Official website

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN EN 1992-4

STN EN 1992-4

Back

Add to Cart hard copy

Add to Cart

Add electronic version to Cart

Add to Cart
Označenie: STN EN 1992-4
Platnosť: Valid
Pages 108
language
SK
hard copy 31,80€
electronic version a) only read (without ability to print and copy) 28,62€
b) without ability to print, with ability to copy 31,80€
c) with ability to print and copy 41,34€
Slovak title Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 4: Navrhovanie kotvenia do betónu
English title Eurocode 2. Design of concrete structures. Part 4: Design of fastenings for use in concrete
Publication date 01. 02. 2020
Withdrawal date
ICS: 91.010.30, 91.080.40
Triediaci znak: 73 1252
Úroveň zapracovania: idt EN 1992-4:2018
Vestník: 01/20
Amendments
Replaced by
Nahradené normy: STN EN 1992-4:2019-01 (73 1252)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma poskytuje metódu návrhu kotvenia (pripojenie nosných a nenosných prvkov ku nosným prvkom), ktoré sa používajú na prenos účinkov zaťažení do betónu. Táto metóda návrhu využíva fyzikálne modely, ktoré sú založené na kombinácii skúšok a numerickej analýzy v súlade s EN 1990: 2002, 5.2. Ďalšie pravidlá pre prenos zaťaženia kotiev v rámci betónového prvku do jeho podpier, sú uvedené v EN 1992-1-1 a v prílohe A tejto EN. Kotevné prvky vložené do prefabrikovaných betónových prvkov počas výroby, spĺňajúce podmienky vnútropodnikovej kontroly výroby a s náležitou výstužou, určené na použitie iba v dočasných situáciách, na zdvíhanie a manipuláciu, sú zahrnuté v CEN/TR 15728. Norma je určená pre aplikácie súvisiace s bezpečnosťou, pri ktorých môže zlyhanie kotvenia viesť k zrúteniu alebo čiastočnému zrúteniu konštrukcie, k ohrozeniu ľudského života alebo k významným ekonomickým stratám. V tomto kontexte sa tiež zahŕňajú nenosné prvky. Podopretie upevnenia môže byť staticky určité alebo staticky neurčité.
Náhľad normy: Náhľad normy (PDF)
Obsah: Európsky predhovor 7
1 Predmet normy 9
1.1 Všeobecne 9
1.2 Typy kotiev a typy skupín kotiev 10
1.3 Rozmery a materiály kotiev 11
1.4 Zaťaženie kotiev 12
1.5 Pevnosť a typ betónu 12
1.6 Zaťaženie betónového prvku 12
2 Normatívne odkazy 12
3 Termíny, definície, symboly a skratky 13
3.1 Termíny a definície 13
3.2 Symboly a skratky 18
3.2.1 Indexy 18
3.2.2 Exponenty 19
3.2.3 Zaťaženia a odolnosti (zoznam v abecednom poradí) 19
3.2.4 Betón a oceľ 23
3.2.5 Kotvy a kotvenie, výstuž 24
3.2.6 Jednotky 25
4 Základné princípy navrhovania 26
4.1 Všeobecne 26
4.2 Požadované overenia 27
4.3 Spôsob návrhu 27
4.4 Overovanie metódou parciálnych súčiniteľov 27
4.4.1 Parciálne súčinitele zaťažení 27
4.4.2 Parciálne súčinitele odolnosti 27
4.5 Špecifikácia projektu 29
4.6 Montáž kotiev 30
4.7 Stanovenie podmienok betónu 30
5 Trvanlivosť 30
