietivosti a farby prvkov vytvorených z rôznych farieb 43
Tabuľka 28 – Vlastnosti neprerušovaných PDZ 48
Tabuľka 29 – Vlastnosti prerušovaných PDZ 50
Tabuľka 30 – Identifikačný štítok 52
Tabuľka 31 – Minimálna frekvencia skúšania neprerušovaných PDZ na skúšanie výrobku a vyhodnotenie ako súčasť systému riadenia výroby (FPC) 55
Tabuľka 32 – Minimálna frekvencia skúšania prerušovaných PDZ na skúšanie výrobku a vyhodnotenie ako súčasť systému riadenia výroby (FPC) 56
Tabuľka M.1 – Parametre zákazových značiek s červeným kruhom 73
Tabuľka M.2 – Parametre výstražných značiek s červeným trojuholníkom 74
Tabuľka N.1 – Minimálne rozmery textu (mm) 80
Tabuľka N.2 – Minimálne rozmery kruhov (mm) 80
Tabuľka N.3 – Minimálne rozmery trojuholníkov (mm) 81
Tabuľka N.4 – Príklady použitia tried šírky lúča 82
Tabuľka N.5 – Príklady času rozpoznávania v závislosti od výšky znaku, rýchlosti a zvislej šírky lúča 90
Tabuľka N.6 – Prepočítanie jednotiek rýchlosti z km/h na m/s 90
Tabuľka ZA.1 – Príslušné články pre neprerušované PDZ 104
Tabuľka ZA.2 – Príslušné články pre prerušované PDZ 106
Tabuľka ZA.3 – Pridelenie úloh AVCP PDZ v systéme 1 107