Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Home
  2. STN 73 0039

STN 73 0039

Späť

Pridať listinnú formu normy do košíka:

Pridať do košíka

Pridať elektronickú formu normy do košíka:

Pridať do košíka
Označenie: STN 73 0039
Platnosť: Platná
Počet strán: 68
Jazyk:
SK
Listinná verzia: 24,40€
Elektronická verzia: a) Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 21,96€
b) Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 24,40€
c) S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 31,72€
Slovenský názov: Navrhovanie objektov na poddolovanom území
Anglický názov: Design of constructions on the mining areas.
Dátum vydania: 01. 04. 2020
Dátum zrušenia:
ICS: 13.080.05, 91.020, 91.200, 93.020
Triediaci znak: 73 0039
Úroveň zapracovania:
Vestník: 03/20
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN 73 0039:1989-10
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Norma platí na navrhovanie nových objektov, na navrhovanie zmien existujúcich objektov a na posudzovanie existujúcich objektov na poddolovanom území. Návrh normy sa nevzťahuje na objekty situované v dosahu účinkov: stavebných podzemných dutín (pivníc, kolektorov, podpovrchových trás metra, podchodov, tunelov a pod.); krasových dutín v rozpustných horninách (vo vápenci, sadrovci); prirodzených i umelých sufóznych dutín; poklesu povrchu v dôsledku výrazného zníženia hladiny podzemnej vody alebo tlaku plynu. V týchto prípadoch sa dovoľuje využitie požiadaviek tejto normy iba na základe odborného posúdenia.
Náhľad normy: Náhľad normy (PDF)
Obsah: 1 Predmet normy 5
2 Normatívne odkazy 5
3 Termíny, definície a symboly (značky) 6
3.1 Termíny a definície 6
3.2 Symboly a značky 9
4 Všeobecne 10
4.1 Zaistenie objektu proti účinkom poddolovania 10
4.2 Banské podmienky 11
4.3 Prieskumné práce 12
4.4 Stavenisko na poddolovanom území 13
5 Zásady navrhovania objektov na poddolovanom území 15
5.1 Zásady navrhovania, zaťaženie a účinky zaťaženia 15
5.2 Základné požiadavky na konštrukcie 21
5.3 Rektifikácia 26
5.4 Technologické strojové zariadenia 27
5.5 Zaistenie existujúceho objektu 27
6 Požiadavky na rôzne druhy objektov 28
6.1 Murované a panelové objekty 28
6.2 Skeletové objekty 29
6.3 Halové objekty a žeriavové dráhy 30
6.4 Vežové objekty 31
6.5 Mostné objekty a objekty podobné mostom 32
6.6 Pozemné komunikácie 35
6.6.1 Cesty a diaľnice 35
6.6.2 Miestne a účelové komunikácie 35
6.6.3 Spoločné ustanovenia pre pozemné komunikácie 36
6.7 Celoštátne dráhy, regionálne dráhy a vlečky 36
6.7.1 Všeobecne 36
6.7.2 Priestorová úprava a prevádzkové podmienky 36
6.7.3 Geometrická poloha koľajníc 37
6.7.4 Železničný zvršok 37
6.7.5 Železničný spodok 37
6.7.6 Kontrolná a dozorná činnosť 37
6.8 Stoky a stokové siete 38
6.8.1 Všeobecne 38
6.8.2 Opatrenia proti nepriaznivým vplyvom zmeny sklonu stôk 38
6.8.3 Opatrenia proti porušovaniu potrubného materiálu a potrubia 39
6.9 Tlakové potrubné vedenia 40
6.9.1 Všeobecne 40
6.9.2 Vodovody 42
6.9.3 Plynovody 43
6.9.4 Ostatné tlakové potrubné vedenia 44
6.10 Hydrotechnické stavby 44
6.11 Stožiarové a káblové vedenia 46
6.11.1 Stožiarové vedenia 46
6.11.2 Káblové vedenia 46
6.12 Podzemné objekty 46
6.13 Povrchové objekty ťažobných organizácií 48
Príloha A (normatívna) – Posúdenie základových konštrukcií na vodorovné pretvorenia a zakrivenie terénu 49
Príloha B (normatívna) – Návrh rektifikácie 60
Príloha C (normatívna) – Celoštátne dráhy a vlečky 62
Literatúra 65