6 Odvodenie síl pôsobiacich na kotvy - analýza 30
6.1 Všeobecne 30
6.2 Kotvy s hlavou a dodatočne inštalované kotvy 30
6.2.1 Zaťaženie ťahom 31
6.2.2 Zaťaženie šmykom 31
6.3 Kotevné nosníky 37
6.3.1 Všeobecne 37
6.3.2 Zaťaženie ťahom 37
6.3.3 Zaťaženie šmykom 39
6.4 Sily priradené k dodatočnej výstuži 39
6.4.1 Všeobecne 39
6.4.2 Zaťaženie ťahom 39
6.4.3 Zaťaženie šmykom 39
7 Overenie medzného stavu únosnosti 40
7.1 Všeobecne 40
7.2 Kotvy s hlavou a dodatočne inštalované kotvy 41
7.2.1 Zaťaženie ťahom 41
7.2.2 Zaťaženie šmykom 53
7.2.3 Kombinované zaťaženie ťahom a šmykom 63
7.3 Kotvy v redundantných nenosných systémoch 65
7.4 Kotevné nosníky 65
7.4.1 Zaťaženie ťahom 65
7.4.2 Zaťaženie šmykom 73
7.4.3 Kombinované zaťaženie ťahom a šmykom 79
8 Overenie medzného stavu únosnosti pre únavové zaťaženie 81
8.1 Všeobecne 81
8.2 Odvodenie síl pôsobiacich na kotvy – analýza 81
8.3 Odolnosť 82
8.3.1 Zaťaženie ťahom 82
8.3.2 Zaťaženie šmykom 83
8.3.3 Kombinované zaťaženie ťahom a šmykom 83
9 Overenie pre seizmické zaťaženie 84
9.1 Všeobecne 84
9.2 Požiadavky 84
9.3 Odvodenie síl pôsobiacich na kotvy 85
9.4 Odolnosť 86
10 Overenie požiarnej odolnosti 86
11 Overenie medzného stavu používateľnosti 86
Príloha A (normatívna) – Dodatočné pravidlá pre overenie betónových prvkov v dôsledku
zaťaženia kotiev 87
A.1 Všeobecne 87
A.2 Overenie šmykovej odolnosti betónového prvku 87
Príloha B (informatívna) – Trvanlivosť 88
B.1 Všeobecne 88
B.2 Kotvy v suchom prostredí, vnútorné podmienky 88
B.3 Kotvy vystavené vonkajšiemu prostrediu alebo stále vlhkému vnútornému prostrediu 88
B.4 Kotvy vystavené vysokej korózii vyvolanej chloridmi alebo oxidom siričitým 88
Príloha C (normatívna) – Návrh kotvenia so seizmickým zaťažením 89
C.1 Všeobecne 89
C.2 Kategórie správania 89
C.3 Návrhové kritériá 90
C.4 Odvodenie síl pôsobiacich na kotvy – analýza 92
C.4.1 Všeobecne 92
C.4.2 Dodatok k EN 1998-1: 2004, 4.3.3.5 92
C.4.3 Dodatok k EN 1998-1: 2004, 4.3.5.1 92
C.4.4 Dodatky a zmeny k EN 1998-1: 2004, 4.3.5.2 92
C.4.5 Dodatky a zmeny k EN 1998-1: 2004, 4.3.5.4 94
C.5 Odolnosť 94
C.6 Premiestnenie kotiev 97
Príloha D (informatívna) – Vystavenie účinkom požiaru – návrhová metóda 98
D.1 Všeobecne 98
D.2 Parciálne súčinitele 98
D.3 Zaťaženia 98
D.4 Odolnosť 98
D.4.1 Všeobecne 98
D.4.2 Zaťaženie ťahom 99
D.4.3 Zaťaženie šmykom 100
D.4.4 Kombinované zaťaženie ťahom a šmykom 101
Príloha E (normatívna) – Charakteristiky pre návrh kotvení, ktoré sú uvedené európskou
technickou špecifikáciu výrobkov 102
Príloha F (normatívna) – Predpoklady pre ustanovenia návrhu týkajúce sa realizácie kotvenia 105
F.1 Všeobecne 105
F.2 Dodatočne inštalované kotvy 105
F.3 Kotvy s hlavou 105
F.4 Kotevné nosníky 106
Príloha G (informatívna) – Návrh dodatočne inštalovaných kotiev – zjednodušené metódy 107
G.1 Všeobecne 107
G.2 Metóda B 107
G.3 Metóda C 108